Инженеринг и електронизация в електрообзавеждането

Докторска програма: „Инженеринг и електронизация в електрообзавеждането”
Основно звено: Център по информатика и технически науки
Образователно-квалификационна степен: Доктор 
Научно направление:  5.2. „Електротехника, Електроника и Автоматика“
Форма на обучение: редовна, задочна


Описание на програмата:
Бургаският свободен университет предлага на завършилите магистърска степен да продължат обучението си в образователно и научна степен „доктор” по Инженеринг и електронизация в електрообзавеждането. Програмата включва фундаментално-теоретични знания в областта на информатиката и компютърните науки; специализирани и профилирани знания в областта на елетрониката и електротехниката; умения за самостоятелно формулиране на изследователски проблем за намиране на релевантна научна литература, за изготвяне на библиографична справка по поставен проблем, за работа с техническа литература и за извличане на необходимата информация; умения за синтезиране за излагане на различни тези и становища и техен критичен анализ, за конструиране на теза и нейната защита, за изграждане на нови хипотези и за предлагане на съответните решения; умения за писане на научен текст и публикуване на научни статии и други академични разработки; умения да създава и прилага математически модели; умения за научно-изследователска работа и методическа подготовка за преподаване във висши учебни заведения.


Компетенции на завършилите програмата:
Завършилите програмата могат да се реализират като изследователи, способни да извършват самостоятелни научни изследвания, преподаватели във висши учебни заведения, стопански ръководители и аналитични специалисти, консултанти и ръководители на звена в централните и териториалните държавни учреждения, в органите на местното самоуправление и местната администрация регулиращи отраслите на индустрията, в електроснабдителни дружества, в частни фирми и др.


Дипломиране:
Покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.


Професия и възможни заемани длъжности:
Завършилите програмата са специалисти по информационни и комуникационни технологии за електронизация и управление на електросъоражения, които могат да се реализират в областта на електроснабдяването и  електрообзавеждането, разработването на математически модели и алгоритми. Докторите по Инженеринг и електронизация в електрообзавеждането са ценени като преподаватели във висши учебни заведения и научни сътрудници, способни да развиват самостоятелни научни изследвания.