Докторска програма по „Педагогическа и възрастова психология”

Докторска програма: „Педагогическа и възрастова психология”
Основно звено: Център по хуманитарни науки 
Образователна и научна степен: Доктор 
Научно направление: 3.2. Психология
Форма на обучение: редовна и задочна форма на обучение, и докторантура на самостоятелна  подготовка

 
Описание на програмата: 
Докторската програма по „Педагогическа и възрастова психология”  от професионално направление 3.2. Психология се създава с цел да отговори на потребностите на динамично променящото се общество, на нуждите на образователната  политика и предлаганите психологически услуги в подкрепа на хармоничното и пълноценно формиране и развитие на младото поколение, и на човека през целия му жизнен цикъл. 
Овладяването и прилагането на добри практики в сферата на педагогическата психология и психологията на развитието  в началото на 21-ви век потвърди необходимостта от задълбочено научно проучване на тяхната проблематика (обща и частна). Необходим е научен подход към актуалните психологически аспекти на образователните политики в нашето съвремие, към специфичните психични характеристики на всички етапи от жизнения път на човека, както и създаване на иновативни модели за интелектуално и личностно развитие на подрастващите, за активизиране на личностния потенциал в зряла възраст, за осигуряване на пълноценен живот в късната зрялост. 
Значимостта на програмата се определя и от нейната насоченост – проучване на  психологическите процеси, които протичат в една значима сфера на съвременното българско общество (когнитивно, социално и емоционално развитие на растящото поколение, осигуряване на приемственост между поколенията, образование през целия живот) и са породени от динамиката на развитие на социалната среда - етническа, религиозна, професионална, културна, групова и личностна. Всички актуални проблеми, стоящи пред обществото и цивилизацията като цяло, имат своите корени в обучението и възпитанието на младата генерация, в умението на зрялото общество да предаде своя културно-исторически опит на своите деца, да съхрани интелектуалния потенциал на зрелия човек  и да отдаде заслужена почит на неговите постижения. Всички тези аспекти изискват задълбочени изследвания на процесите и механизмите, които определят индивидуалното и груповото поведение на съвременния човек през целия му живот.


 
Компетенции на завършилите програмата:
В процеса на своето обучение и изследователска дейност докторантът придобива компетенции за: самостоятелна научноизследователска дейност в областта на психологическата  теория и практика, както и в областта на образованието и човешкото развитие (индивидуално и групово); научна и приложна дейност в институции и организации чрез внедряване на резултати от собствени изследвания; научна и преподавателска работа във висшите училища по специалности от професионално направление 3.2. Психология; управленческа дейност в социалната и образователна системи за длъжности, които изискват съответното равнище на квалификация; експертна дейност за длъжности, които изискват съответното равнище на  квалификация, предполагащи решаването на изследователски и практически задачи и проблеми от областта на психологията. 

 

Дипломиране
Покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.

 

Професия и възможни заемани длъжности:
Дипломираният и защитил образователна и научна степен “Доктор по педагогическа и възрастова психология” може да се реализира като експерт в различни направления, изискващи специални компетенции в областта на педагогическата психология и психологията на развитието като: университетски преподавател (асистент по педагогическа психология или психология на развитието, или др.) във висше училище, колеж или др.; ръководител на държавни и общински социални и педагогически институции и организации; експерт в различни изследователски институти или центрове (научно-изследователски институти и лаборатории, неправителствени организации и др., свързани с развитието на човешкия потенциал); консултант при разработване и реализация на проекти, отнасящи се до адаптация и интеграция на подрастващи и възрастни; експерт в правозащитни организации и правоохранителни държавни институции, включително структури от системата на националната сигурност.