Тракийски университет - Одрин
Република Турция

Представяме Ви най-големия университет в европейската част на Република Турция - Тракийския университет в Одрин

Тракийският университет в Одрин, Република Турция, е относително нов. Той е основан през 1982 година. В него се обучават около 30 000 студенти. Академичният състав е от 1510 преподаватели и изследователи, сред които - 127 професори, 50 доценти, 333 главни асистенти.

В структурата на университета има 54 звена: 8 факултета, 3 института за следдипломна квалификация, 4 висши колежа, 20 професионални колежа, една консерватория, 14 изследователски и приложни центъра и 4 специални образователни отдела. В структурата му е и най-голямата университетска болница в Европейска Турция, а и на Балканите. В момента по решение на Комитета за висше образование на Република Турция университетът изгражда две нови звена - Факултет по изящни изкуства и Висш колеж по чужди езици. Университетът има амбициозна програма за въвеждане на дистанционно обучение. Като начало тази програма ще стартира с преподаване на чужди езици.

Макар че основните дейности на университета са съсредоточени в Одрин, той има звена по цялата територия на Европейска Турция. Учебните занятия на Тракийския университет се провеждат в три областни града и 14 по-малки градчета. Освен в Одрин големи структури университетът има в Къркларели (Лозенград), Текирдаг и Чорлу.

От юли 1998 година Ректоратът на университета се помещава в реставрираната историческа сграда на старата железопътна гара по линията на знаменития "Ориент Експрес". В двора на ректората по случай 75-годишнината на Турската република, е издигнат Лозански паметник - един от символите на независимостта на Република Турция. Оттогава церемониите по връчването на дипломите на завършилите випускници се провеждат там. Около десетте хиляди участници в тях превръщат този ден в истински празник.

На територията на университета има още една историческа забележителност - Музеят на здравето. Той е открит на 23 април 1997 година и се помещава в реставрираната сграда на една от най-старите болници в света - приюта, построен от султан Баязид Втори. През 2004 година този музей получи първа награда между европейските музеи.

Макар че съществува от малко повече от две десетилетия, Тракийският университет има голяма заслуга за издигане на равнището на образование в Република Турция. Голяма роля за това имат активните му международни контакти. За постигане на европейските стандартите в обучението Тракийският университет поддържа много тесни връзки с университети от цяла Европа. Особено активни са контактите му с научни и образователни институции от Балканските страни.

От 5 май 1997 г. Тракийският университет има подписан договор за сътрудничество с Бургаския свободен университет. На основата на този договор двата университета поддържат много активни контакти в такива области от взаимен интерес като подобряване на качеството на учебните планове и програми, размяна на информация за резултатите от научни изследвания, участие в съвместни изследователски проекти, обмен на преподаватели. В рамките на подписаните протоколи за сътрудничество се провеждат редица съвместни научни симпозиуми, конференции, семинари и други научни мероприятия. Преподаватели и студенти от двата университета на реципрочна основа участват в редица научни и културни мероприятия.

Освен с БСУ Тракийският университет е в тясно сътрудничество с над десет други университета от България, Гърция, Молдова, Румъния и Македония. Признание за ролята на Тракийския университет за активизиране на сътрудничеството между Балканските страни е обстоятелството, че турското представителство в БЕНА (представителствата на тази международна организация обикновено са само в столиците на балканските страни) е разположено в Ректората на Тракийския университет.

Университетът работи по програмите "СОКРАТЕС / ЕРАЗМУС" и Европейската младежка програма на Европейския съюз. В рамките на тези програми Тракийският университет поддържа контакти с много европейски университети. Университетът поддържа връзки и с редица университети от САЩ и Австралия.

Въпреки че университетът е млад, той вече е в десятката на най-активните научно-изследователски центрове в Република Турция. По данни на Комитета за висше образование по общ брой на публикациите Тракийският университет е на девето, а по брой публикации на един човек - на десето място от 77 университета в Турция. Университетът работи по 174 изследователски проекта с обща стойност над 2,5 трилиона турски лири.

Тракийският университет има модерна, добре обзаведена и с богат фонд библиотека - 40 хиляди книги, 1 819 списания и 2 037 следдипломни дисертации, които са на електронен носител. От 2004 г. университетската библиотека е в нова съвременна сграда с площ от 5150 м2. Тя разполага с модерни технически възможности, отговарящи на международните стандарти са съхраняване на богатия библиотечен фонд. Библиотеката има модерно хранилище с капацитет 50000 тома, информационни и читателски зали, изложбена зала, копирен център, архив, два зали за интернет услуги, зала за пресконференции, филмов и музикален салон.

Един от факултетите на Тракийския университет в Одрин е Факултетът по икономически и административни науки. Той подготвя специалисти и научни работници в областта на икономическите науки. Основната цел на обучението е завършилите специалисти да притежават знания и умения, които да отговарят на потребностите на практиката и които да им позволяват да работят в условията на глобализиращия се свят.

Факултетът по икономически и административни науки е основан през 1992 г. Приемът на студенти започва през учебната 1993-1994 г. отначало в две специалности: "Икономика на производството" и "Административно ръководство". В началото са приети 72 студенти, от които 10 са чуждестранни - от тюркски или сродни на турската общност страни. С течението на времето специалностите и броят на студентите се увеличават. Сега във факултета се обучават 1224 студенти в бакалавърски, магистърски и докторски програми по 7 специалности: "Икономика на производството", "Административно ръководство", "Икономика", "Международни отношения", "Икономика на работния процес и индустриални отношения", "Иконометрия" и "Финанси".

Академичният състав на факултета е от 21 хабилитирани преподаватели и 30 асистенти и преподаватели. Декан на факултета е проф. д-р Суди Арак.

Факултетът подготвя специалисти за важни сфери от икономиката на Република Турция, които се реализират във всички райони на страната.

Факултетът по икономически и административни науки развива активна научноизследователска дейност. Макар че факултетът не е сред най-големите звена на Тракийския университет, неговият принос за утвърждаването на университета като един от най-активните научно-изследователски центрове в Република Турция е значителен. През 2003 г. факултетът е на първо място по брой на национални публикации сред всички факултетите на университета. За миналата година той е на второ място по брой на национални публикации и на четвърто по публикации в чужбина.

Основно тематиката на научноизследователската дейност на факултета е съсредоточена в три направления: финанси, финансови пазари и финансови инструменти; проблеми на международните икономически отношения и проблеми и регулация на трудовите пазари. Факултетът работи и по редица проекти по линията на трансграничното сътрудничество. По някои от тези проекти има сформирани колективи съвместно с преподаватели от Бургаския свободен университет.

Тракийският университет в Одрин е един от големите и активни университетски центрове в Република Турция. Чрез своите образователни и изледователски програми той подготвя специалисти и научни работници с успешна реализизация и които са верни на идеите и възгледите на създателя на съвременна Турция - Кемал Ататюрк. Млади хора, които уверено вървят по пътя на демокрацията и прогреса.

Университетът е представен от проф. д-р Петко Чобанов