Специалност „Международни икономически отношения”

Основно звено: Център по икономически и управленски науки
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Икономист
Форма на обучение: редовно, задочно
Срок на обучение: 4 години

 

Профил на специалността: 
Обучението в бакалавърската програма по специалността „Международни икономически отношения” е организирано на модулен принцип. Първият модул се състои от учебни курсове, които осигуряват фундаменталната и широкопрофилна икономическа подготовка. Вторият модул формира знания и практически умения за работа и бизнес в условията на глобализиращата се икономика. Поставен е акцент върху оперативната външноикономическа дейност, външнотърговските сделки и операции, международните валутно-финансови отношения, международния маркетинг,  международните стандарти в управлението на бизнеса, функционирането на транснационалните и мултинационални корпорации и международните икономически организации, както и върху финансовите стратегии на Европейския съюз и управлението на международни проекти. Третият модул включва избираеми учебни курсове, които дават възможност на студентите да изграждат допълнителни компетенции в зависимост от своите интереси.  

 

Практики и стажове:
Провежда се специализираща практика, която е елемент от учебния план по специалността. Студентите имат възможност и за практика в чужбина по програма Еразъм. 

 

Международна мобилност:
По европейската програма Eразъм за студентите са осигурени стипендии за обучение в университет-партньор на БСУ във Великобритания, Германия, Испания, Португалия, Унгария, Чехия, Полша.  По програмата се реализират и международни проекти с участието на студенти.

 

Професионална реализация:
Завършилите бакалавърската програма по специалността „Международни икономически отношения”, чрез придобитите знания, умения и натрупаните професионални компетенции, могат да намерят реализация в структурите на експортно и импортно ориентираните фирми и международните корпорации, туристическите фирми, в търговските отдели на фирмите, както и в публичните институции свързани с външноикономическата дейност.

 

Прием:
Приемът в бакалавърската програма по специалност „Международни икономически отношения” е с оценки от държавни зрелостни изпити (матури) или чрез приемни изпити.

 

 Учебен план и учебни програми