Специалност „Информатика и компютърни науки”

Основно звено: Център по информатика и технически науки
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Информатик
Форма на обучение: редовно,  задочно
Срок на обучение: четири години

 

Профил на специалността:
Студентите в бакалавърската програма по специалността „Информатика и компютърни науки” получават фундаментални и приложни знания в областите: операционни системи, езици за програмиране, софтуерни технологии, бази от данни. Изучават се обектно-ориентирано програмиране, разпределени бази от данни, визуално програмиране, мрежово програмиране, програмиране на Java, Web програмиране, анализ и проектиране на бази от данни, интелигентни системи за вземане на решения, изкуствен интелект, изграждане на информационни, офис и приложни системи, компютърни мрежи, мултимедийни технологии, електронна търговия, информационна сигурност и др.

 

Практики и стажове:
Провежда се специализираща практика, която е елемент от учебния план по специалността и практическо обучение във фирми от IT сектора. Студентите имат възможност и за практика в чужбина по програма Еразъм. Могат да участват в Клуб по състезателно програмиране, Академия за таланти по програмиране и роботика и др., както и да получат международен сертификат за мрежови специалисти в CISCO академията към Центъра по информатика и технически науки.

 

Международна мобилност:
По европейската програма Eразъм за студентите са осигурени стипендии за обучение в университет-партньор на БСУ във Великобритания, Германия, Португалия, Полша, Гърция и Турция.  

 

Професионална реализация:
Завършилите бакалавърската програма по специалността „Информатика и компютърни науки” могат да работят в софтуерни компании или да развиват собствен бизнес, както и да се реализират във всички области, където се използват компютри и информационни системи - търговски фирми, банки, застрахователни дружества и финансови къщи, индустриални предприятия, армията, полицията, образованието и др.

 

Прием:
Приемът в бакалавърската програма по специалност „Информатика и компютърни науки” е с оценки от държавни зрелостни изпити (матури) или чрез приемни изпити.

 

 Учебен план и учебни програми