Текущи процедури

 

Защита за придобиване на образователна и научна степен "Доктор"

 

Защита на дисертационния труд на тема: "Педагогически модел за приобщаващо образование на деца със СОП в начален етап на обучение (7-11 години)" на Ваня Кузманова Аврамова, кандидат за придобиване на образователна и научна степен „доктор" по професионално направление 1.2. "Педагогика", докторска програма: "Предучилищна и начална училищна педагогика".

 

Автореферат на дисертационния труд
Abstract of Dissertarion

 

Рецензии и становища

Рецензия, Review - доц. д-р Зорница Ганева – Бургаски свободен университет - председател
РецензияReview - проф. д.н. Юлия Дончева - Русенски университет "Ангел Кънчев“, Русе
СтановищеOpinion - проф. д-р Пепа Митева – Бургаски свободен университет
СтановищеOpinion - доц. д-р Генчо Вълчев – Тракийски университет, Стара Загора
СтановищеOpinion - доц. д.н. София Дерменджиева – Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград

 

Дата на публикуване в сайта: 11.12.2023 г.

 

Публичната защита на дисертацията ще се проведе на 11 януари 2024 г. от 15.00 ч. в Конферентен център 2 на Бургаския свободен университет.

 

------------------

 

Защита за придобиване на образователна и научна степен "Доктор"

 

Защита на дисертационния труд на тема: "Модел за трансформация на агресивно поведение в асертивно поведение, чрез създаване на приказки при ученици в начален етап на обучение (3-4 клас)" на Весела Панчева Стоянова, кандидат за придобиване на образователна и научна степен „доктор" по професионално направление 1.2. "Педагогика", докторска програма: "Предучилищна и начална училищна педагогика".

 

Автореферат на дисертационния труд
Autoreferat

 

Рецензии и становища

РецензияRecentions - проф. д.п.н. Галя Христозова
РецензияRecentions - проф. д-р Даниела Тодорова Йорданова
СтановищеStatement - проф. д-р Гергана Хр. Дянкова
СтановищеStatement - доц. д-р Силвия Цветанска
СтановищеStatement - доц. д-р Златина Георгиева Димитрова

 

Дата на публикуване в сайта: 31.08.2023 г.

 

Публичната защита на дисертацията ще се проведе на 05 октомври 2023 г. от 15.00 ч. в Конферентен център 2 на Бургаския свободен университет.

 

------------------

 

Защита за придобиване на образователна и научна степен "Доктор"

 

Защита на дисертационния труд на тема: "Изпълнение на парични вземания върху дялове и акции в търговски дружества и върху търговско предприятие" на Десислава Бурянова Кузманова, кандидат за придобиване на образователна и научна степен „доктор" по професионално направление 3.6. "Право", докторска програма "Граждански процес".

 

Автореферат на дисертационния труд
Autoreferat

 

Рецензии и становища

РецензияRecentions - проф. д-р Антон Кирилов Грозданов
РецензияRecentions - доц. д-р Петър Георгиев Бончовски
Становище, Statement - проф. д-р Люба Г. Панайотова - Чалъкова
Становище, Statement - доц. д-р Александър Ангелов Иванов
Становище, Statement - доц. д-р Красимир Стоянов Коев

 

Дата на публикуване в сайта: 10.05.2023 г.

 

Публичната защита на дисертацията ще се проведе на 12 юни 2023 г. от 13.00 ч. в Конферентен център 2 на Бургаския свободен университет.

 

------------------

 

Защита за придобиване на образователна и научна степен "Доктор"

 

Защита на дисертационния труд на тема: "Методологически аспекти на стрес тестовете във финансовата индустрия и приложимостта им за системите в Република Казахстан" на Кайрат Болатович Койшибеков, кандидат за придобиване на образователна и научна степен „доктор" по професионално направление 3.8. "Икономика", докторска програма по "Икономика и управление (индустрия)".

 

Автореферат на дисертационния труд
Авторский реферат

 

Рецензии и становища

РецензияReview - проф. д-р Мариана Асенова
РецензияReview - доц. д-р Гергана Ноколова
Становище, Opinion - проф. д-р Милен Балтов
Становище, Opinion - доц. д-р Ивайло Михайлов
Становище, Opinion - доц. д-р Ива Монева

 

Дата на публикуване в сайта: 16.12.2022 г.

