Процедури

Конкурс за академична длъжност „Доцент“, професионално направление “Педагогика (Предучилищна и начална училищна педагогика, медийна педагогика)” 1.2., обявен в ДВ, бр. 82/14.10.2022 г.

Дата на публикуване в сайта: 03.02.2023 г.

 

Дата на публикуване в сайта: 06.02.2023 г.

 

Конкурс за академична длъжност „Доцент“, професионално направление “Икономика (Маркетинг, мениджмънт и предприемачество)” 3.8., обявен в ДВ, бр. 82/14.10.2022 г.

Дата на публикуване в сайта: 13.01.2023 г.

 

Дата на публикуване в сайта: 31.01.2023 г.

 

Конкурс за академична длъжност „Доцент“, професионално направление “Право (Гражданско и семейно право)” 3.6., обявен в ДВ, бр. 55/15.07.2022 г.

Дата на публикуване в сайта: 14.10.2022 г.

 

Дата на публикуване в сайта: 21.10.2022 г.

 

Конкурс за академична длъжност „Доцент“, професионално направление “Администрация и управление (Публична администрация)” 3.7., обявен в ДВ, бр. 55/15.07.2022 г.

Дата на публикуване в сайта: 12.10.2022 г.

 

Дата на публикуване в сайта: 21.10.2022 г.

 

Конкурс за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Педагогика (Педагогическа анимация в детската градина и началното училище и приобщаващо образование)“ 1.2., обявен в ДВ, бр. 55/15.07.2022 г.

Дата на публикуване в сайта: 06.10.2022 г.

 

Дата на публикуване в сайта: 29.10.2022 г

 

Конкурс за академична длъжност „Професор“, професионално направление “Икономика (Световно стопанство, международни икономически отношения и поведенческа икономика)” 3.8., обявен в ДВ, бр. 55/15.07.2022 г.

Дата на публикуване в сайта: 03.10.2022 г.

Дата на публикуване в сайта: 21.10.2022 г.

 

Конкурс за академична длъжност "Професор", професионално направление „Педагогика (Предучилищна педагогика и Артпедагогика)“ 1.2., обявен в ДВ, бр.23 / 22 март 2022 г.

Дата на публикуване в сайта: 22.07.2022 г.

Дата на публикуване в сайта: 25.08.2022 г.

 

Конкурс за академична длъжност "Доцент", професионално направление "Икономика (Счетоводство и финансови анализи)" 3.8., обявен в ДВ, бр.23 / 22 март 2022 г.

Дата на публикуване в сайта: 22.07.2022 г.

 

Дата на публикуване в сайта: 11.08.2022 г.

 

Конкурс за академична длъжност "Доцент", професионално направление "Електротехника, електроника и автоматика /електроснабдяване и електрообзавеждане/" 5.2., обявен в ДВ, бр.87 / 19 октомври 2021 г.

Дата на публикуване в сайта: 19.01.2022 г.

 

Дата на публикуване в сайта: 22.01.2022 г.

 

Конкурс за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика /Електронизация/“ 5.2., обявен в ДВ, бр.56 / 06 юли 2021 г.

Дата на публикуване в сайта: 29.09.2021 г.

 

Дата на публикуване в сайта: 29.10.2021 г.

 

 

Конкурс за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика и връзки с обществеността - стратегически връзки с обществеността и планирани събития)“ 3.5., обявен в ДВ, бр.25 / 26 март 2021 г.

Дата на публикуване в сайта: 26.07.2021 г.

 

Дата на публикуване в сайта: 16.08.2021 г.

 

Конкурс за академична длъжност "Професор", професионално направление „Икономика (Микроикономика, Макроикономика, Човешки капитал)“ 3.8., обявен в ДВ, бр.25 / 26 март 2021 г.

Дата на публикуване в сайта: 26.07.2021 г.

Дата на публикуване в сайта: 13.08.2021 г.

 

Конкурс за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Право (Международно право и международни отношения)“ 3.6., обявен в ДВ, бр.60 / 07 юли 2020 г.

Дата на публикуване в сайта: 06.11.2020 г.

Дата на публикуване в сайта: 03.11.2020 г.

 

Конкурс за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Право (Административно право и процес)“ 3.6., обявен в ДВ, бр.30 / 31 март 2020 г.

Дата на публикуване в сайта: 21.09.2020 г.

Дата на публикуване в сайта: 19.10.2020 г.

 

Конкурс за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Психология (Специална психология)“ 3.2., обявен в ДВ, бр.30 / 31 март 2020 г.

Дата на публикуване в сайта: 15.07.2020 г.

 

Дата на публикуване в сайта: 08.08.2020 г.

 

Конкурс за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Психология (Социална психология на училищното образование)“ 3.2., обявен в ДВ, бр. 99/ 17 декември 2019 г.

Дата на публикуване в сайта: 17.03.2020 г.

 

Дата на публикуване в сайта: 27.04.2020 г.

 

Конкурс за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Информатика и компютърни науки (Мултимедийни библиотеки и моделиране)“ 4.6, обявен в ДВ, бр. 30/ 3 април 2018 г.

