Текущи процедури

 

Защита за придобиване на образователна и научна степен "Доктор"

 

Защита на дисертационен труд на тема " Организация и управление на социална услуга за деца с езиково-говорни затруднения " на Радостина Стефанова Славчева, кандидат за придобиване на образователна и научна степен „Доктор" по професионално направление 3.4. Социални дейности, докторска програма „Организация и управление на социалните дейности".

 

Автореферат на дисертационния труд

 

Рецензии и становища

 

Рецензия от проф. д.п.н. Дора Левтерова - Гаджалова
Рецензия от проф. д-р Йонка Балтаджиева
Становище от проф. д-р Веска Шошева
Становище от доц. д-р Диана Циркова
Становище от доц. д-р Генчо Вълчев


Дата на публикуване в сайта: 07.05.2018 г.

 

Публичната защита на дисертацията ще се проведе на 7 юни 2018 г. от 11.00 ч. в Конферентен център 2 на Бургаския свободен университет.

На 07.06.2018 г. на Радостина Стефанова Славчева, бе присъдена образователната и научната степен „доктор" по професионално направление 3.4. Социални дейности, докторска програма „Организация и управление на социалните дейности".

 

 

Защита на дисертационен труд на тема "Информационно осигуряване на оперативния контролинг в застрахователната индустрия" на Галина Райкова Стоянова, кандидат за придобиване на образователна и научна степен „доктор" по професионално направление 3.8. Икономика, докторска програма „Икономика и управление (отрасли)"

Автореферат на дисертационния труд 

Рецензии и становища


Дата на публикуване в сайта: 20.03.2018 г.

 

Публичната защита на дисертацията ще се проведе на 20 април 2018 г. от 16.00 ч. в Конферентен център 2 на Бургаския свободен университет.
 

На 20.04.2018 г. на Галина Райкова Стоянова, бе присъдена образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 3.8. Икономика, докторска програма „Икономика и управление (отрасли)".

 

 

Защита за придобиване на научна степен "Доктор на науките"

Защита на дисертационен труд на тема: "Политики и инструменти за социално развитие и изграждане на капацитет за ефективно социално подпомагане" на чл.-кор. проф. д.ик.н. д.н. (Национална сигурност) д-р инж. Венелин Кръстев Терзиев, кандидат за научната степен „доктор на науките“ в област на висшето образование: 3. „Социални, стопански и правни науки“ по професионално направление 3.4. Социални дейности, докторска програма „Организация и управление на социалните дейности“

Автореферат на дисертационния труд

Рецензии и становища


Дата на публикуване в сайта: 15.12.2017 г.
 

Публичната защита на дисертацията ще се проведе на 17 януари 2018 г. от 16.00 ч. в залата на Академичния съвет на Бургаския свободен университет.

На 17.01.2018 г. на чл.-кор. проф. д.ик.н. д.н. (национална сигурност) д-р инж. Венелин Кръстев Терзиев, бе присъдена научната степен „доктор на науките“ в област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни науки“ по професионално направление 3.4. „Социални дейности“.