 

Публичната защита на дисертацията ще се проведе на 20 януари 2023 г. от 15.00 ч. в Конферентен център 2 на Бургаския свободен университет.

 

------------------

 

Защита за придобиване на образователна и научна степен "Доктор"

 

Защита на дисертационния труд на тема: "Формиране и стимулиране на иновационната дейност на предприятията" на Делян Лазаров Лазаров, кандидат за придобиване на образователна и научна степен „доктор" по професионално направление 3.8. "Икономика", докторска програма по "Икономика и управление (индустрия)".

 

Автореферат на дисертационния труд
Autoreferat

 

Рецензии и становища

Рецензия, Review - проф. д-р Павел Павлов
РецензияReview - проф. д-р Мария Нейчева
Становище, Opinion - проф. д-р Милен Балтов
Становище, Opinion - доц. д-р Стоянка Петкова
Становище, Opinion - доц. д-р Мина Ангелова

 

Дата на публикуване в сайта: 15.12.2022 г.

 

Публичната защита на дисертацията ще се проведе на 20 януари 2023 г. от 17.00 ч. в Конферентен център 2 на Бургаския свободен университет.

 

------------------

 

Защита за придобиване на образователна и научна степен "Доктор"

 

Защита на дисертационния труд на тема: "Фактори за формиране на потребителските нагласи при избор на туристически продукт" на Соня Йорданова Стефанова, кандидат за придобиване на образователна и научна степен „доктор" по професионално направление 3.2. "Психология", докторска програма по "Социална психология".

 

Автореферат на дисертационния труд
Autoreferat

 

Рецензии и становища

РецензияReview - проф. д.н. Валери Стоянов
РецензияReview - проф. д-р Йонка Балтаджиева
Становище, Opinion - проф. д.пс.н. Майяна Митевска
Становище, Opinion - доц. д-р Кирилка Тагарева
Становище, Opinion - доц. д-р Красимира Минева

 

Дата на публикуване в сайта: 27.10.2022 г.

 

Публичната защита на дисертацията ще се проведе на 01 декември 2022 г. от 10.00 ч. в Конферентен център 2 на Бургаския свободен университет.

 

------------------

 

Защита за придобиване на образователна и научна степен "Доктор"

 

Защита на дисертационния труд на тема: "Родителски нагласи за езиковото развитие на деца с комуникативни нарушения в предучилищна възраст (3-7години)" на Елена Пенева Кортезова, кандидат за придобиване на образователна и научна степен „доктор" по професионално направление 3.2. "Психология", докторска програма по "Педагогическа и възрастова психология".

 

Автореферат на дисертационния труд
Autoreferat

 

Рецензии и становища

РецензияReview - проф. д.пс.н. Майяна Митевска
РецензияReview - доц. д-р Диана Циркова
Становище, Opinion - доц. д-р Кирилка Тагарева
Становище, Opinion - доц. д-р Дончо Донев
Становище, Opinion - доц. д-р Михаил Проданов

 

Дата на публикуване в сайта: 25.10.2022 г.

 

Публичната защита на дисертацията ще се проведе на 01 декември 2022 г. от 15.00 ч. в Конферентен център 2 на Бургаския свободен университет.

 

------------------

 

Защита за придобиване на образователна и научна степен "Доктор"

 

Защита на дисертационния труд на тема: "Предиктори на родителския стрес, влияещи на родителския стил при деца с нарушения (5-10г.)" на Ирина Петрова Бойкинова, кандидат за придобиване на образователна и научна степен „доктор" по професионално направление 3.2. "Психология", докторска програма по "Педагогическа и възрастова психология".

 

Автореферат на дисертационния труд
Autoreferat

 

Рецензии и становища

РецензияReview - проф. дпсн Теодора Стоева
РецензияReview - проф. д-р Йонка Балтаджиева
Становище, Opinion - доц. д-р Кирилка Тагарева
Становище, Opinion - доц. д-р Дончо Донев
Становище, Opinion - доц. д-р Михаил Проданов

 

Дата на публикуване в сайта: 24.10.2022 г.

