Текущи процедури

 

Защита за придобиване на образователна и научна степен "Доктор"

 

Защита на дисертационен труд на тема „Наказателноправни проблеми на борбата с тероризма“ на Антон Илиев Станков, кандидат за придобиване на образователна и научна степен „доктор" по професионално направление 3.6 „Право“, докторска програма  „Наказателно право".

 

Автореферат на дисертационния труд

 

Рецензии и становища

Рецензия от проф. д.н. Мария Нейкова, Бургаски свободен университет
Рецензия от проф. д-р Румен Владимиров, Нов български университет
Становище от проф. д.ю.н. Румен Марков, Университет за национално и световно стопанство – София
Становище от проф. д.ю.н. Атанас Семов, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Становище от проф. д-р Евгени Манев, Университет по библиотекознание и информационни технологии

 

Дата на публикуване в сайта: 12.04.2021 г.

 

Публичната защита на дисертацията ще се проведе на 12 май 2021 г. от 15.00 ч. в Конферентен център 2 на Бургаския свободен университет.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Защита на дисертационен труд на тема "Усъвършенстване на продуктовото портфолио и маркетинговите комуникации на фирма за услуги в контекста на маркетинг чрез преживявания“ на Пламена Руменова Димитрова, кандидат за придобиване на образователна и научна степен „доктор" по професионално направление 3.8 Икономика, докторска програма „Икономика и управление (индустрия)".

 

Автореферат на дисертационния труд

 

Рецензии и становища

Рецензия от проф. д-р Боян Дуранкев, Висше училище по застраховане и финанси - София
Рецензия от проф. д-р Галина Куртева, Бургаски свободен университет
Становище от проф. д-р Веселин Благоев, Висше училище по мениджмънт – Варна
Становище от проф. д-р Лина Анастасова, Бургаски свободен университет
Становище от доц. д-р Златина Караджова, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

 

Дата на публикуване в сайта: 15.11.2020 г.

 

Публичната защита на дисертацията ще се проведе на 15 декември 2020 г. от 14.00 ч. в Конферентен център 2 на Бургаския свободен университет.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Защита на дисертационен труд на тема "Обжалване на определенията, постановявани от първоинстанцонния съд в производството по граждански дела“ на Даниела Любомирова Зарева, кандидат за придобиване на образователна и научна степен „Доктор" по професионално направление 3.6 Право, докторска програма „Граждански процес".

 

Автореферат на дисертационния труд

 

Рецензии и становища

Рецензия от доц. д-р Таня Градинарова
Рецензия от доц. д-р Красимир Коев
Становище от проф. д-р Силви Чернев
Становище от доц. д-р Георги Ганчев
Становище от доц. д-р Камелия Цолова


Дата на публикуване в сайта: 19.05.2020 г.

 

Публичната защита на дисертацията ще се проведе на 19 юни 2020 г. от 15.00 ч. в Конферентен център 2 на Бургаския свободен университет.

На 19 юни 2020 г. на Даниела Любомирова Зарева, бе присъдена образователната и научната степен "доктор" по професионално направление 3.6. Право, докторска програма "Граждански процес".

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Защита на дисертационен труд на тема "Изпълнителен лист“ на Маргарита Красимирова Събева, кандидат за придобиване на образователна и научна степен „Доктор" по професионално направление 3.6 Право, докторска програма „Граждански процес".

 

Автореферат на дисертационния труд

 

Рецензии и становища

Рецензия от доц. д-р Таня Градинарова
Рецензия от доц. д-р Красимир Коев
Становище от проф. д-р Силви Чернев
Становище от доц. д-р Георги Ганчев
Становище от доц. д-р Камелия Цолова


Дата на публикуване в сайта: 19.05.2020 г.

 

Публичната защита на дисертацията ще се проведе на 19 юни 2020 г. от 17.00 ч. в Конферентен център 2 на Бургаския свободен университет.

На 19 юни 2020 г. на Маргарита Красимирова Събева, бе присъдена образователната и научната степен "доктор" по професионално направление 3.6. Право, докторска програма "Граждански процес".

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Защита на дисертационен труд на тема "Развитие на ноу-хау чрез консултиране и обучение (примерът на туристическата индустрия)" на Виляна Янкова Русева, кандидат за придобиване на образователна и научна степен „Доктор" по професионално направление 3.8 Икономика, докторска програма „Икономика и управление (индустрия)".

