Специалност „Финанси”

Финанси

Основно звено: Център по икономически и управленски науки
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Икономист
Форма на обучение: редовно, задочно
Срок на обучение: 4 години

 

Профил на специалността: 
В бакалавърската програма по специалност „Финанси” обучението е организирано на модулен принцип. Първият модул се състои от учебни курсове, които осигуряват фундаменталната и широкопрофилна икономическа подготовка. Вторият модул включва специални знания в областта на публичните и корпоративните финанси, данъчната система, бюджета и митническата политика, дълговите и бюджетни проблеми на страните, банковото дело, застраховането и социалното осигуряване, финансовите пазари, борсите и борсовите индикатори, международните валутно-финансови сделки и операции. Третият модул включва избираеми учебни курсове, които дават възможност на студентите от специалност „Финанси” да изграждат допълнителни компетенции в зависимост от своите интереси и желаната професионална реализация.

 

Практики и стажове:
Провежда се специализираща практика, която е елемент от учебния план по специалността. Студентите имат възможност и за практика в чужбина по програма Еразъм. 

 

Международна мобилност:
По европейската програма Eразъм за студентите са осигурени стипендии за обучение в университет-партньор на БСУ във Великобритания, Германия, Испания, Португалия, Унгария, Чехия, Полша.  По програмата се реализират и международни проекти с участието на студенти.

 

Професионална реализация:
Завършилите степен „Бакалавър” по специалността „Финанси” придобиват професионална квалификация „Икономист” и могат да се реализират в банковата, митническата и данъчната администрация, в инвестиционните, финансово-брокерските къщи, застрахователните компании и дружества, в частния бизнес, финансово-счетоводните отдели на фирми и корпорации, в областните и общински администрации, контролните органи, пенсионните и здравно-осигурителни фондове.

 

Прием:
Приемът в бакалавърската програма по специалност „Финанси” е с оценки от държавни зрелостни изпити (матури) или чрез приемни изпити.

 

 Учебен план и учебни програми