Специалност „Счетоводство и контрол”

Основно звено: Център по икономически и управленски науки
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Икономист
Форма на обучение: редовно, задочно
Срок на обучение: 4 години

 

Профил на специалността: 
В бакалавърската програма по специалността „Счетоводство и контрол” обучението е организирано на модулен принцип. Първият модул се състои от учебни курсове, които осигуряват фундаменталната и широкопрофилна икономическа подготовка. Вторият модул включва специални знания за методите на счетоводната отчетност в предприятието и в различни стопански сфери – финансовото, банковото и бюджетното счетоводство, икономическия анализ и контрола на стопанската дейност, митническия и данъчния контрол. Обучението по специалността включва също овладяване на счетоводната, търговската и данъчната нормативна уредба, практикуми със съвременен счетоводен софтуер, както и работа със съвременни управленски информационни системи. Третият модул включва избираеми учебни курсове, които дават възможност на студентите да изграждат допълнителни компетенции в зависимост от своите интереси.  

 

Практики и стажове:
Провежда се специализираща практика, която е елемент от учебния план по специалността. Студентите имат възможност и за практика в чужбина по програма Еразъм. 

 

Международна мобилност:
По европейската програма Eразъм за студентите са осигурени стипендии за обучение в университет-партньор на БСУ във Великобритания, Германия, Испания, Португалия, Унгария, Чехия, Полша.  По програмата се реализират и международни проекти с участието на студенти.

 

Професионална реализация: 
Завършилите могат да се реализират като: финансови мениджъри, търговски и икономически директори, главни счетоводители, оперативни счетоводители, специалисти по вътрешнофирмен анализ и контрол, консултанти в счетоводни къщи, в одиторски дружества и компании, в системата на данъчното управление и данъчната администрация, в системата на митницата, в системата на банките и в други сфери и дейности на икономиката – ценообразуване, прогнозиране, труд и работна сила и други.

 

Прием:
Приемът в бакалавърската програма по специалност „Счетоводство и контрол” е с оценки от държавни зрелостни изпити (матури) или чрез приемни изпити.

 

 Учебен план и учебни програми