АКАДЕМИК ЕВГЕНИ МАТЕЕВ

Академик Евгени Матеев е първият почетен доктор на БСУ, удостоен със званието „Доктор Хонорис Кауза на Бургаския свободен университет” с решение на Академичния съвет на БСУ от 02.06.1995 г.

Акад. Евгени Матеев е български икономист и политик. Член е на Българската академия на науките и на Академията на науките на СССР (по-късно Руска академия на науките). 
Евгени Матеев е роден на 1 април 1920 г. в гр. Търговище. Завършва Софийската духовна семинария през 1939 г. и право в Софийския университет през 1943 г. След 9 септември 1944 работи първоначално като журналист, а по-късно заема висши държавни постове: подпредседател и председател на Държавната планова комисия (1951-52 и 1960-62), министър (1963-66), член на Държавния съвет (1974-81).
Професор е от 1950 г., а академик от 1967 г. Подпредседател и председател е на Икономическата комисия на ООН за Европа (1968-71) и вицепрезидент на Международната организация на транснационалните корпорации. Народен представител е в 4-то до 7-мо Народни събрания. 

По собствените думи на акад. Евгени Матеев основната област на неговите научни интереси се явява изследването на икономиката и на процесите на нейното управление от позициите на общата теория на системите. И в това отношение той постига забележителни успехи. Акад. Матеев е един от малкото изследователи в света, който има впечатляващи достижения в областта на теорията на икономическите системи и на системния подход в икономиката.
Той е автор на едно внушително с обема и респектиращо с дълбочината си научно творчество: Субективната школа и марксистко-ленинската политическа икономия, (1947г.); Съизмерване на капиталните вложения с експлоатационните разходи (избор на варианти), (1949г.); Производителност на труда при социализма и народостопанското планиране, (1956г.); Баланс на народното стопанство, (1960, 1966, 1972 и 1977г.); Перспективно планиране, междуотраслови връзки и технически коефициенти, (1963 г.); Международно разделение на труда и народостопанско планиране, (1960г.); Перспективно планиране и икономическа кибернетика , (1966 г.); Рентабилност и планиране, (1970г.); Автоматизирана система за управление на народното стопанство, (1974г.); Управление, ефективност, интеграция (в търсене на решения), (1976г.); Актуални проблеми на икономиката, (1983г.) - сборник oт 946 стр., в който са събрани статии и доклади, в т.ч. статии и доклади от национални и международни конференции; Структура и управление на икономическата система, (1987г.) - тази книга е един шедьовър на системния подход по смисъла на Боулдинговата теза за преход от анализ на ниско равнище към системоанализ от висок ранг; Пазар и план в Икономиката на кръстопът, (1990г.).