 

Автореферат на дисертационния труд

 

Рецензии и становища

 

Рецензия от проф. д-р Юлия Йоргова
Рецензия от доц. д-р Мария Станимирова
Становище от проф. д-р Милен Балтов
Становище от доц. д-р Стела Балтова
Становище от доц. д-р Златина Караджова


Дата на публикуване в сайта: 17.08.2019 г.

 

Публичната защита на дисертацията ще се проведе на 17 септември 2019 г. от 11.00 ч. в Конферентен център 2 на Бургаския свободен университет.

На 17.09.2019 г. на Виляна Янкова Русева, бе присъдена образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 3.8. Икономика, докторска програма „Икономика и управление (отрасли)".

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Защита на дисертационен труд на тема "Възможности за диверсификация и иновации в дейността на предприятията (примерът на туристическата индустрия)" на Валентина Николова Маренова, кандидат за придобиване на образователна и научна степен „Доктор" по професионално направление 3.8 Икономика, докторска програма „Икономика и управление (индустрия)".

 

Автореферат на дисертационния труд

 

Рецензии и становища

 

Рецензия от проф. д-р Евгени Станимиров
Рецензия от доц. д-р Мария Нейчева
Становище от проф. д-р Милен Балтов
Становище от доц. д-р Стела Балтова
Становище от доц. д-р Златина Караджова


Дата на публикуване в сайта: 17.08.2019 г.

 

Публичната защита на дисертацията ще се проведе на 17 септември 2019 г. от 9.00 ч. в Конферентен център 2 на Бургаския свободен университет.

На 17.09.2019 г. на Валентина Николова Маренова, бе присъдена образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 3.8. Икономика, докторска програма „Икономика и управление (отрасли)".

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита на дисертационен труд на тема " Организация и управление на социална услуга за деца с езиково-говорни затруднения " на Радостина Стефанова Славчева, кандидат за придобиване на образователна и научна степен „Доктор" по професионално направление 3.4. Социални дейности, докторска програма „Организация и управление на социалните дейности".

 

Автореферат на дисертационния труд

 

Рецензии и становища

 

Рецензия от проф. д.п.н. Дора Левтерова - Гаджалова
Рецензия от проф. д-р Йонка Балтаджиева
Становище от проф. д-р Веска Шошева
Становище от доц. д-р Диана Циркова
Становище от доц. д-р Генчо Вълчев


Дата на публикуване в сайта: 07.05.2018 г.

 

Публичната защита на дисертацията ще се проведе на 7 юни 2018 г. от 11.00 ч. в Конферентен център 2 на Бургаския свободен университет.

На 07.06.2018 г. на Радостина Стефанова Славчева, бе присъдена образователната и научната степен „доктор" по професионално направление 3.4. Социални дейности, докторска програма „Организация и управление на социалните дейности".

 

 

Защита на дисертационен труд на тема "Информационно осигуряване на оперативния контролинг в застрахователната индустрия" на Галина Райкова Стоянова, кандидат за придобиване на образователна и научна степен „доктор" по професионално направление 3.8. Икономика, докторска програма „Икономика и управление (отрасли)"

Автореферат на дисертационния труд 

Рецензии и становища


Дата на публикуване в сайта: 20.03.2018 г.

 

Публичната защита на дисертацията ще се проведе на 20 април 2018 г. от 16.00 ч. в Конферентен център 2 на Бургаския свободен университет.
 

На 20.04.2018 г. на Галина Райкова Стоянова, бе присъдена образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 3.8. Икономика, докторска програма „Икономика и управление (отрасли)".

 

 

Защита за придобиване на научна степен "Доктор на науките"

Защита на дисертационен труд на тема: "Политики и инструменти за социално развитие и изграждане на капацитет за ефективно социално подпомагане" на чл.-кор. проф. д.ик.н. д.н. (Национална сигурност) д-р инж. Венелин Кръстев Терзиев, кандидат за научната степен „доктор на науките“ в област на висшето образование: 3. „Социални, стопански и правни науки“ по професионално направление 3.4. Социални дейности, докторска програма „Организация и управление на социалните дейности“

Автореферат на дисертационния труд

Рецензии и становища


Дата на публикуване в сайта: 15.12.2017 г.
 

Публичната защита на дисертацията ще се проведе на 17 януари 2018 г. от 16.00 ч. в залата на Академичния съвет на Бургаския свободен университет.

На 17.01.2018 г. на чл.-кор. проф. д.ик.н. д.н. (национална сигурност) д-р инж. Венелин Кръстев Терзиев, бе присъдена научната степен „доктор на науките“ в област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни науки“ по професионално направление 3.4. „Социални дейности“.