 

Публичната защита на дисертацията ще се проведе на 01 декември 2022 г. от 13.00 ч. в Конферентен център 2 на Бургаския свободен университет.

 

------------------

 

Защита за придобиване на образователна и научна степен "Доктор"

 

Защита на дисертационен труд на тема „Моделиране на мрежови атаки и алгоритми за защита“ на Петя Иванова Петрова, кандидат за придобиване на образователна и научна степен „доктор" по професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки“, докторска програма „Информатика".

 

Автореферат на дисертационния труд
Autoreferat

 

Рецензии и становища

РецензияReview - акад. Иван Попчев, Бургаски свободен университет;
РецензияReview - доц. д-р Веселина Жечева, Бургаски свободен университет;
Становище, Opinion - проф. д.н. Иван Гарванов, УниБИТ;
Становище, Opinion - доц. д-р Ирина Радева, Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН;
Становище, Opinion - доц. д-р Пенка Георгиева, Бургаски свободен университет.

 

Дата на публикуване в сайта: 23.05.2022 г.

 

Публичната защита на дисертацията ще се проведе на 24 юни 2022 г. от 14.00 ч. в Конферентен център 2 на Бургаския свободен университет.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Защита за придобиване на образователна и научна степен "Доктор"

 

Защита на дисертационен труд на тема „Приложение на маркетинга на взаимовръзките в сферата на развлекателните услуги за постигане на устойчиво бизнес развитие“ на Александър Атанасов Ангелов, кандидат за придобиване на образователна и научна степен „доктор" по професионално направление 3.8 „Икономика“, докторска програма „Икономика и управление (индустрия)".

 

Автореферат на дисертационния труд

 

Рецензии и становища

Рецензия от проф. д-р Веселин Благоев, Висше училище по мениджмънт – Варна;
Рецензия от доц. д-р Атанас Луизов, Бургаски свободен университет;
Становище от проф. д-р Лина Анастасова, Бургаски свободен университет;
Становище от проф. д-р Галина Куртева, Бургаски свободен университет;
Становище от доц. д-р Златина Караджова, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.

 

Дата на публикуване в сайта: 24.03.2022 г.

 

Публичната защита на дисертацията ще се проведе на 28 април 2022 г. от 14.00 ч. в Конферентен център 2 на Бургаския свободен университет.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Защита за придобиване на образователна и научна степен "Доктор"

 

Защита на дисертационен труд на тема „Модел за формиране на социална компетентност при ученици от начален етап на обучение (4. клас)“ на Силвия Евгениева Марушкина, кандидат за придобиване на образователна и научна степен „доктор" по професионално направление 1.2 „Педагогика“, докторска програма „Предучилищна и начална училищна педагогика".

 

Автореферат на дисертационния труд

 

Рецензии и становища

Рецензия от проф. д.н. Наталия Витанова, ШУ "Епископ Константин Преславски"
Рецензия от проф. д-р Мария Алексиева, Бургаски свободен университет
Становище от проф. д.п.н. Галя Христозова, Бургаски свободен университет
Становище от доц. д-р Силвия Цветанска, СУ "Св. Климент Охридски"
Становище от доц. д-р София Дерменджиева, ЮЗУ "Неофит Рилски"

 

Дата на публикуване в сайта: 04.03.2022 г.

 

Публичната защита на дисертацията ще се проведе на 06 април 2022 г. от 15.00 ч. в Конферентен център 2 на Бургаския свободен университет.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Защита за придобиване на образователна и научна степен "Доктор"

 

Защита на дисертационен труд на тема „Развитие на емоционална интелигентност у деца в средното детство чрез артпедагогически средства“ на Гергана Ангелова Аврамова-Тодорова, кандидат за придобиване на образователна и научна степен „доктор" по професионално направление 1.2 „Педагогика“, докторска програма „Предучилищна и начална училищна педагогика".

