Обяви за конкурси

Обяви за конкурси за академични длъжности в БСУ, обявени на основание на чл.3, ал.1 от Закона за развитие на академичния състав в Република България и чл.49 и 50 от Правилника за развитие на академичния състав в БСУ

Длъжност/бр. Шифър Професионално направление / Научна специалност Срок по ДВ (№......)
1. Доцент - 1 3.6. Право /Международно частно право/ Три месеца (ДВ бр.29/02.04.2024 г.)

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр.29 / 02.04.2024 г.

Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 056 900-486

Публикувано на 02.04.2024 г.

 

Длъжност/бр. Шифър Професионално направление / Научна специалност Срок по ДВ (№......)
1. Доцент - 1 1.2. Педагогика /Предучилищна и начална училищна педагогика, медийна педагогика/ Три месеца (ДВ бр.82 / 14.10.2022 г.)
2. Доцент – 1 3.8. Икономика / Маркетинг, мениджмънт и предприемачество/ Два месеца (ДВ бр.82 / 14.10.2022 г.)

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр.82 / 14.10.2022 г.

Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 056 900-486

Публикувано на 14.10.2022 г.

 

Длъжност/бр. Шифър Професионално направление / Научна специалност Срок по ДВ (№......)
1. Професор - 1 3.8. Икономика /Световно стопанство, международни икономически отношения и поведенческа икономика/ Два месеца (ДВ бр.55/15.07.2022 г.)
2. Доцент - 1 1.2. Педагогика /Педагогическа анимация в детската градина и началното училище и приобщаващо образование/ Два месеца (ДВ бр.55/15.07.2022 г.)
3. Доцент – 1 3.6. Право /Гражданско и семейно право/ Два месеца (ДВ бр.55/15.07.2022 г.)
4. Доцент – 1 3.7. Администрация и управление /Публична администрация/ Два месеца (ДВ бр.55/15.07.2022 г.)

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр.55/15.07.2022 г.

Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 056 900-486

Публикувано на 15.07.2022 г.

 

Длъжност/бр. Шифър Професионално направление / Научна специалност Срок по ДВ (№......)
1. Професор - 1 1.2. Педагогика /Предучилищна педагогика и артпедагогика/ Три месеца (ДВ бр.23 / 22.03.2022 г.)
2. Доцент – 1 3.8. Икономика /Счетоводство и финансови анализи/ Три месеца (ДВ бр.23 / 22.03.2022 г.)

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр.23/ 22.03.2022 г.

Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 056 900-486

Публикувано на 22.03.2022 г.

 

Длъжност/бр. Шифър Професионално направление / Научна специалност Срок по ДВ (№......)
1. Доцент - 1 5.2. Електротехника, електроника и автоматика /електроснабдяване и електрообзавеждане/ Два месеца (ДВ бр.87/ 19.10.2021 г.)
2. Главен асистент – 1 1.2. Педагогика /Предучилищна и начална училищна педагогика/ Два месеца (ДВ бр.87/ 19.10.2021 г.)

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр.87/ 19.10.2021 г.

Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 056 900-486

Публикувано на 19.10.2021 г.

 

Длъжност/бр. Шифър Професионално направление / Научна специалност Срок по ДВ (№......)
1. Доцент - 1 5.2. Електротехника, електроника и автоматика /Електронизация/ Два месеца (ДВ бр.56/ 06.07.2021 г.)
2. Главен асистент – 1 3.8. Икономика /Предприемачество и маркетинг в туризма/ Два месеца (ДВ бр.56/ 06.07.2021 г.)

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр.56/ 06.07.2021 г.

Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 056 900-486

Публикувано на 06.07.2021 г.

 

Длъжност/бр. Шифър Професионално направление / Научна специалност Срок по ДВ (№......)
1. Професор – 1 3.8. Икономика /Микроикономика, Макроикономика, Човешки капитал/ Три месеца (ДВ бр.25/ 26.03.2021 г.)
2. Доцент - 1 3.5. Обществени комуникации и информационни науки /Журналистика и връзки с обществеността - Стратегически връзки с обществеността и планирани събития/ Три месеца (ДВ бр.25/ 26.03.2021 г.)

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр.25/ 26.03.2021 г.

Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 056 900-486

Публикувано на 26.03.2021 г.

 

Длъжност/бр. Шифър Професионално направление / Научна специалност Срок по ДВ (№......)
1. Главен асистент – 1 3.6. Право (Гражданскопроцесуално право) Два месеца (ДВ бр.106/  15.12.2020 г.)

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр.106/ 15.12.2020 г.

Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 056 900-486

Публикувано на 15.12.2020 г.

