Семестриални такси и намаления

Размер на семестриалните такси и вноските по разсрочено плащане
(Заповед №ФСО80 от 15.08.2014г. и №ФСО68 от 31.05.2016 г.  на Президента на БСУ)

Програма, обучение и специалност   еднократно заплащане Разсрочено заплащане
1. Бакалавърски програми    
Редовно обучение 1000 лв. 2 вноски по 550 лв.
Задочно обучение 850 лв. 2 вноски по 465 лв.
     
2. Специалност „Право”    
Редовно обучение 1200 лв. 2 вноски по 650 лв.
Задочно обучение  1100 лв. 2 вноски по 600 лв.
     
3. Магистърски програми    
с двугодишен курс на обучение – І година 850 лв. 2 вноски по 465 лв.
с двугодишен курс на обучение – ІІ година 920 лв. 2 вноски по 500 лв.
с едногодишен курс на обучение - всички програми с изключение на случаите по т. 3.4. 920 лв. 2 вноски по 500 лв.
Магистърски програми с едногодишен курс за КСТ след КТКМ и за КТКМ след КСТ   1050 лв. 2 вноски по 565 лв.
4. За разработка и защита на дипломна работа – всички специалности, степени и форми на обучение   920 лв. 2 вноски по 500 лв.
5. Семестриални такси за чуждестранни студенти    
За всички специалности, редовно обучение 1500 евро  
За всички специалности, задочно обучение 1200 евро  
За езикова и специализирана подготовка 1200 евро  
6. При студентска мобилност и трансфер на образователни кредити, размерът на допълнителната такса и на дължимата семестриална такса при признаване на кредити да се изчислява на основата на броя изучавани кредити за семестъра със следната стойност на един кредит:
 • 35,00 лева за един кредит при еднократно заплащане на таксата
 • 40,00 лева за един кредит при разсрочено заплащане на таксата на две равни вноски
 • 50,00 евро за един кредит за студентите, които заплащат такса по т. 5.

Новоприетите студенти могат да заплащат семестриалната такса на две равни вноски без оскъпяване.

Ред за намаление на семестриалните такси:

 1. Намалена семестриална такса, равняваща се на 2/3 от семестриалната такса за всяка специалност, да заплащат следните студенти:
  • Братя, сестри или родители от едно семейство и съпрузи, ако следват едновременно в БСУ. Тези студенти представят документи, удостоверяващи семейната връзка между тях.
  • Работещите на основен трудов договор в БСУ, както и деца или съпрузи на работещи на основен трудов договор в БСУ. Тези студенти представят служебна бележка от ФСО.
  • Студенти с трайно намалена или загубена работоспособност (инвалидност) със степен над 90% (първа група). Тези студенти представят решение на ТЕЛК.
  • Обучаващите се едновременно в две специалности от различни професионални направления в ОКС „Бакалавър” или спец. „Право” и обучаващите се едновременно в две специалности в ОКС „Магистър”. Тези студенти представят молба, която се заверява от  инспекторите в УО.  Такива студенти се обучават по учебния план на випуска и за тях не се съставя индивидуален учебен план с намаления на семестриалната такса по него. 
 2. Студенти, които се обучават по втора специалност от същото професионално направление в ОКС „Бакалавър”, се записват по индивидуален учебен план с допълнителни кредити за дисциплините от втората специалност. Допълнителните кредити за дисциплините от втората специалност се заплащат с намаление в размер на 1/3.
 3. Студентите, които отговорят на повече от едно от условията на т. 1 и т. 2., могат да ползват намаление на семестриалната такса само по едно от тях. 
 4. Студентите, които имат право на намалена такса по реда на т. ІІ и едновременно с това се обучават по индивидуален учебен план с намаление на семестриалната такса за семестъра по него, могат да ползват само едното намаление. В тези случаи студентите ползват по-голямото от двете намаления. 
 5. Студентите, ползващи намаление на семестриалната такса по реда на т. ІІ, следва да заплащат семестриална такса еднократно в пълен размер.

На студентите, невнесли семестриалните си такси в определените срокове, да се налага глоба в размер на:
- 1,70 лева за всеки просрочен ден при еднократно заплащане на таксата;
- 0,90 лева за всеки просрочен ден при разсрочено заплащане на таксата на две вноски.

При отказ на студента от обучение в БСУ внесена такса да се възстановява съгласно чл.56 ал.3 от Правилника за дейността на БСУ само ако семестриалната такса е внесена еднократно в пълен размер.