Специалност „Публична администрация”

Основно звено: Център по юридически науки
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Публична администрация
Форма на обучение: редовно, задочно
Срок на обучение: четири години

 

Профил на специалността: 
Обучението по специалността „Публична администрация” осигурява широкопрофилни функционални знания в следните области: управление, икономика, право и политически науки. С оглед на това обучението е ориентирано да съдейства за осъществяване на административната реформа в страната, като създава квалифицирани умения в областта на модерните административни, технологически, информационни и мениджърски техники и стратегически подходи, както и да съдейства за подготовката на административния потенциал за Европейска интеграция, за създаването на висока правна грамотност и отстояване на принципа на законност в публичната администрация. Учебният план е в съответствие със спецификата на региона и тенденциите в развитието на публичната администрация и предлага избор на специализации по европейска интеграция и морска администрация.

 

Практики и стажове:
По време на обучението се провеждат едномесечни летни стажове. Основната цел при провеждането на тези стажове е да се осигури възможност на студентите да придобият определени практически умения, необходими за упражняване на бъдещата професия, както и  да се запознаят със същността на протичащите обществени процеси и едновременно с това да изградят реална представа за процеса на работа при административното обслужване на гражданите в реална среда. Провеждането на стажа дава възможност в зависимост от дейността в даденото звено, ритъма и особеностите в организацията на работата студентите да бъдат натоварвани според нуждите на приемащата организация с текущи задачи или други  задължения.

 

Професионална реализация:
Завършилите бакалавърската програма по специалността „Публична администрация” могат да се реализират като държавни служители, да заемат различни длъжности в държавната и местната администрация, да се реализират като експерти и консултанти в организациите за публични услуги, в администрацията на недържавни стопански и нестопански организации, в международни организации и други.

 

Прием:
Приемът в бакалавърската програма по специалност „Публична администрация” е с оценки от държавни зрелостни изпити (матури) или чрез приемни изпити.

 

 Учебен план и учебни програми