 

Длъжност/бр. Шифър Професионално направление / Научна специалност Срок по ДВ (№......)
1. доцент – 1 3.6. Право (Международно право и международни отношения) Три месеца (ДВ бр. 60/07 юли 2020 г.)

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 60/07.07.2020 г.

Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 056 900-486

Публикувано на 07.07.2020 г.

 

Длъжност/бр. Шифър Професионално направление / Научна специалност Срок по ДВ (№......)
1. доцент – 1 3.6. Право (Административно право и процес) Три месеца (ДВ бр. 30/31 март 2020 г.)

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 30/31.03.2020 г.

Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 056 900-486

Публикувано на 31.03.2020 г.

 

Длъжност/бр. Шифър Професионално направление / Научна специалност Срок по ДВ (№......)
1. доцент – 1 3.2. Психология (Специална психология) Два месеца (ДВ бр. 30/31 март 2020 г.)

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 30/31.03.2020 г.

Конкурсът е за нуждите на Педагогическия факултет при Тракийския университет - Стара Загора.

Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 056 900-486

Публикувано на 31.03.2020 г.

 

Длъжност/бр. Шифър Професионално направление / Научна специалност Срок по ДВ (№......)
1. доцент – 1 3.2. Психология (Социална психология на училищното образование) Два месеца (ДВ бр. 99/17 декември 2019 г.)

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 99/17.12.2019 г.

Конкурсът е за нуждите на Департамента за информация и повишаване на квалификацията на учителите при Тракийския университет - Стара Загора

Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 056 900-486

Публикувано на 17.12.2019 г.

 

Длъжност/бр. Шифър Професионално направление / Научна специалност Срок по ДВ (№......)

1.

професор – 1

3.6.

Право (Административно право и процес)

Три месеца
(ДВ № 30/03 април 2018 г. )

2.

професор – 1

3.7.

Администрация и управление (Управление на индустрията и услугите)

Три месеца
(ДВ № 30/03 април 2018 г. )

3.

доцент – 1

3.6.

Право (Криминалистика)

Три месеца
(ДВ № 30/03 април 2018 г. )

4.

доцент – 1

3.6.

Право (Наказателно процесуално право)

Три месеца
(ДВ № 30/03 април 2018 г. )

5.

доцент – 1

3.6.

Право (Наказателно право)

Три месеца
(ДВ № 30/03 април 2018 г. )

6.

доцент – 1

4.6.

Информатика и компютърни науки (Мултимедийни библиотеки и моделиране)

Три месеца
(ДВ № 30/03 април 2018 г. )

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр.30/03.04.2018 г.

Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 056 900-486

Публикувано на 03.04.2018 г.

 

Длъжност/бр. Шифър Професионално направление / Научна специалност Срок по ДВ (№......)
1. доцент – 1 5.3. Комуникационна и компютърна техника Два месеца (ДВ бр. 100/15 декември 2017 г.)

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 100/15.12.2017 г.

Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 056 900-486

Публикувано на 15.12.2017 г.

 

Длъжност/бр. Шифър Професионално направление / Научна специалност Срок по ДВ (№......)
1. доцент – 1 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт) Два месеца (ДВ № 83/ 17 октомври 2017 г.)
2. доцент – 1 3.2. Психология (Обща психология - психология на личността) Два месеца (ДВ № 83/ 17 октомври 2017 г.)
3. професор – 1 3.2. Психология (Педагогическа и възрастова психология) Два месеца (ДВ № 83/ 17 октомври 2017 г. )

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 83/ 17.10.2017 г.

Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 056 900-486

Публикувано на 17.10.2017 г.

 

Длъжност/бр. Шифър Професионално направление / Научна специалност Срок по ДВ (№......)
1. доцент - 1 3.6. Право (Трудово и осигурително право) Три месеца (ДВ № 62/01 август 2017 г.)
2. доцент - 1 3.6. Право (Гражданско и семейно право) Три месеца (ДВ № 62/01 август 2017)
3. доцент - 1 3.8. Икономика (Маркетинг - маркетингови комуникации и изследвания) Три месеца (ДВ № 62/01 август 2017г.)

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 62/01.08.2017 г.

Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 056 900-486

Публикувано на 01.08.2017 г.

 

Длъжност/бр. Шифър Професионално направление / Научна специалност Срок по ДВ (№......)
1. доцент – 1 4.6. Информатика и компютърни науки Два месеца
(ДВ № 1/03 януари 2017 г. )
2. професор – 1 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика в началните класове) Два месеца
(ДВ № 1/03 януари 2017 г. )
3. професор – 1 2.1. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика, Начална училищна педагогика) Два месеца
(ДВ № 1/03 януари 2017 г. )

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 1/03.01.2017 г.
Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 056 900-486
Публикувано на 03.01.2017 г.    

