Приложна информатика и уеб дизайн

Основно звено: Център по информатика и технически науки
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Информатик
Форма на обучение: редовно,  задочно
Срок на обучение: четири години

Профил на специалността:
Студентите в бакалавърската програма по специалност „Приложна информатика и web дизайн” получават знания в областта на компютърните арт- технологии, в теорията и практиката на графичния дизайн. Развиват умения, свързани със създаването на оригинални дизайнерски решения при проектиране, тестване и техническото осигуряване на цялостни софтуерни приложения.

Студентите от специалността " Приложна информатика и web дизайн " овладеят принципите и концепциите за организация на информацията и нейното функционално-естетическо представяне, придобиват знания,  които им дават цялостна представа за спецификите на уеб програмирането и изграждането на интерфейс с потребителя . В съответствие с изискванията на практиката по време на обучението се изучават: графичен и пространствен дизайн, ергономия и ергодизайн, мултимедиен дизайн, компютърна сценография и др. Базовите курсове в областта на информатиката и информационните технологии се надграждат със специфични приложения и методи за визуализация. В практически план студентите усвояват умения за внедряване на съвременни информационни технологии в компютърния дизайн.

Практики и стажове:
Студентите от тази специалност владеят компютърни технологии и поддържат подготовката си на нивото на съвременните изисквания на информационното общество. Това им осигурява възможности за специализираща практика и практическо обучение във фирми от IT сектора и електронните медии. Студентите имат възможност и за практика в чужбина по програма Еразъм. Могат да участват в състезания по уеб дизайн, програмиране, роботика и др.

Международна мобилност:
По европейската програма Eразъм за студентите са осигурени стипендии за обучение в университет-партньор на БСУ във Великобритания, Германия, Португалия, Полша, Гърция, Турция и др.  

Професионална реализация:
Завършилите бакалавърската програма по специалността „Приложна информатика и web дизайн” могат да извършват творческа и приложна дейност в областта на мултимедийните информационни технологии и уеб технологии, да разработват софтуерни и арт продукти на съвременно европейско и световно ниво.

Прием:
Приемът в бакалавърската програма по специалност „Приложна информатика и web дизайн” е с оценки от държавни зрелостни изпити (матури) или чрез приемни изпити.

 

 Учебен план и учебни програми