Докторска програма по "Предучилищна и начална училищна педагогика"

Докторска програма: „Предучилищна и начална училищна педагогика”
Основно звено: Център по хуманитарни науки 
Образователна и научна степен: Доктор 
Научно направление: 1.2. Педагогика
Форма на обучение: редовна и задочна форма на обучение, и докторантура на самостоятелна  подготовка

 
Описание на програмата: 

Генерирането и прилагането на добри практики в сферата на педагогическата наука  в началото на 21-ви век потвърждава необходимостта от задълбочено научно проучване необходимостта от задълбочено научно проучване на проблематика на предучилищното детство и на началния етап на обучение.

Докторската програма по „Предучилищна и начална училищна педагогика”  от професионално направление 1.2. Педагогика се създава с цел да отговори на нуждите на динамично променящата се образователна среда, политиката в областта на образованието и подготовката на педагогическите специалисти и предлаганите образователни услуги и възможности за реализация на високо квалифицирани специалисти в региона и страната, и хармонизирането на българското образование с европейските образователни практики. 

Значимостта на програмата се определя от нейната насоченост – проучване на  процеси и явления, които протичат в съвременната образователна действителност и са породени от динамиката на развитие на социалната, етническата, религиозната, професионалната, културната, груповата и личностната среда.

Всички актуални проблеми, стоящи пред обществото и цивилизацията като цяло, имат своите социално педагогически проекции, на които педагогическата наука търси решения в различни аспекти и посоки. Отделните аспекти изискват задълбочени изследвания на процесите и механизмите, които определят успешната личността и професионална реализация на децата и подрастващите в контекста на образователната реалност.

Необходимостта от научен подход към актуалните педагогически, социални и психологически аспекти на образователните политики в нашето съвремие, към специфичните характеристики на детето в предучилищна възраст и на малкия ученик в началния етап на обучение, отнесени към тяхната индивидуалност, дидактически профил и способности, както и създаване на иновативни модели за организиране на учеща среда, за педагогическо взаимодействие, ориентирано към подготовка за личностна и професионална реализация, прави докторската програма по Предучилищна и начална училищна педагогика, актуална и иновативна.

 
Компетенции на завършилите програмата:

В процеса на своето обучение и изследователска дейност докторантът придобива компетенции за: самостоятелна научноизследователска дейност в областта на педагогическата  теория и практика, както и в областта на образованието и човешкото развитие (индивидуално и групово); научна и приложна дейност в институции и организации чрез внедряване на резултати от собствени изследвания; научна и преподавателска работа във висшите училища по специалности от професионално направление 1.2. Педагогика; управленческа дейност в образователната система за длъжности, които изискват съответното равнище на квалификация; експертна дейност за длъжности, които изискват съответното равнище на  квалификация, предполагащи решаването на изследователски и практически задачи и проблеми от областта на педагогиката. 

 

Дипломиране
Покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.

 

Професия и възможни заемани длъжности:

Дипломираният и защитил “Доктор” по Предучилищна и начална училищна педагогика може да се реализира като специалист или експерт в различни направления, изискващи специални компетенции по  управлението и организацията им,  като:

- университетски преподавател (асистент по предучилищна и начална училищна педагогика или др.) във висше училище, колеж или др., 

- ръководител на държавни и общински образователни институции и организации;

- специалист в различни изследователски институти или центрове (научноизследователски институти, медии, неправителствени организации и др.);

- консултант при разработване и реализация на проекти, свързани с различни значими теми в сферата на образованието;

- специалист в държавни образователни и социални институции.