Специалност „Компютърно моделиране”

Основно звено: Център по информатика и технически науки
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Информатик
Форма на обучение: редовно,  задочно
Срок на обучение: четири години

 

Профил на специалността:

Студентите в бакалавърската програма по специалност „Компютърно моделиране” придобиват интердисциплинарни знания и практически умения за създаване и използване на компютърни модели и симулации в съвременни софтуерни среди. Изучават нови технологии за математическо моделиране, анализ и синтез на динамични процеси и системи в инженерни, икономически, производствени, социални и други области. В програмата се изучават технологии за компютърно моделиране и изграждане на мобилни приложения, интернет на нещата, ASP.NET приложения, 3D моделиране и принтиране и др., като студентите участват в разработването, създаването и анализа на модели за реализиране на научни, емпирични и приложни изследвания.

Специфичният характер на програмата предполага непрекъснато подобряване чрез добавяне на нови курсове за облачни технологии, обработка на изображения и сигнали, уеб услуги, математическо моделиране, високопроизводителни изчисления и др.

Практики и стажове:

Провежда се специализираща практика, която е елемент от учебния план по специалността и практическо обучение във фирми от IT сектора. Студентите имат възможност и за практика в чужбина по програма Еразъм. Могат да участват в Клуб по състезателно програмиране, Академия за таланти по програмиране и др., както и да получат международен сертификат за мрежови специалисти в CISCO академията към Центъра по информатика и технически науки.

 

Международна мобилност:

По европейската програма Eразъм за студентите са осигурени стипендии за обучение в университет-партньор на БСУ във Великобритания, Германия, Португалия, Полша, Гърция и Турция.

 

Професионална реализация:

Завършилите бакалавърската програма по специалността „Компютърно моделиране ” могат да заемат позиции в организации, използващи софтуерни технологии за компютърни модели и симулации във всички стопански сфери. Възможна е и реализация в научноизследователската и/или преподавателската област.

 

Прием:

Приемът в бакалавърската програма по специалност „Компютърно моделиране ” е с оценки от държавни зрелостни изпити (матури) или чрез приемни изпити.

 

 Учебен план и учебни програми