Публикации на преподавател

доц.д-р Радостин Долчинков

 

Статии

 • МЕХАНИЗМИ И МАШИНИ ВЪВ ФОТОВОЛТАИЧНИТЕ ЦЕНТРАЛИ , ГОДИШНИК НА БСУ, 2013
 • МОДЕЛИРАНЕ НА РЕДУКТОР С ПРОФИЛНО/ВЕРИЖНЖНО/-ЕПИЦИКЛОИДНО ЗАЦЕПВАНЕ , ГОДИШНИК НА БСУ, 2013
 • МЕХАНИЗМИ И МАШИНИ ВЪВ ВЕИ , ЕЛЕКТРОННО СПИСАНИЕ НА ЦИТН ЗА КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, БР. 3, 2013г., 2013
 • МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ НА ДИСЦИПЛИНА КПТС В БСУ , ГОДИШНИК НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ , 2013
 • СТЕНД ЗА ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ВЯТЪРНИ ТУРБИНИ , ЕЛЕКТРОННО СПИСАНИЕ НА ЦИТН ЗА КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, БР. 2, 2013г., 2013
 • ЕФЕКТИВНОСТ НА СИСТЕМИ ЗА СЛЪНЧЕВО ПРОСЛЕДЯВАНЕ , Годишник БСУ, ТОМ XXVII, 2012
 • СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ С ВЯТЪРНА И СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ , ЕЛЕКТРОННО СПИСАНИЕ ЗА КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 2012
 • 3-D МОДЕЛИРАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАНЕЛ СЪС ЗАДВИЖВАЩ МЕХАНИЗЪМ , Годишник БСУ, ТОМ XXVII, 2012
 • ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯТ АВТОМОБИЛ – СТРАТЕГИЯ ЗА МОБИЛНОСТ И ЕКОЛОГИЧНОСТ, Списание Управление и устойчиво развитие, 2011
 • ANALYSIS UPON THE FUNCTION AND LOAD OF THE PELLETS IN A PELLET MECHANICAL GEAR, Алманах на ВСУ, 2010, 2010
 • TIME VARIANT DOPPLER FREQUENCY OF MOVING TARGET IN ISAR APPLICATIONS, БСУ - Годишник, 2009
 • Аналитична интерпритация на построението на Bobillier за определяне на центъра кривина на окръжност на инфлексия, Сп. Механика на машините, изд.ТУ-Варна, 2009
 • Систематика на конусовидни пространствени циклоиди, Годишник на БСУ- , 2009
 • Математически модел на конусовидни циклоиди от пространствени зъбни предавки, МК по ОМК -Русе, 2009
 • Геометрични пресмятания на верижно-епициклоидна предавка, Сп. Механика на машините.ТУ-Варна,кн 5, 2009
 • Моделиране на мотор-редуктор с профилно-епициклоидно зацепване, Годишник на БСУ- , 2008
 • Варианти за задвижване на промишлен робот, Сп. Механика на машините- кн. 7, 2008
 • Приложение на позиционния анализ за състоянието на пазара на автомобили в България, Сп. Управление и устойчиво развитие-т1, 2008
 • Задвижване на промишлен робот за обслужване, Годишник на БСУ- , 2007
 • Структурен и кинематичен анализ на фрикционна предавка с един в друг съставни елементи, Годишник на БСУ- , 2006
 • Проектиране и моделиране на мотор-редуктор с профилно-епициклоидно зацепване, Сп. Механика на машините- изд.ТУ-Варна, 2005
 • Методика за пресмятане на хипоциклоидно-верижна предавка, Сп. Механика на машините- изд.ТУ-Варна, 2005
 • Мотор-редуктор за задвижване на специализирани роботи- GRIPMAT 1 , Сп. Механика на машините- изд.ТУ-Варна, 2005
 • Методика за пресмятане на хипоциклоидно-верижна предавка, Сп. Механика на машините- изд.ТУ-Варна, 2005
 • ЗАДВИЖВАНЕ НА ТРАНСПОРТЬОР ЗА СТРУЖКИ НА МЕТАЛОРЕЖЕЩА МАШИНА , Год. БСУ-том ХIII, 2005
 • Апроксимиране профила на зъбодълбачни колела, БСУ - годишник, 2004
 • Апроксимиране профила на зъбодълбачни колела, Годишник на БСУ- том ХI, 2004
 • Долчинков Р., Мотор-редуктор с хипоциклоидно- профилно зацепване, сп. "Механика на машините", 2002
 • Долчинков Р.,Генов Г., Контактни взаимодействия и методика за изследване износването на профилите, сп."Маш. т-ка и техн."НТС В-на, 2002
 • Dolchinkov R. Genov G. Analysis upon the and load of the pellets in a pellet mechanical gear, MEET/MARIND Varna str. 11-114, 2002
 • Долчинков Р.,Генов Г. Пневматично изпълнително устройство с двустранно действие, МНК "Транспорт 2002" -София, 2002
 • Долчинков Р., Получаване и приложение на конусовидни циклоиди в пространствени зъбни предавки, МНК "Транспорт 2002" -София, 2002
 • Долчинков Р., Определяне ъгъла на зацепване в хипоциклоидно-профилна зъбна предавка, БСУ- Годишник VII том, 2002
 • Долчинков Р., Определяне ъгъла на предаване на силата в хипоциклоидно-профилна зъбна предавка, БСУ- Годишник VII том, 2002
 • Долчинков Р., Верижно-епициклоидна предавка с високо предавателно отношение, МНК"ТЕ-УР" ЕкоВарна 293-297стр, 2002
 • Генов,Г., Р.Долчинков. Подавателна устройство за дробинкови механ. придавки, БСУ - Годишник, том VI, 2001
 • Генов Г., Долчинков Р. Върху една коаксиална механична предавка с голяма редукция, ЮНК с межд. участие БСУ том I, 2001
 • Генов Г., Долчинков Р. Предавателно устройство за дробинкови механични предавки, БСУ - Годишник том VI 80-84, 2001
 • Долчинков Р., Геометрия и формообразуване на профилни зъбни колела от коригирани цикло-предавки, "Ирита" Казанлък, 2001
 • Долчинков Р., Коригирани циклопредавки с две линии на зацепване-особ. и характер на зацепване, БСУ - Годишник, том II, 1999
 • Добчинков Р., Н. Николов, Получ. на профила на зъба на проф. колело от епи-проф. цикл. пред., БСУ - Годишник, том I, 1998

