Специалност „Икономика и маркетинг на туризма”

Основно звено: Център по икономически и управленски науки
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Икономист
Форма на обучение: редовно, задочно
Срок на обучение: 4 години

 

Профил на специалността:
В бакалавърската програма по специалността „Икономика и маркетинг на туризма” обучението е организирано на модулен принцип. Първият модул се състои от учебни курсове, които осигуряват фундаменталната и широкопрофилна икономическа подготовка. Вторият модул осигурява придобиване на комплексни знания и умения за постигане на икономическите цели на туристическите фирми чрез прилагане на ефективни маркетингови подходи за използване на благоприятните географски, климатични, културно-исторически и други туристически ресурси на страната. Акцентира се върху най-новите тенденции в управлението и маркетинга на туристическите фирми и дестинации, алтернативните видове туризъм, управлението на качеството и устойчивото развитие на туризма. Третият модул включва избираеми учебни курсове, които дават възможност на студентите да изграждат допълнителни компетенции в зависимост от своите интереси.  

 

Практики и стажове:
Провежда се специализираща практика, която е елемент от учебния план по специалността. Студентите имат възможност и за практика в чужбина по програма Еразъм. 

 

Международна мобилност:
По европейската програма Eразъм за студентите са осигурени стипендии за обучение в университет-партньор на БСУ във Великобритания, Германия, Испания, Португалия, Унгария, Чехия, Полша.  По програмата се реализират и международни проекти с участието на студенти.

 

Професионална реализация:
Завършилите бакалавърската програма по специалност „Икономика и маркетинг на туризма” ще имат нужните знания и ще могат да организират и участват в маркетинговата, производствена, инвестиционна и посредническа дейност на фирмите от отрасъл „Туризъм”, да работят в туристически информационни центрове, в администрацията на туристически дестинации, както и да организират и развиват и собствен туристически бизнес - турагенти и туроператори, семейни хотели, къщи за гости и др.

 

Прием:
Приемът в бакалавърската програма по специалност „Икономика и маркетинг на туризма” е с оценки от държавни зрелостни изпити (матури) или чрез приемни изпити.

 

 Учебен план и учебни програми