Длъжност/бр. Шифър Професионално направление / Научна специалност Срок по ДВ (№......)
1. главен асистент – 1 5.2. Eлектротехника, електроника и автоматика (Електронизация) Два месеца (ДВ № 61/5 август 2016 г.)

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 61/05.08.2016 г.
Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 056 900-486
Публикувано на 05.08.2016 г.

Длъжност/бр. Шифър Професионално направление / Научна специалност Срок по ДВ (№......)
1. доцент – 1 3.8. Икономика (Световно стопанство, МИО и международна търговска политика) Два месеца (ДВ № 44/10 юни 2016 г.)
2. доцент – 1 4.6. Информатика и компютърни науки (Математическо моделиране и приложение на математиката) Два месеца (ДВ № 44/10 юни 2016 г.)
  • Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 44/10.06.2016 г.
  • Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. "Сан Стефано" № 62, тел. 056 900-486
  • Публикувано на 10.06.2016 г.
Длъжност/бр. Шифър Професионално направление / Научна специалност Срок по ДВ (№......)
1. професор – 1 3.7. Администрация и управление (Социално управление) Три месеца
(ДВ № 29/12 април 2016 г. )
  • Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 29/.12.04.2016 г.
  • Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 900-486
  • Публикувано на 12.04.2016 г.
Длъжност/бр. Шифър Професионално направление / Научна специалност Срок по ДВ (№......)
1. главен асистент – 1 5.2. Eлектротехника, електроника и автоматика (Роботи и манипулатори) Два месеца
(ДВ № 26/1 април 2016 г. )
  • Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 26/01.04.2016 г.
  • Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. "Сан Стефано" № 62, тел. 056 900-486
  • Публикувано на 01.04.2016 г.
Длъжност/бр. Шифър Професионално направление / Научна специалност Срок по ДВ (№......)
1. главен асистент – 1 3.6. Право (Гражданско и семейно право) Два месеца (ДВ № 14/19 февруари 2016 г.)
2. главен асистент – 1 3.6.  Право (Международно право и международни отношения) Два месеца
(ДВ № 14/19 февруари 2016 г.)

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр.14/19.02.2016 г.
Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 056 900-486
Публикувано на 19.02.2015 г.

Длъжност/бр. Шифър Професионално направление / Научна специалност Срок по ДВ (№......)
1. Доцент – 1 бр.  3.6. Право (Административно право и административен процес) Два месеца (ДВ № 98/15 декември 2015 г.)

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 98/15.12.2015 г.
Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 900-486
Публикувано на 15.12.2015 г.

 

Длъжност/бр. Шифър Професионално направление / Научна специалност Срок по ДВ (№......)
1. главен асистент – 1 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика и връзки с обществеността) Два месеца
(ДВ № 80/16 октомври 2015 г. )
2. професор – 1 3.8. Икономика (Финанси, парично обращение, кредит и застраховка) Два месеца
(ДВ № 80/16 октомври 2015 г. )

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 80/16.10.2015 г.
Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 056 900-486
Публикувано на 16.10.2015 г.

Длъжност/бр. Шифър Професионално направление / Научна специалност Срок по ДВ (№......)
1. професор – 1 5.1. Машинно инженерство (Машинознание и машинни елементи) Два месеца
(ДВ № 59/04 август 2015 г. )

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 59/.04.08.2015 г.
Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 900-486
Публикувано на 04.08.2015 г.

Длъжност/бр. Шифър Професионално направление / Научна специалност Срок по ДВ (№......)
1. Доцент – 1 3.7 Администрация и управление (Икономика и управление на индустрията и услугите) Три месеца
(ДВ № 31/28 април 2015 г. )

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 31/28.04.2015 г.

Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 900-486

Публикувано на 28.04.2015 г.

Длъжност/бр. Шифър Професионално направление / Научна специалност Срок по ДВ (№......)
1. Главен асистент – 1 3.6. Право (Криминалистика)  Два месеца (ДВ № 11/ 10 февруари 2015 г. )

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 11/ 10.02.2015 г.

Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. "Сан Стефано" № 62, тел. 900-486

Публикувано на 10.02.2015 г

Длъжност/бр. Шифър Професионално направление / Научна специалност Срок по ДВ (№......)
1. Доцент – 1 3.8. Иконимика (Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност) Три месеца
(ДВ № 100/ 5 декември 2014 г. )

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 100/05.12.2014 г.

Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 900-486

Публикувано на 05.12.2014 г.

Длъжност/бр. Шифър Професионално направление/Научна специалност Срок по ДВ (№......)
1. Доцент – 1 3.6. Право (данъчно право и финансово право) Три месеца
(ДВ №64/ 5 август 2014 г. )

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 64/05.08.2014 г.

Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 900-486

Публикувано на 05.08.2014 г.

