Информация за студентите от други висши училища

Заявките за участие в сесията следва да се изпратят до 15.03.2016 г. на Регистрация за участие 

Потвърждение за участие ще получите до 20.03.2016 г. на посочен от вас e-mail адрес.
Докладите ще се предават по време на сесията на хартиен и на електронен носител на
техническите секретари.
Всеки доклад трябва да бъде подписан от научен ръководител и да има кратка рецензия.
Докладите ще бъдат отпечатани в сборник и изпратени на участниците.
Разходите (пътни, нощувки и дневни) са за сметка на изпращащото висше училище или на
самия участник.
Таксата за правоучастие е 25,00 лв. (вкл. сборника и изпращането му). Сметката за
превеждане на таксите е:

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
„АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД
IBAN: BG50BUIN78551080025816 BIC: BUINBGSF
основание: участие в СНТ-2016, име на участника, институция

Таксата може да се заплати и в БСУ на 31 март 2016 г.
Фактурите ще се издават в деня на регистрацията.
Регистрацията на участниците ще се извърши в Бургаски свободен университет на
31.03.2016 г. от 08.30 до 09.00 ч.
Откриване на конференцията – 09.00 ч. на 31.03.2016 г. в зала 208.