Срокове за плащане

Ред и график за внасяне на студентските такси от студентите от втори до пети курс за зимния семестър на учебната 2016-2017 година:

(извлечение от Заповед № ФСО114 от 14.12.2015г.на Президента на БСУ)

І. Еднократно плащане

1. Редовно и задочно обучение – всички специалности и курсове, с изключение на посочените в т. 2 и т.3. 03.10 – 14.10.2016 г. вкл.
2. Задочно обучение – спец. „Право“ и спец. „Социални дейности и консултиране“ - всички курсове 12.09 – 23.09.2016 г. вкл.
3. Магистърски програми – дипломанти, всички специалности и форми на обучение 17.10 – 28.10.2016 г. вкл.

 

ІІ. Разсрочено плащане

Първа вноска - всички специалности, курсове и степени в сроковете по т. І.
Втора вноска – всички специалности, курсове и степени, вкл. магистърски програми - дипломанти 05.12 – 16.12.2016 г.

 

 

ІІІ. Студентите, приети през учебната 2016-2017 да внасят семестриални такси в сроковете и условията, определени със заповед ФСО-51/28.03.2016 г.

 

ІV. Студентите с трайни увреждания и намалена работоспособност от 70 до 90 на сто могат да заплащат семестриалната такса разсрочено без оскъпяване, по посочена от тях схема след подаване на писмено заявление до Президента на БСУ, придружено с решение на ТЕЛК.

Семестриалните такси да се внасят в офиса на „Алианц Банк България” – клон Бургас в сградата на БСУ.

На студентите, невнесли семестриалните си такси в определените срокове, да се налага глоба в размер съгласно заповед № ФСО231 от 31.10.2013 г.

 

Внесената семестриална такса да се възстановява при отказ на студента от обучение в БСУ след подаване на молба до Ректора, в срокове и размери съгласно чл.56, ал.3 от Правилника за дейността на БСУ, както следва:

  • 75 %, ако молбата е подадена до една седмица от последния ден от графика за плащане на семестриалните такси;
  • 50 %, ако молбата е подадена до две седмици от последния ден от графика за плащане на семестриалните такси;
  • след изтичането на две седмици от последния ден от графика за плащане на семестриалните такси студентските такси не се възстановяват.

 

Студентите, невнесли пълния размер на семестриалната такса, да се считат самоволно напуснали и да се отстранят от БСУ, съгласно чл.58 т.3 от Правилника за дейността на БСУ. Оценки от положени семестриални изпити на тези студенти да се заличават, а след възстановяване на студентски права да се признават, ако семестриалната такса е внесена в пълен размер.