Специалност „Маркетинг”

Основно звено: Център по икономически и управленски науки
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Икономист
Форма на обучение: редовно, задочно
Срок на обучение: 4 години

 

Профил на специалността: 
В бакалавърската програма по специалността „Маркетинг” обучението е организирано на модулен принцип. Първият модул се състои от учебни курсове, които осигуряват фундаменталната и широкопрофилна икономическа подготовка. Вторият модул е насочен към овладяване на приложни техники и умения за проучване и сегментиране на пазарите, за определяне на пазарна поглъщаемост, за прилагане на маркетингови подходи при избор и разработване на целеви пазар, за изграждане на маркетингови информационни системи, разработване на продуктова, ценова, дистрибуционната и комуникационна политика на фирмите. Третият модул включва избираеми учебни курсове, които дават възможност на студентите да изграждат допълнителни компетенции в зависимост от своите интереси.  

 

Практики и стажове:
Провежда се специализираща практика, която е елемент от учебния план по специалността. Студентите имат възможност и за практика в чужбина по програма Еразъм. 

 

Международна мобилност:
По европейската програма Eразъм за студентите са осигурени стипендии за обучение в университет-партньор на БСУ във Великобритания, Германия, Испания, Португалия, Унгария, Чехия, Полша.  По програмата се реализират и международни проекти с участието на студенти.

 

Професионална реализация:
Завършилите могат да се реализират в маркетинговите отдели и в отделите по продажби на всички видове търговски дружества, държавни агенции, фондации, асоциации, нестопански организации; консултантски къщи, банки и застрахователни институции, брокерски и дилърски тела, фирмени представителства, агенции по маркетинг и реклама, специализирани фирми за маркетингови и демоскопски проучвания; рекламни и PR отдели на местни и национални медии, политически и обществени формации и др.

 

Прием:
Приемът в бакалавърската програма по специалност „Маркетинг” е с оценки от държавни зрелостни изпити (матури) или чрез приемни изпити.

 

 Учебен план и учебни програми