Специалност „Обществени комуникации и социална психология”

Основно звено: Център по хуманитарни науки
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: журналист и пиар
Форма на обучение: редовно, задочно
Срок на обучение: 4 години

 

Профил на специалността:
В бакалавърската програма по специалността „Обществени комуникации и социална психология” са включени дисциплини, осигуряващи подготовка в сферите: обществени комуникации и социални науки, психология, управление, маркетинг, реклама. Предвидено е изучаване на западен език. Акцентува се върху изграждане на комуникативна компетентност и на умения за работа в медиите, за управляване на социални, икономически, политически ситуации и конфликти, за реализиране на имиджмейкърски кампании. За практическото обучение на студентите функционира учебна PR агенция, издава се студентски вестник.

 

Практики и стажове:
Широкият профил на специалността дава възможност за специализираща практика в различни по вид и организация институции. Учебният план по специалността регламентира провеждането на едномесечни летни стажове, които осигуряват въвеждане в реална работна среда, спомагат за създаване на професионални навици и умения за изпълнение на журналистически и PR дейности, за създаване на комуникационни проекти и програми, за подпомагане организирането и провеждането на обществени кампании. По време на обучението, студентите от специалността практикуват в учебната PR агенция „Prakta“, в студентския вестник „Студентски страсти“, в студентското радио студио, в учебния телевизионен център, участват в изследователските екипи на Лаборатория за психологична подкрепа и развитие и Лаборатория за психологически и социални изследвания.

 

Международна мобилност:
По европейската програма Eразъм за студентите са осигурени стипендии за обучение в университет-партньор на БСУ във Великобритания, Португалия, Полша и др.

 

Професионална реализация:
Завършилите бакалавърската програма по специалността „Обществени комуникации и социална психология” могат да се реализират като журналисти (репортери, коментатори, редактори, публицисти в печатните и електронните медии и информационните агенции); ръководители на пресцентрове; в агенции, отдели и специализирани звена на държавната администрация, частния бизнес, науката, образованието, културата, средствата за масова информация, армията, полицията, здравеопазването; експерти в рекламни и PR агенции; имиджмейкъри и комуникационни стратези в политически партии, граждански движения и организации.

 

Прием:
Приемът в бакалавърската програма по специалност „Обществени комуникации и социална психология” е с оценки от държавни зрелостни изпити (матури) или чрез приемни изпити.

 

 Учебен план и учебни програми