 

Автореферат на дисертационния труд

 

Рецензии и становища

Рецензия от проф. д-р Мария Алексиева, Бургаски свободен университет
Рецензия от доц. д-р Силвия Цветанска, СУ "Св. Климент Охридски"
Становище от проф. д.п.н. Галя Христозова, Бургаски свободен университет
Становище от проф. д.н. Наталия Витанова, ШУ "Епископ Константин Преславски"
Становище от доц. д-р София Дерменджиева, ЮЗУ "Неофит Рилски"

 

Дата на публикуване в сайта: 04.03.2022 г.

 

Публичната защита на дисертацията ще се проведе на 06 април 2022 г. от 13.00 ч. в Конферентен център 2 на Бургаския свободен университет.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Защита за придобиване на образователна и научна степен "Доктор"

 

Защита на дисертационен труд на тема „Приложение на анализа на данни за моделиране на обучението“ на Нели Колева Христова, кандидат за придобиване на образователна и научна степен „доктор" по професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки“, докторска програма „Информатика".

 

Автореферат на дисертационния труд

 

Рецензии и становища

Рецензия от доц. д-р Ирина Александровна Радева, БАН
Рецензия от доц. д-р Пенка Георгиева, Бургаски свободен университет
Становище от проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Становище от проф. д-р Мария Петкова Христова, ВТУ „Тодор Каблешков” - София
Становище от доц. д-р Веселина Господинова Жечева, Бургаски свободен университет

 

Дата на публикуване в сайта: 28.02.2022 г.

 

Публичната защита на дисертацията ще се проведе на 30 март 2022 г. от 15.00 ч. в Конферентен център 2 на Бургаския свободен университет.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Защита за придобиване на образователна и научна степен "Доктор"

 

Защита на дисертационен труд на тема „Устойчивост и управление на невронни мрежи от дробен ред“ на Александър Димитров Иванов, кандидат за придобиване на образователна и научна степен „доктор" по професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки“, докторска програма „Информатика".

 

Автореферат на дисертационния труд

 

Рецензии и становища

Рецензия от акад. Иван Попчев, БАН
Рецензия от проф. д-р Даниела Ананиева Орозова, Бургаски свободен университет
Становище от проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Становище от проф. д-р Мария Петкова Христова, ВТУ „Тодор Каблешков” - София
Становище от доц. д-р Веселина Господинова Жечева, Бургаски свободен университет

 

Дата на публикуване в сайта: 28.02.2022 г.

 

Публичната защита на дисертацията ще се проведе на 30 март 2022 г. от 13.00 ч. в Конферентен център 2 на Бургаския свободен университет.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Защита за придобиване на образователна и научна степен "Доктор"

 

Защита на дисертационен труд на тема „Интелигентни персонални асистенти“ на Ангел Петров Иванов, кандидат за придобиване на образователна и научна степен „доктор" по професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки“, докторска програма „Информатика".

 

Автореферат на дисертационния труд

 

Рецензии и становища

Рецензия от акад. Иван Попчев, БАН
Рецензия от доц. д-р Пенка Георгиева, Бургаски свободен университет
Становище от проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Становище от проф. д-р Мария Петкова Христова, ВТУ „Тодор Каблешков” - София
Становище от доц. д-р Веселина Господинова Жечева, Бургаски свободен университет

 

Дата на публикуване в сайта: 28.02.2022 г.

 

Публичната защита на дисертацията ще се проведе на 30 март 2022 г. от 11.00 ч. в Конферентен център 2 на Бургаския свободен университет.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Защита за придобиване на образователна и научна степен "Доктор"

 

Защита на дисертационен труд на тема „Наказателноправни проблеми на борбата с тероризма“ на Антон Илиев Станков, кандидат за придобиване на образователна и научна степен „доктор" по професионално направление 3.6 „Право“, докторска програма  „Наказателно право".

 

Автореферат на дисертационния труд

 

Рецензии и становища

Рецензия от проф. д.н. Мария Нейкова, Бургаски свободен университет
Рецензия от проф. д-р Румен Владимиров, Нов български университет
Становище от проф. д.ю.н. Румен Марков, Университет за национално и световно стопанство – София
Становище от проф. д.ю.н. Атанас Семов, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Становище от проф. д-р Евгени Манев, Университет по библиотекознание и информационни технологии

 

Дата на публикуване в сайта: 12.04.2021 г.