Доклади

 • ИНОВАЦИИ В АЛТЕРНАТИВНИТЕ ВЪЗОБНОВЯЕМЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ , ПРОИНОВАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ НА ОБЩИНА БУРГАС-СЪЗДАВАНЕ НА ИНОВАЦИОННА МРЕЖА , 2013
 • NEW FRICTION MECHANICAL TRANSMISSION , 2-nd Electronic Internacional Interdisciplinary Conference 2013 /EIIC/, 2013
 • TEACHING METHODS IN COMPUTER DESIGN OF TECHNOLOGICAL SYSTEMS , 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF EDUCATION, RESERCH AND INOVATION, 2013
 • АЛГОРИТЪМ ЗА ПРЕСМЯТАНЕ НА ВЕРИЖНО-ЦИКЛОИДНИ ПРЕДАВКИ , НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ , 2013
 • ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК , Конференция Управление и устойчиво развитие-Лесотехнически университет , 2013
 • АНАЛИЗ И КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ НА ФРИКЦИОННИ МЕХАНИЧНИ ПРЕДАВКИ , ДНИ НА МЕХАНИКАТА - ВАРНА , 2013
 • ВЕРИЖНО-ЦИКЛОИДНИ ПРЕДАВКИ , БСУ- НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, СЕКЦИЯ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ" , 2013
 • АНАЛИЗ И КОНСТРУКЦИИ НА ВЕРИЖНО-ЦИКЛОИДНИ ПРЕДАВКИ , НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ - СЛИВЕН , 2013
 • ПРОЕКТИРАНЕ И СИМУЛАЦИЯ НА ФРИКЦИОННА МЕХАНИЧНА ПРЕДАВКА , БСУ- НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "ЗНАНИЕТО-ИНОВАЦИИ, ПЕРСПЕКТИВИ" , 2013
 • СФЕРИЧНИ ЕПИ- И ХИПОЦИКЛОИДИ ОТ ПРОСТРАНСТВЕНИ ЗЪБНИ ПРЕДАВКИ , "ТРЕТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ"-ПЛОВДИВ , 2013
 • ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО CAD СИСТЕМИ В УНИВЕРСИТЕТИТЕ , СБОРНИК ДОКЛАДИ ЦИТН, БСУ , 2012
 • ПЕРСПЕКТИВИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МЕХАТРОНИКА В ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ , СБОРНИК ДОКЛАДИ ЦИТН, БСУ, 2012
 • МЕТОДИКА ЗА КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ , TRAINING WORKSHOP, BSU , 2012
 • РАЗВИТИЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ- ОСНОВА ЗА ТЯХНОТО МАСОВО НАВЛИЗАНЕ , XIV МНК-УУР-ЮНДОЛА, 2012
 • ЕКВИДИСТАНТИ НА СФЕРИЧНИ ЦИКЛОИДИ, Международна конференция на БСУ-том III, 2011
 • ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯТ АВТОМОБИЛ - СТРАТЕГИЯ ЗА МОБИЛНОСТ И ЕКОЛОГИЧНОСТ, XVI НТК с международно участие-Варна, 2010, 2010
 • Техники за подпомагане на анализа на пазара на автомобили в България, БСУ-ЦИУН-конф., 2009
 • Класификация на фрикционни предавки с два съставни елемента-част 1, МНУ -ТЕХСИС-2009, 2009
 • Класификация на фрикционни предавки с два съставни елемента-част 2, МНУ -ТЕХСИС-2009, 2009
 • Усъвършенстване на транспортната техника в зависимост от екологичните норми, НТК с МУ-ТЕУР-Варна, 2009
