Специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане”

Основно звено: Център по информатика и технически науки
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Електроинженер
Форма на обучение: редовно,  задочно
Срок на обучение: четири години

 

Профил на специалността:
Студентите в бакалавърската програма по специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане” получават задълбочени знания в областта на електротехниката, енергетиката, електрическите машини и апарати, силовите електронни преобразуватели, електро задвижвания, комуникациите и специализираните компютърни мрежи, програмиране и информационни управляващи комплекси в енергетиката. Завършилите могат да извършват проектантска дейност, експлоатация и поддръжка на съоръжения в енергетиката, както и управление на фирми за производство, изследване и експлоатация на енергийни системи и системи за ВЕИ. 

 

Практики и стажове:
Провежда се специализираща практика, която е елемент от учебния план по специалността. Студентите имат възможност и за практика в чужбина по програма Еразъм. Провеждат се стажове и различни видове практически обучения в енергийни обекти. Студентите могат да се обучават в практически курсове за различни нива на Safety Management и експлоатация на различни видове енергийни съоръжения.

 

Международна мобилност:
По европейската програма Eразъм за студентите са осигурени стипендии за обучение в университет-партньор на БСУ във Великобритания, Германия, Португалия, Полша, Гърция и Турция.  

 

Професионална реализация:
Завършилите бакалавърската програма по специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане” могат да се реализират в организации и фирми за научно развитие и изследване на производството, внедряване, експлоатация и инженеринг на енергийни системи. Могат да работят в комплекси за добиване на електроенергия, включително и от ВЕИ, в електроразпределителни дружества, както и в електропреносната система. Могат да се реализират в оперативното управление на енергийни отдели на производствени, транспортни и други фирми. Могат да придобият проектантска правоспособност, както и правоспособност за сертифициране на сгради и промишлени системи за енергийна ефективност. Могат да придобият и квалификация – електромеханик на корабни и транспортни системи.

 

Прием:
Приемът в бакалавърската програма по специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане” е с оценки от държавни зрелостни изпити (матури) или чрез приемни изпити.

 

 Учебен план и учебни програми