Длъжност/бр. Шифър Професионално направление / Научна специалност Срок по ДВ (№......)
1. Задочни докторанти за учебната 2013/2014 г. по докторска програма "Информатика" - 2 4.6. Информатика и компютърни науки Три месеца (ДВ №99/15 ноември 2013 г. )

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 99/15.11.2013 г.

Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 900-486

Публикувано на 15.11.2013 г.

Длъжност/бр. Шифър Професионално направление / Научна специалност Срок по ДВ (№......)
1. Доцент – 1 3.6. Право (административно право) Три месеца (ДВ №65/23 юли 2013 г. )
2. Професор – 1 3.8. Икономика (бизнес проекти и инвестиции в предприемачеството и иновациите) Три месеца (ДВ №65/23 юли 2013 г. )

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 65/23.07.2013 г.

Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 900-486

Публикувано на 23.07.2013 г.

Длъжност/бр. Шифър Професионално направление / Научна специалност Срок по ДВ (№......)
1. Професор – 1 05.05.09 Граждански процес Два месеца (ДВ №80/19 октомври 2012 г. )

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 80/19.10.2012 г.

Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 900-486

Публикувано на 19.10.2012 г.

Длъжност/бр. Шифър Професионално направление / Научна специалност Срок по ДВ (№......)
1. Доцент – 1 3.8. Икономика (инвестиции в човешки капитал и икономически растеж) Три месеца (ДВ №53/13 юли 2012 г. )

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 53/13.07.2012 г.

Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 900-486

Публикувано на 13.07.2012 г.

Академична длъжност / бр. Шифър Професионално направление Срок по ДВ (№......)
1. Професор – 1 4.6. Информатика и компютърни науки Два месеца (ДВ №91/18 ноември 2011 г. )
2. Професор – 1 5.3. Комуникационна и компютърна техника Два месеца (ДВ №91/18 ноември 2011 г. )
3. Професор – 1 05.05.12 Финансово право Два месеца (ДВ №91/18 ноември 2011 г. )

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 91/18.11.2011 г.

Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 900-486

Публикувано на 18.11.2011 г.

Академична длъжност / бр. Шифър Професионално направление Срок по ДВ (№......)
1. Професор – 1 05.02.07 Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност Три месеца (ДВ №58/29 юли 2011 г. )
2. Професор – 1 05.02.26 Маркетинг /Маркетинг в туризма/ Три месеца (ДВ №58/29 юли 2011 г. )
3. Доцент – 1 02.04.00 Електротехника Два месеца (ДВ №58/29 юли 2011 г. )
4. Доцент – 1 05.05.20 Криминология Два месеца (ДВ №58/29 юли 2011 г. )

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 58/29.07.2011 г.

Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 900-486

Публикувано на 29.07.2011 г.

Академична длъжност / бр. Шифър Професионално направление Срок по ДВ (№......)
1. Главен асистент – 1 05.11.02 Политология /Публична администрация/ Два месеца (ДВ №81/15 октомври 2010 г. )

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 81/15.10.2010 г.

Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 900-486

Публикувано на 15.10.2010 г.

Академична длъжност / бр. Шифър Професионално направление Срок по ДВ (№......)
1. Доцент – 1 01.01.12 Информатика Три месеца (ДВ №29/16 април 2010 г. )

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 29/16.04.2010 г.

Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 900-486

Публикувано на 16.04.2010 г.

Академична длъжност / бр. Шифър Професионално направление Срок по ДВ (№......)
1. главен асистент – 1 5.2. Eлектротехника, електроника и автоматика (Роботи и манипулатори) Два месеца
(ДВ № 26/1 април 2016 г. )

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 26/01.04.2016 г.
Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. "Сан Стефано" № 62, тел. 056 900-486
Публикувано на 01.04.2016 г.

Академична длъжност / бр. Шифър Професионално направление Срок по ДВ (№......)
1. професор – 1 3.7. Администрация и управление (Социално управление) Три месеца
(ДВ № 29/12 април 2016 г. )

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 29/.12.04.2016 г.
Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 900-486
Публикувано на 12.04.2016 г.

Академична длъжност / бр. Шифър Професионално направление Срок по ДВ (№......)
1. доцент – 1 3.8. Икономика (Световно стопанство, МИО и международна търговска политика) Два месеца (ДВ № 44/10 юни 2016 г.)

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 44/10.06.2016 г.
Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 056 900-486
Публикувано на 10.06.2016 г.

Академична длъжност / бр. Шифър Професионално направление Срок по ДВ (№......)
1. главен асистент – 1 5.2. Eлектротехника, електроника и автоматика (Електронизация) Два месеца (ДВ № 61/5 август 2016 г.)

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 61/05.08.2016 г.
Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 056 900-486
Публикувано на 05.08.2016 г.