 • Екотаксите-регулатор на търсенето на марка автомобили?, XI МНК-УУР-Юндола, 2009
 • Перспективи на обучението по Мехатроника в техническите специалности на университетите, НК с МУ на БСУ,т. трети, 2008
 • Образованието и обучението по CAD системи в университетите, НК с МУ на БСУ,т. трети, 2008
 • Определяне на центъра на тежестта на тренажор по метода на максимално свитата еволюта, НК с МУ на БСУ,т. трети, 2008
 • Класификация на фрикционни предавки с два един в друг съставни елемента, НК - ЦИТН-БСУ, 2007
 • Анализ и конструкции на фрикционни механични предавки със стандартни търкалящи елементи, Национална конференция с МУ Сливен, 2006
 • Рационални структури на тренажори за лицеви опори, Межд. Конф.-БСУ, 2006
 • Структурен и кинематичен анализ на фрикционна предавка с два един след друг съставни елемента, ЮНК,ТУ-София,фил.П-в, 2006
 • Систематика и синтез и на епициклоидни и хипоциклоидни зъбни предавки. , ХХХII Национален семинар по Динамика на механичните системи, Варна, 2005
 • Верижен електротелфер с цикло редуктор, Национална конференция по ТММ, Варна, 2005
 • Мотор-редуктор с хипоциклоидно-верижно зацепване и голямо предавателно число, Международна конференция, 2004
 • Методика за пресмятане на хипоциклоидно-верижна предавка, Нац. сименар - Сливен, 2004
 • Мотор-редуктор с хипоциклоидно-верижно зацепване и голямо предавателно число, МК-БСУ, 2004
 • Лагерен редуктор, Научна сесия на РУ/СУ - Русе, 2004
 • Малогабаритна монтажна лебедка, Девета научно-техн. конференция, 2003
 • Еволвентно-епициклоиден мотор-редуктор с голямо предавателно число, Девета научно-техн. конференция, 2003
 • Ефективен ъгъл на припокриване и ефективен коефициент наприпокриване, Научна конференция, 2003
 • Долчинков Р., Редуктор с дискретна механична предавка, 6 НК сп Механика Варна, 2002
 • Долчинков Р., Верижно-епициклоиден редуктор, 6 НК сп Механика Варна, 2002
 • Долчинков Р., Дискретна предавка с челно зацепване, НС на РУ/СУ - Русе, 2002
 • Долчинков Р., Генов Г., Многостепенни дискретни предавки с челно зацепване, НС на РУ/СУ - Русе, 2002
 • Долчинков Р., Генов Г., Напрегнато състояние в елементите на дробинкова..., МНК УНИТЕХ Габрово, 2002
 • Долчинков Р., Методика за геометрично пресмятане на верижно-епициклоидни...., МНК УНИТЕХ Габрово, 2002
 • Nikolov N., Dolchinkov R., Galabov V., Sintesis of epi-cycloid gears,, Jahorina-IRMES Volume2 721-726, 2002
 • Dolchinkov R.,Galabov V.,Nikolov N., Research on the character of meshing .., Jahorina-IRMES Volume2 727-732, 2002
 • Долчинков,Р. Мотор-редуктор с хипоциклоидно профилно зацепване, 9 НК по ТПМ, Варна, 2001
 • Долчинков,Р. Върху една коаксиална механична предавка с голяма редукция, БСУ - юбил. сесия, 2001

