Специалност „Маркетинг и дигитални комуникации”

Основно звено: Център по икономически и управленски науки
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Икономист
Форма на обучение: редовно, задочно
Срок на обучение: 4 години

 

Профил на специалността: 
Бакалавърската програма по специалност „Маркетинг и дигитални комуникации” подготвя квалифицирани маркетингови специалисти, които притежават знанията, уменията и компетенциите за реализиране и провеждане на маркетинговата дейност на фирмите и организациите в частния и публичния сектор. Предимство на програмата е, че отразява актуалните тенденции в дигиталния маркетинг и все по-широкото приложение на дигиталните инструменти за целите на маркетинга. В хода на обучението студентите получават фундаментална широкопрофилна икономическа подготовка и специализирани знания и умения, свързани с: интегрираните маркетингови комуникации, маркетинговите политики, маркетинговите изследвания, маркетинга в социалните мрежи, маркетинга за търсещи машини (Search Engine Marketing - SEM), потребителското поведение, управлението на продажбите, електронната търговия, бранд мениджмънта. Обучението се провежда според държавните изисквания и е съгласувано с водещи наши и чуждестранни университети.

 

Допълнителна квалификация:
За желаещите се осигурява възможност за придобиване на професионална квалификация „Учител по икономически дисциплини“ или „Учител по технологии и предприемачество“, като квалификационният курс за придобиване на учителска правоспособност може да бъде по време на обучението или след завършването на специалността.

 

Практики и стажове:
Провежда се специализираща практика, която е елемент от учебния план по специалността. Студентите имат възможност и за практика в чужбина по програма Еразъм.

 

Международна мобилност:
По европейската програма Eразъм+ студентите могат да получат стипендия за обучение в университети партньори в Германия, Италия, Холандия, Португалия, Унгария, Чехия, Полша, Хърватия, Турция, Гърция и др. По програмата се реализират и международни проекти с участието на студенти.

 

Професионална реализация:
Завършилите бакалавърска степен по „Маркетинг и дигитални комуникации“ притежават квалификация за успешна работа като специалисти и мениджъри по маркетинг и дигитален маркетинг, продажби, реклама, PR, обслужване на клиенти. Те могат да се реализират в широк кръг организации, като: специализирани агенции за маркетинг, дигитален маркетинг, маркетингови проучвания и реклама; PR агенции; консултантски фирми; организации във финансовия и банковия сектор, държавни и общински институции или нестопански организации. Те получават и необходимата подготовка за стартиране на собствен бизнес. Завършилите степен „бакалавър“ могат да продължат обучението си в ОКС „магистър“.

 

Прием:
Приемът в бакалавърската програма по специалност „Маркетинг и дигитални комуникации” е с оценки от държавни зрелостни изпити (матури) или чрез приемни изпити.

 

 Учебен план и учебни програми