Декларация за достъпност на съдържанието на интернет страницата на Бургаския свободен университет

Раздел 1
Задължително съдържание

Бургаският свободен университет се ангажира да осигури достъп до уебсайта си и мобилните приложения в съответствие с изискванията за достъпност, установени в Директива (EС) 2016/2102 от 26 октомври 2016 г. (ОВ L 327 от 02.12.2016 г.), чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)

Настоящата декларация за достъпност се отнася до официалната интернет страница на Бургаския свободен университет с електронен адрес: https://www.bfu.bg/bg

Съдържанието на интернет страницата включва текстова и нетекстова информация, документи и формуляри за изтегляне, както и двупосочно взаимодействие чрез контактна форма и/или препратки до портал за предоставяне на електронни услуги, водещи до обработка на цифрови формуляри и осъществяване на процеси по удостоверяване на автентичност, идентификация и извършване на плащания.

Ние се стремим да поддържаме и подобряваме нашата интернет страница така, че тя да обхваща всички потенциални потребители, като се вземат под внимание възможните видове взаимодействие, особеностите на различни видове устройства, ниво на техническо познание, личностни и колективни интереси.

Изготвяне на настоящата декларация за достъпност

Настоящата Декларация за достъпност отразява резултатите от извършената оценка на съответствието на интернет страницата с хармонизирания европейски стандарт EN 301 549 v2.1.2 (2018-08) - Изисквания за достъпността на продукти и услуги в сферата на ИКТ, който реферира към WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1).

I. Статус на съответствие

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:
EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Настоящият уебсайт съответства отчасти със стандарта Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1), поради несъответствията и изключенията, посочени по-долу.

II. Недостъпно съдържание

№ на изискване
(по WCAG 2.1)

Изискване на стандарта WCAG 2.1

Пояснение

1.

РЕЦЕПТОРНА ДОСТЪПНОСТ

 

1.1.

ТЕКСТОВИ АЛТЕРНАТИВИ

 

1.1.1.

Текстово представяне на нетекстовата информация

Частично приложимо
Само отделни елементи на потребителския интерфейс не съдържат алтернативно текстово описание.

1.2.

ВРЕМЕБАЗИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ

 

1.2.1.

Алтернативно представяне на аудио и видео материалите

Неприложимо

Не се публикуват записи на аудио и видео материали

1.2.2.

Субтитри за аудио и видео записите

Неприложимо

Не се публикуват записи на аудио и видео материали

1.2.3.

Аудио представяне на видео съдържанието

Неприложимо
Не се публикуват записи на аудио и видео материали

1.2.4.

Субтитри за видео излъчвания на живо

Неприложимо
Няма живо видео излъчване.

1.2.5.

Синхронизирано аудио представяне на видео съдържанието

Неприложимо
Не се публикуват.

1.2.6.

Жестомимичен език

Не е осигурено

1.2.7.

Разширено аудио представяне

Не е осигурено

1.2.8.

Алтернативно текстово представяне на всички време-базирани материали (аудио, видео и други)

Не е осигурено

1.2.9.

Текстово представяне на аудио предаване на живо

Неприложимо
Няма живо аудио излъчване.

1.4.

РАЗЛИЧИМОСТ

 

1.4.2.

Управление на звука

Неприложимо
Няма аудио, което се възпроизвежда като фон или се стартира автоматично

1.4.3.

Контрастът на цвета на текста спрямо цвета на фона да не е по-малко от 4.5:1

Частично осигурено
С изключение на червени текстове върху светло сив фон.
Средно ниво на контраст на
основното съдържание – 4.67:1

 • на дати в новини и събития  (сив текст на бял фон) – 1.83:1
 • на бутони (червен текст на сив фон) – 4.04:1

1.4.5.

Да не се представя текст във вид на изображение

Неприложимо

1.4.8.2.

Максимална широчина на текста не надхвърля 80 символа на ред

Частично осигурено
Максимална широчина от 80 до 115 символа.

1.4.8.3.

Да не се използва двустранно подравняване на текста

Не е осигурено

2.

ОПЕРАТИВНА ДОСТЪПНОСТ

 

2.2.

ДОСТАТЪЧНО ВРЕМЕ

 

2.2.1.