Учебници и учебни помагала

 • РЪКОВОДСТВО ПО МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ И МЕХАНИЗМИ , 2013
 • МАШИНОЗНАНИЕ - ПЕТО ИЗДАНИЕ , 2013
 • Бъди "PR" на себе си или как да се представим успешно на интервю за работа, 2010
 • МАШИНОЗНАНИЕ- четвърто издание, 2010
 • Помагало за работа с CAD системата Solid Edge, 2009
 • Ръководство за решаване на задачи по Теоретична Механика, 2009
 • МАШИНОЗНАНИЕ- трето преработено издание , 2008
 • Ръководство за работа със CAD система Solid Edge, 2006
 • МАШИНОЗНАНИЕ- второ преработено издание , 2005
 • МАШИНОЗНАНИЕ- първо издание , 2004
 • Ръководство за курсови задачи по МАШИНОЗНАНИЕ, 2002
 • Долчинков, Р., Кр. Петков. Ръководство за решаване на задачи по теоретична .., 2001
 • Пенков Г., Ю. Маринова, Р. Долчинков, Пом. за самост. раб. по Основи на конст, 1999

Научно-изследователски проекти

 • СТАТИЧНО И ДИНАМИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВЯТЪРНИ ТУРБИНИ С ВЕРТИКАЛНА ОС; Вътрешноуниверситетски; БСУ; 2013
 • СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ С ВЯТЪРНА И СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ; Вътрешноуниверситетски; БСУ; 2012
 • ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАНЕЛ С МЕХАНИЧЕН ТРАКЕР ЗА СЛЕДЕНЕ НА СЛЪНЧЕВАТА ОРБИТА; Вътрешноуниверситетски; БСУ; 2012
 • Технологични и методологични аспекти на компютърното проектиране на технологични системи; Вътрешно-университ.; БСУ; 2009
 • Компютърна симулация на механизми в технологични системи; Вътрешно-университ.; БСУ; 2007
 • Проектиране на задвижване на манипулатор за леярската промишленост; ; SPESIMA-София; 2004