обяви за прием по докторски програми

  • Бургаският свободен университет обявява конкурс за докторант – 1 в редовна форма на обучение за учебната 2016/17 година по докторска програма „Икономика и управление(индустрия)” в професионално направление 3.8. Икономика, със срок за подаването на документи 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Обявата е публикувана в ДВ бр. 43 от 07.06.2016 г.
    Документи се подават в Университета на адрес: Бургас, ул. “Сан Стефано” 62, стая 206, тел. 056/900-486.
  • Бургаският свободен университет обявява конкурс за докторант – 1 в задочна форма на обучение за учебната 2016/17 година по докторска програма „Икономика и управление(индустрия)” в професионално направление 3.8. Икономика, със срок за подаването на документи 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Обявата е публикувана в ДВ бр. 43 от 07.06.2016 г.
    Документи се подават в Университета на адрес: Бургас, ул. “Сан Стефано” 62, стая 206, тел. 056/900-486.
  • Бургаският свободен университет обявява конкурс за eдин докторант в задочна форма на обучение за учебната 2016/17 година по научната специалност „Наказателно право” в професионално направление 3.6. Право със срок за подаването на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.  Обявата е публикувана в ДВ № 14/19 февруари 2016 г.

 

  • Бургаският свободен университет обявява конкурс за eдин докторант в задочна форма на обучение за учебната 2016/17 година по научната специалност „Граждански процес” в професионално направление 3.6. Право със срок за подаването на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.  Обявата е публикувана в ДВ № 14/19 февруари 2016 г.

 

  • Бургаският свободен университет обявява конкурс за eдин докторант в редовна форма на обучение за учебната 2015/16 година по научната специалност „Информатика” в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки със срок за подаването на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.  Обявата е публикувана в ДВ бр.23 от 27.03.2015 г.

Документи се подават в БСУ на адрес: Бургас, ул. “Сан Стефано” 62, стая 206, тел. 056 900-486.

 

За контакти: 

Нели Проданова
Ръководител „ТРЗ и кадрово развитие”
+359 56 900 486
БСУ, стая 206
prodanova@bfu.bg