 

Публичната защита на дисертацията ще се проведе на 12 май 2021 г. от 15.00 ч. в Конферентен център 2 на Бургаския свободен университет.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Защита на дисертационен труд на тема "Усъвършенстване на продуктовото портфолио и маркетинговите комуникации на фирма за услуги в контекста на маркетинг чрез преживявания“ на Пламена Руменова Димитрова, кандидат за придобиване на образователна и научна степен „доктор" по професионално направление 3.8 Икономика, докторска програма „Икономика и управление (индустрия)".

 

Автореферат на дисертационния труд

 

Рецензии и становища

Рецензия от проф. д-р Боян Дуранкев, Висше училище по застраховане и финанси - София
Рецензия от проф. д-р Галина Куртева, Бургаски свободен университет
Становище от проф. д-р Веселин Благоев, Висше училище по мениджмънт – Варна
Становище от проф. д-р Лина Анастасова, Бургаски свободен университет
Становище от доц. д-р Златина Караджова, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

 

Дата на публикуване в сайта: 15.11.2020 г.

 

Публичната защита на дисертацията ще се проведе на 15 декември 2020 г. от 14.00 ч. в Конферентен център 2 на Бургаския свободен университет.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Защита на дисертационен труд на тема "Обжалване на определенията, постановявани от първоинстанцонния съд в производството по граждански дела“ на Даниела Любомирова Зарева, кандидат за придобиване на образователна и научна степен „Доктор" по професионално направление 3.6 Право, докторска програма „Граждански процес".

 

Автореферат на дисертационния труд

 

Рецензии и становища

Рецензия от доц. д-р Таня Градинарова
Рецензия от доц. д-р Красимир Коев
Становище от проф. д-р Силви Чернев
Становище от доц. д-р Георги Ганчев
Становище от доц. д-р Камелия Цолова


Дата на публикуване в сайта: 19.05.2020 г.

 

Публичната защита на дисертацията ще се проведе на 19 юни 2020 г. от 15.00 ч. в Конферентен център 2 на Бургаския свободен университет.

На 19 юни 2020 г. на Даниела Любомирова Зарева, бе присъдена образователната и научната степен "доктор" по професионално направление 3.6. Право, докторска програма "Граждански процес".

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Защита на дисертационен труд на тема "Изпълнителен лист“ на Маргарита Красимирова Събева, кандидат за придобиване на образователна и научна степен „Доктор" по професионално направление 3.6 Право, докторска програма „Граждански процес".

 

Автореферат на дисертационния труд

 

Рецензии и становища

Рецензия от доц. д-р Таня Градинарова
Рецензия от доц. д-р Красимир Коев
Становище от проф. д-р Силви Чернев
Становище от доц. д-р Георги Ганчев
Становище от доц. д-р Камелия Цолова


Дата на публикуване в сайта: 19.05.2020 г.

 

Публичната защита на дисертацията ще се проведе на 19 юни 2020 г. от 17.00 ч. в Конферентен център 2 на Бургаския свободен университет.

На 19 юни 2020 г. на Маргарита Красимирова Събева, бе присъдена образователната и научната степен "доктор" по професионално направление 3.6. Право, докторска програма "Граждански процес".

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Защита на дисертационен труд на тема "Развитие на ноу-хау чрез консултиране и обучение (примерът на туристическата индустрия)" на Виляна Янкова Русева, кандидат за придобиване на образователна и научна степен „Доктор" по професионално направление 3.8 Икономика, докторска програма „Икономика и управление (индустрия)".

 

Автореферат на дисертационния труд

 

Рецензии и становища

 

Рецензия от проф. д-р Юлия Йоргова
Рецензия от доц. д-р Мария Станимирова
Становище от проф. д-р Милен Балтов
Становище от доц. д-р Стела Балтова
Становище от доц. д-р Златина Караджова


Дата на публикуване в сайта: 17.08.2019 г.

 

Публичната защита на дисертацията ще се проведе на 17 септември 2019 г. от 11.00 ч. в Конферентен център 2 на Бургаския свободен университет.