Дата на публикуване в сайта: 02.08.2018 г.

Дата на публикуване в сайта: 17.08.2018 г.

 

Конкурс за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Право (Наказателнопроцесуално право)“ 3.6, обявен в ДВ, бр. 30/ 3 април 2018 г.

Дата на публикуване в сайта: 02.08.2018 г.

Дата на публикуване в сайта: 20.08.2018 г.

 

Конкурс за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Право (Криминалистика)“ 3.6, обявен в ДВ, бр. 30/ 3 април 2018 г.

Дата на публикуване в сайта: 02.08.2018 г.

Дата на публикуване в сайта: 20.08.2018 г.

 

Конкурс за академична длъжност "Професор", професионално направление „Право (Административно право и процес)“ 3.6, обявен в ДВ, бр. 30/ 3 април 2018 г.

Дата на публикуване в сайта: 02.08.2018 г.

Дата на публикуване в сайта: 20.08.2018 г.

 

Конкурс за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Право (Наказателно право)“ 3.6, обявен в ДВ, бр. 30/ 3 април 2018 г.

Дата на публикуване в сайта: 02.08.2018 г.

Дата на публикуване в сайта: 20.08.2018 г.

 

Kонкурс за академична длъжност "Професор", професионално направление 3.7. Администрация и управление (Управление на индустрията и услугите), обявен в ДВ, бр. 30/3.04.2018 г.

Дата на публикуване в сайта: 26.07.2018 г.

Дата на публикуване в сайта: 27.08.2018 г.

 

Kонкурс за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Комуникационна и компютърна техника" 5.3, обявен в ДВ, бр. 100/ 15 декември 2017 г.

Дата на публикуване в сайта: 22.02.2018 г.

Дата на публикуване в сайта: 19.03.2018 г.

 

Kонкурс за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт)" 3.2, обявен в ДВ, бр. 83 / 17 октомври 2017 г.

Дата на публикуване в сайта: 17.01.2018 г.

Дата на публикуване в сайта: 28.01.2018 г.

 

Kонкурс за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Психология (Обща психология - психология на личността)" 3.2, обявен в ДВ, бр. 83/ 17 октомври 2017 г.

Дата на публикуване в сайта: 17.01.2018 г.

Дата на публикуване в сайта: 01.02.2018 г.

 

Конкурс за академична длъжност "Професор", професионално направление „Психология (Педагогическа и възрастова психология)" 3.2, обявен в ДВ, бр. 83 / 17 октомври 2017 г.

Дата на публикуване в сайта: 17.01.2018 г.

Дата на публикуване в сайта: 01.02.2018 г.

 

Конкурс за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Икономика (Маркетинг- маркетингови комуникации и изследвания)" 3.8, обявен в ДВ, бр. 62/ 01 август 2017 г.

Дата на публикуване в сайта: 01.12.2017 г.

Дата на публикуване в сайта: 15.12.2017 г.

 

Конкурс за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Право (Трудово и осигурително право)" 3.6, обявен в ДВ, бр. 62/ 01 август 2017 г.

Дата на публикуване в сайта: 01.12.2017 г.

Дата на публикуване в сайта: 19.12.2017 г.

 

Конкурс за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Право (Гражданско и семейно право)“ 3.6, обявен в ДВ, бр. 62/ 01 август 2017 г.
 • Резюме на трудовете на гл.ас. д-р Красимир Коев.

Дата на публикуване в сайта: 29.11.2017 г.

Дата на публикуване в сайта: 29.12.2017 г.

 

Конкурс за академична длъжност "Професор", професионално направление „Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика в началните класове)", 1.3 обявен в ДВ, бр. 1/ 3 януари 2017 г.

Дата на публикуване в сайта: 03.04.2017 г.

Дата на публикуване в сайта: 12.05.2017 г.

 

Kонкурс за академична длъжност "Доцент", професионално направление "Информатика и компютърни науки", 4.6 обявен в ДВ, бр. 1 / 3 януари 2017 г.

Дата на публикуване в сайта: 03.04.2017 г.

Дата на публикуване в сайта: 08.05.2017 г.

 

Kонкурс за академична длъжност "Професор", професионално направление "Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика, Начална училищна педагогика)", 1.2. обявен в ДВ, бр. 1/ 3 януари 2017 г.

Дата на публикуване в сайта: 03.04.2017 г.

Дата на публикуване в сайта: 08.05.2017 г.

 

за академични длъжности в БСУ, обявени на основание на чл.3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България

Резюме на трудовете по конкурса за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Информатика и компютърни науки (Математическо моделиране и приложение на математиката)", 4.6 обявен в ДВ, бр. 44/10 юни 2016 г.

Дата на публикуване в сайта: 10.09.2016 г

Дата на публикуване в сайта: 21.10.2016 г.

 

Резюме на трудовете по конкурса за академична длъжност "Доцент", професионално направление „ Икономика (Световно стопанство, МИО и международна търговска политика)", 3.8 обявен в ДВ, бр. 44/10 юни 2016 г.