Регулируеми времеви интервали

Неприложимо
Не са заложени времеви ограничения.

2.2.2.

Пауза, спиране, скриване

Неприложимо
Не е осигурено.

2.4.3.

Навигационните компоненти са подредени в последователност, която запазва смисъла и функционалността на сайта.

Неприложимо.

Няма съдържание, изискващо действия в последователни стъпки.

2.5.1.

Жестове с курсор/показалец

Неприложимо.

Не се използва многоточков курсор.

2.5.4.

Активиране посредством движение

Неприложимо.

Не се използват функционалности, управлявани от движението на устройството или потребителя.

 

3.

РАЗБИРАЕМОСТ

 

3.1.

ЧЕТИМОСТ

 

3.1.2.

Езикът на всяка отделна част от съдържанието на страницата може да бъде програмно установен

Неприложимо
Няма страници със смесено съдържание на различни езици.

3.1.3.

Осигурен е механизъм за откриване и установяване значението на термини, идиоматични изрази, жаргон и др.

Не е осигурено

3.1.4.

Осигурен е механизъм за установяване значението на абревиатури и съкращения

Не е осигурено

3.1.6.

В случаите, в които едно изписване може да бъде прочетено по два различни начина, което би изменило смисъла на информацията, е осигурен механизъм за еднозначно идентифициране на значението.

Неприложимо
Няма такова съдържание в сайта.

3.3.

ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ

 

3.3.3.

Предположения за корекция при допусната грешка

Не е реализирано

3.3.4.

Предотвратяване на грешки (юридически, финансови, фактически)

Неприложимо.
Чрез сайта не се извършват действия, водещи до правно или финансово обвързване на потребителите.

 

Дата на първоначално изготвяне на декларацията:
27.05.2022 г.

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение:
27.05.2022 г.

Метод, използван за изготвяне на декларацията:

Самооценка, направена от лице по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта/мобилното приложение и след направена проверка от ДАЕУ - Държавна агенция електронно управление.

Обратна информация и данни за контакт

Адрес за предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт

За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес: bfu@bfu.bg (с посочване на тема: „Достъпност на сайта bfu.bg”).

 

Данни за контакт с длъжностно лице, отговарящо за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация
Елка Мавродиева, Началник отдел „Информационно осигуряване”;
телефон: (+359) 56 900 484;
електронна поща: emavrodieva@bfu.bg

Процедура по прилагане

 1. В съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 година, на основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ и съобразно утвърдени вътрешни правила в Бургаския свободен университет, е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:
  • Сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ) за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на БСУ, се подават в сградата на Бургаския свободен университет на адрес: гр. Бургас, ул. „Сан Стефано” № 62, стая 205, всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. или се изпращат чрез лицензиран пощенски оператор на адрес гр. Бургас, ул. „Сан Стефано” № 62, стая 205; по електронен път на адрес: bfu@bfu.bg .
  • На подадените сигнали ще отговорим писмено в 7-дневен срок от получаването, а в случаите, когато е необходима проверка – до 30 дни.
  • Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес.
 2. Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. 1, се подават до председателя на Държавна агенция „Електронно управление” чрез деловодството на ДАЕУ на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” №6, София, 1000; по електронен път на адрес mail@e-gov.bg (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници”) или чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” №6, София, 1000.
 3. Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция „Електронно управление”.

 

Раздел 2
Препоръчително съдържание

Бургаският свободен университет се ангажира да осигури достъпност на своя сайт за максимално широка група потребители независимо от опита, уменията, знанията или възможностите им. Ако срещате затруднения докато работите с https://www.bfu.bg/bg или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема – това ще ни помогне да поддържаме сайта във възможно най-добро състояние и да подобряваме достъпността му непрекъснато.

Ангажираме се да продължим да развиваме технологично този сайт според насоките за достъпност и препоръките на потребителите с оглед постигането на високи стандарти на достъпност и използваемост на съдържанието в него.

 

Дата на публикуване на уебсайта и/или мобилното приложение:
31.05.2022 г.

Дата на последната актуализация на уебсайта и/или мобилното приложение вследствие на съществено преработване на тяхното съдържание:
31.05.2022 г.