На 17.09.2019 г. на Виляна Янкова Русева, бе присъдена образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 3.8. Икономика, докторска програма „Икономика и управление (отрасли)".

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Защита на дисертационен труд на тема "Възможности за диверсификация и иновации в дейността на предприятията (примерът на туристическата индустрия)" на Валентина Николова Маренова, кандидат за придобиване на образователна и научна степен „Доктор" по професионално направление 3.8 Икономика, докторска програма „Икономика и управление (индустрия)".

 

Автореферат на дисертационния труд

 

Рецензии и становища

 

Рецензия от проф. д-р Евгени Станимиров
Рецензия от доц. д-р Мария Нейчева
Становище от проф. д-р Милен Балтов
Становище от доц. д-р Стела Балтова
Становище от доц. д-р Златина Караджова


Дата на публикуване в сайта: 17.08.2019 г.

 

Публичната защита на дисертацията ще се проведе на 17 септември 2019 г. от 9.00 ч. в Конферентен център 2 на Бургаския свободен университет.

На 17.09.2019 г. на Валентина Николова Маренова, бе присъдена образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 3.8. Икономика, докторска програма „Икономика и управление (отрасли)".

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита на дисертационен труд на тема " Организация и управление на социална услуга за деца с езиково-говорни затруднения " на Радостина Стефанова Славчева, кандидат за придобиване на образователна и научна степен „Доктор" по професионално направление 3.4. Социални дейности, докторска програма „Организация и управление на социалните дейности".

 

Автореферат на дисертационния труд

 

Рецензии и становища

 

Рецензия от проф. д.п.н. Дора Левтерова - Гаджалова
Рецензия от проф. д-р Йонка Балтаджиева
Становище от проф. д-р Веска Шошева
Становище от доц. д-р Диана Циркова
Становище от доц. д-р Генчо Вълчев


Дата на публикуване в сайта: 07.05.2018 г.

 

Публичната защита на дисертацията ще се проведе на 7 юни 2018 г. от 11.00 ч. в Конферентен център 2 на Бургаския свободен университет.

На 07.06.2018 г. на Радостина Стефанова Славчева, бе присъдена образователната и научната степен „доктор" по професионално направление 3.4. Социални дейности, докторска програма „Организация и управление на социалните дейности".

 

 

Защита на дисертационен труд на тема "Информационно осигуряване на оперативния контролинг в застрахователната индустрия" на Галина Райкова Стоянова, кандидат за придобиване на образователна и научна степен „доктор" по професионално направление 3.8. Икономика, докторска програма „Икономика и управление (отрасли)"

Автореферат на дисертационния труд 

Рецензии и становища


Дата на публикуване в сайта: 20.03.2018 г.

 

Публичната защита на дисертацията ще се проведе на 20 април 2018 г. от 16.00 ч. в Конферентен център 2 на Бургаския свободен университет.
 

На 20.04.2018 г. на Галина Райкова Стоянова, бе присъдена образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 3.8. Икономика, докторска програма „Икономика и управление (отрасли)".

 

 

Защита за придобиване на научна степен "Доктор на науките"

Защита на дисертационен труд на тема: "Политики и инструменти за социално развитие и изграждане на капацитет за ефективно социално подпомагане" на чл.-кор. проф. д.ик.н. д.н. (Национална сигурност) д-р инж. Венелин Кръстев Терзиев, кандидат за научната степен „доктор на науките“ в област на висшето образование: 3. „Социални, стопански и правни науки“ по професионално направление 3.4. Социални дейности, докторска програма „Организация и управление на социалните дейности“

Автореферат на дисертационния труд

Рецензии и становища


Дата на публикуване в сайта: 15.12.2017 г.
 

Публичната защита на дисертацията ще се проведе на 17 януари 2018 г. от 16.00 ч. в залата на Академичния съвет на Бургаския свободен университет.

На 17.01.2018 г. на чл.-кор. проф. д.ик.н. д.н. (национална сигурност) д-р инж. Венелин Кръстев Терзиев, бе присъдена научната степен „доктор на науките“ в област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни науки“ по професионално направление 3.4. „Социални дейности“.