Икономика и управление (индустрия)

Докторска програма: Икономика и управление (индустрия)”
Основно звено: Център по икономически и управленски науки
Образователна и научна степен: Доктор
Научно направление: 3.8. Икономика
Форма на обучение: редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение

 

Описание на програмата:

Докторската програма по „Икономика и управление (индустрия)” е свързана с необходимостта от изследователски кадри за бизнеса в Югоизточния регион в България и липсата на друго висше училище предлагащо подобна програма в региона. Тази докторска програма дава възможност за широка основа на обучение по специализиращи дисциплини, с допълнително дефиниране на отрасъла, с оглед на конкретните нужди за разработване на избраната тема на дисертацията.

В БСУ и в Центъра по икономически и управленски науки е изградена организация за трансфер на получените научни и научно-приложни резултати в практиката в полза на повишаване на конкурентоспособността и жизнеспособността на българските отрасли в индустрията и услугите в условията на глобализация на икономиката. Очакваните теми са както в корпоративния свят на инвестиционните решения и стратегическото развитие, така и на предприемачеството, иновациите и управлението на проекти.

 

Компетенции на завършилите програмата:

В процеса на своето обучение и изследователска дейност докторантът се подготвя за доказване на компетенции в личната и професионална култура по посока на:

  • прилане на широк инструментариум от научни и практически методи и техники за изследване на дейността на предприятия, сектори и отрасли на индустрията и услугите;
  • прилагане на научните и научно-приложни резултати в дейността на предприятия от водещите сектори и отрасли на индустрията и услугите в Югоизточния регион на България;
  • формиране като способни за работа в екип специалисти, притежаващи деловитост, компетентност и лидерски умения.

 

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.

 

Професия и възможни заемани длъжности:

Защитилите ОНС “Доктор” по „Икономика и управление (индустрия)” могат:

  • да осъществяват преподавателска и изследователска работа в университети, научни институти и високотехнологични фирми в страната и чужбина;
  • да намират професионална реализация като мениджъри, приложни и аналитични специалисти в малки, средни и големи предприятия на българската индустрия, органи на държавното и общинско управление, банки, инвестиционни дружества и фондове, консултантски фирми, бизнес инкубатори, клъстери и бизнес мрежи и др.