Специалност „Управление на бизнеса и международна икономика”

Основно звено: Център по икономически и управленски науки
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Бизнес администрация
Форма на обучение: редовно, задочно
Срок на обучение: 4 години

 

Профил на специалността: 
Бакалавърската програма по специалност „Управление на бизнеса и международна икономика” подготвя квалифицирани специалисти и консултанти по управление и организационно развитие. Предимство на програмата е, че формира знания и практически умения за работа и бизнес в условията на глобализиращата се икономика. Студентите получават фундаментална широкопрофилна подготовка в сферата на икономиката и управлението и специализирани знания, умения и компетенции, свързани с креативното предприемачество, модерните технологии на управление, управлението на екипи и работата с хора в организацията, прогнозирането на бизнеса, бизнес планирането и управлението на иновациите и инвестициите, международните икономически отношения, транснационалните и мултинационалните корпорации, международния маркетинг, международните финанси, финансовите стратегии на Европейския съюз и управлението на проекти. Образователният процес е организиран съобразно държавните изисквания и е съгласуван с водещи наши и чуждестранни университети.

 

Допълнителна квалификация:
За желаещите се осигурява възможност за придобиване на професионална квалификация „Учител по предприемачество“, като квалификационният курс за придобиване на учителска правоспособност може да бъде по време на обучението или след завършването на специалността.

 

Практики и стажове:
Провежда се специализираща практика, която е елемент от учебния план по специалността. Студентите имат възможност и за практика в чужбина по програма Еразъм.

 

Международна мобилност:
По европейската програма Eразъм+ студентите могат да получат стипендия за обучение в университети партньори в Германия, Италия, Холандия, Португалия, Унгария, Чехия, Полша, Хърватия, Турция, Гърция и др. По програмата се реализират и международни проекти с участието на студенти.

 

Професионална реализация:
Завършилите бакалавърската програма по специалност „Управление на бизнеса и международна икономика” имат възможности за широка и успешна реализация във всички сектори. Те могат да работят като ръководители на различни равнища на фирмено управление; специалисти, консултанти и експерти по управление в частния сектор, държавната и местната администрация; специалисти по външна търговия и туризъм; експерти и ръководители в чуждестранни или аутсорсинг компании. Бакалаврите по специалността „Управление на бизнеса и международна икономика” получават необходимата подготовка да стартират и развиват свой собствен бизнес. Завършилите степен „бакалавър“ могат да продължат обучението си в ОКС „магистър“.

 

Прием:
Приемът в бакалавърската програма по специалност „Управление на бизнеса и международна икономика” е с оценки от държавни зрелостни изпити (матури) или чрез приемни изпити.

 

 Учебен план и учебни програми