Специалност „Право”

Основно звено: Център по юридически науки
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Професионална квалификация: Юрист
Форма на обучение: редовно, задочно
Срок на обучение: 5 години

 

Профил на специалността: 
Обучението включва всички задължителни учебни курсове съгласно държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „Юрист”, които дават задълбочена и солидна фундаментална подготовка по специалността „Право”. Отличителна характеристика на обучението по специалността „Право” в БСУ е, че са включени също и широк кръг от избираеми учебни курсове в традиционни и актуални правни сфери, което позволява на студентите да изграждат предпочитан професионален профил в зависимост от своите интереси и намерения за професионална реализация. Друго отличително качество на програмата по „Право” в БСУ са включените приложни курсове и юридически практикуми, които започват още в първата година на обучението и създават конкретни практически умения, свързани с правоприлагането.
    
Практики и стажове:
След втори курс студентите от специалност „Право” преминават ежегодна учебна практика в институциите на съдебната власт.  Съдебната практика се реализира с ръководството на преподавател и е елемент от учебния план на специалността. Към Центъра по юридически науки функционира Правна клиника, чрез която е осигурена възможност на студентите да се заемат с практическа работа по време на своето обучение. 

 

Професионална реализация:
Завършилите могат да се реализират във всички сфери на правораздавателната система: съдия, адвокат, следовател, прокурор, юрисконсулт, а също и учен-изследовател в областта на правните науки.

 

Прием:
Приемът по специалност „Право” става с ДЗИ (матура) по Български език и литература или с кандидатстудентски изпит по български език.

 

 Учебен план и учебни програми