Специалност „Журналистика и връзки с обществеността”

Основно звено: Център по хуманитарни науки
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: журналист и пиар
Форма на обучение: редовно, задочно
Срок на обучение: 4 години

 

Профил на специалността:
В бакалавърската програма по специалността „Журналистика и връзки с обществеността” са застъпени учебни дисциплини, подпомагащи усвояването на знания в основни тематични направления на журналистическото творчество и на PR-а – политика, бизнес, култура, социални проблеми и психология, управление, маркетинг, реклама. Предвидено е изучаване на западен език. Акцентува се върху изграждане на комуникативна компетентност, на умения за работа в медиите и на умения да се привличат медиите за целите на организацията. Студентите развиват компетентности както в областта на журналистиката - писането, редактирането и представянето на журналистически текстове за пресата и агенциите, изучават принципите на графичния дизайн и компонентите на образната журналистика, така и в областта на пиара - да управляват ефективно социалните, икономическите, политическите ситуации и конфликти чрез средствата на PR и реализирането на имиджмейкърски кампании.

 

Практики и стажове:
Широкият профил на специалността дава възможност за специализираща практика в различни по вид и организация институции. Учебният план по специалността регламентира провеждането на едномесечни летни стажове, които осигуряват въвеждане в реална работна среда, спомагат за създаване на професионални навици и умения за изпълнение на журналистически и PR дейности, за създаване на комуникационни проекти и програми, за подпомагане организирането и провеждането на обществени кампании. По време на обучението, студентите от специалността практикуват в учебната PR агенция „Practa“, в студентския вестник „Студентски страсти“, в студентското радио студио, в учебния телевизионен център, участват в изследователските екипи на Лаборатория за психологична подкрепа и развитие и Лаборатория за психологически и социални изследвания.

 

Международна мобилност:
По европейската програма Eразъм+ за студентите са осигурени стипендии за обучение в университети-партньори на БСУ във Великобритания, Португалия, Полша, Санкт Петербург, Малайзия и др.

 

Професионална реализация:
Бакалаврите по Журналистика и Връзки с обществеността могат да се реализират като: репортери, коментатори, редактори, публицисти в печатните и в електронните медии, в информационните агенции; ръководители на пресцентрове; експерти в рекламни агенции; преподаватели и ръководители в специализирани звена за журналистическа дейност у нас и в чужбина; издатели; медийни агенти; в агенции, отдели и специализирани звена на държавната администрация, частния бизнес, науката, образованието, културата, средствата за масова информация, армията, полицията, здравеопазването; експерти в рекламни и PR агенции; имиджмейкъри и комуникационни стратези в политически партии, граждански движения и организации.

 

Прием:
Приемът в бакалавърската програма по специалност „Журналистика и Връзки с обществеността” е с оценки от държавни зрелостни изпити (матури) или чрез приемни изпити.

 

 Учебен план и учебни програми