Специалност „Бизнес администрация”

Основно звено: Център по икономически и управленски науки
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Бизнес администрация
Форма на обучение: редовно, задочно
Срок на обучение: 4 години

 

Профил на специалността: 
В бакалавърската програма по специалността „Бизнес администрация” обучението е организирано на модулен принцип. Първият модул се състои от учебни курсове, които осигуряват фундаменталната и широкопрофилна икономическа подготовка. Във втория модул студентите усвояват основите на организационното развитие, методите за проектиране и вземане на решения, работата с хора в организацията, а така също и специфични знания в областта на моделирането, прогнозирането и осъществяването на пазарни и инвестиционни проучвания, които са в основата на бизнес администрацията. Изучават се съвременните технологии на управление и използването на нови информационно-технически средства в бизнеса. Третият модул включва избираеми учебни курсове, които дават възможност на студентите да изграждат допълнителни компетенции в зависимост от своите интереси.  

 

Практики и стажове:
Провежда се специализираща практика, която е елемент от учебния план по специалността. Студентите имат възможност и за практика в чужбина по програма Еразъм. 

 

Международна мобилност:
По европейската програма Eразъм за студентите са осигурени стипендии за обучение в университет-партньор на БСУ във Великобритания, Германия, Испания, Португалия, Унгария, Чехия, Полша.  По програмата се реализират и международни проекти с участието на студенти.

 

Професионална реализация: 
Завършилите бакалавърската програма по специалността „Бизнес администрация” могат да се реализират като ръководители на различни равнища на управление на бизнеса; функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на бизнес единиците; съветници (щабни специалисти) на висшето ръководство при управлението и администрирането на стопанските организации (фирмите); специалисти и експерти по управление в изследователските и развойните звена на фирмите; консултанти и експерти по управление и организационно развитие в специализирани фирми и научноизследователски организации; специалисти по управление в местните и държавни управленски  и административни структури.
 

Прием:
Приемът в бакалавърската програма по специалност „Бизнес администрация” е с оценки от държавни зрелостни изпити (матури) или чрез приемни изпити.

 

 Учебен план и учебни програми