Текущи процедури

Защита за придобиване на научна степен "Доктор на науките"

 

Защита на дисертационен труд на тема: "Политики и инструменти за социално развитие и изграждане на капацитет за ефективно социално подпомагане" на чл.-кор. проф. д.ик.н. д.н. (Национална сигурност) д-р инж. Венелин Кръстев Терзиев, кандидат за научната степен „доктор на науките“ в област на висшето образование: 3. „Социални, стопански и правни науки“ по професионално направление 3.4. Социални дейности, докторска програма „Организация и управление на социалните дейности“

Автореферат на дисертационния труд

Рецензии и становища

Рецензия  от проф. д-р Ваня Банабакова
Рецензия  от проф. д-р Милен Балтов
Рецензия  от доц. д-р Николай Нинов
Становище  от проф. д-р Румен Вълчев
Становище  от проф. д-р Маргарита Богданова
Становище  от доц. д-р Татяна Коцева
Становище  от доц. д-р Румен Ерусалимов


Дата на публикуване в сайта: 15.12.2017 г.
 

Публичната защита на дисертацията ще се проведе на 17 януари 2018 г. от 16.00 ч. в залата на Академичния съвет на Бургаския свободен университет.