Дата на публикуване в сайта: 10.09.2016 г.

Дата на публикуване в сайта: 11.10.2016 г.

Рецензии и становища от конкурса за академична длъжност "Професор", професионално направление „Администрация и управление (Социално управление)", 3.7 обявен в ДВ, бр. 29/ 19 август 2016 г. 

 •  

 

Резюме на трудовете по конкурса за академична длъжност "Професор", професионално направление „ Администрация и управление (Социално управление)“, 3.7 обявен в ДВ, бр. 29/12 април 2016 г.

 • Резюме на трудовете на доц. д-р Галина Куртева.                                                      

Дата на публикуване в сайта: 12.08.2016 г.

Дата на публикуване в сайта: 19.08.2016 г.

Резюме на трудовете по конкурса за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Право (Административно право и административен процес)“, 3.6 обявен в ДВ, бр. 98/15 декември 2015 г.

 • Резюме на трудовете на д-р Веселина Канатова-Бучкова.

Дата на публикуване в сайта: 15.03.2016 г.

Резюме на трудовете по конкурса за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Право (Административно право и административен процес)“, 3.6 обявен в ДВ, бр. 98/15 декември 2015 г.

 • Резюме на трудовете на гл.ас. д-р Боян Георгиев.

Дата на публикуване в сайта: 15.03.2016 г.

Резюме на трудовете по конкурса за академична длъжност "Професор", професионално направление „Икономика (Финанси, парично обращение, кредит и застраховка)“, 3.8 обявен в ДВ, бр. 80/ 16 октомври 2015 г.

 • Резюме на трудовете на доц. д-р Сава Димов.

Дата на публикуване в сайта: 16.01.2016 г.

Рецензии и становища от конкурса за академична длъжност "Професор", професионално „Икономика (Финанси, парично обращение, кредит и застраховка)“, 3.8 обявен в ДВ, бр. 80/ 16 октомври 2015 г.

Дата на публикуване в сайта: 10.02.2016 г.

 

Резюме на трудовете по конкурса за академична длъжност "Професор", професионално направление „Машинно инженерство (Машинознание и машинни елементи)“, 5.1 обявен в ДВ, бр. 59/ 4 август 2015 г.

 • Резюме на трудовете на доц. д-р Радостин Долчинков

Дата на публикуване в сайта: 27.10.2015 г.

Дата на публикуване в сайта: 14.12.2015 г.

 

Резюме на трудовете, рецензии и становища от конкурса за академична длъжност "Доцент", професионално направление „Администрация и управление (Икономика и управление на индустрията и услугите)“, 3.7 обявен в ДВ, бр. 31/28.04.2015 г.

 • Резюме на трудовете на гл.ас. д-р Юлия Йоргова.

Дата на публикуване в сайта: 28.08.2015 г.

Дата на публикуване в сайта: 28.08.2015 г.

 

Резюме на трудовете, рецензии и становища от конкурса за   академична длъжност "Доцент", професионално направление „Иконимика (Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност)“, 3.8 обявен в ДВ, бр. 100/05.12.2014 г.

Дата на публикуване в сайта: 23.03.2015 г.

Дата на публикуване в сайта 20.04.2015 г.

 

Резюме на трудовете, рецензии и становища от конкурса за  академична длъжност "Доцент", професионално направление „ Право ( Финансово и данъчно право)“, 3.6 обявен в ДВ, бр. 64/05.08.2014 г.

 

                                                                                                                                          Дата на публикуване в сайта 18.11.2014 г. 

 • Рецензия  от проф. д-р Георги Петров  Петканов
 • Рецензия  от доц. д-р Юрий Страшимиров Кучев
 • Становище  от проф. д-р Александър Асенов Воденичаров
 • Становище  от проф. д-р Иван Тодоров
 • Становище  от проф. д-р Любен Кирилов Караниколов
 • Становище  от доц. д-р Валентина Александрова Голева
 • Становище  от доц. д-р Евелина Димитрова Стоева-Димитрова 

                                                                                                                                           Дата на публикуване в сайта 03.12.2014 г. 

 

 

Резюме на трудовете, рецензии и становища от конкурса за академична длъжност "Професор", професионално направление „Икономика (бизнес проекти и инвестиции в предприемачеството и иновациите)“, 3.8, обявен в ДВ, бр. 65/23.07.2013 г.

Публична лекция

 

Резюме на трудовете, рецензии и становища от конкурса за академична длъжност "доцент", професионално направление „Право (административно право)“, 3.6, обявен в ДВ, бр. 65/23.07.2013 г.

Публична лекция

 

Резюме на трудовете, рецензии и становища от конкурса за академична длъжност"професор", професионално направление „Граждански процес“, 05.05.09, обявен в ДВ, бр. 80/19.10.2012 г.

Публична лекция

 

Резюме на трудовете, рецензии и становища от конкурса за длъжност "доцент", научна специалност „Икономика (инвестиции в човешки капитал и икономически растеж)“, 3.8., обявен в ДВ, бр. 53/13.07.2012 г.

Публична лекция

 

Резюме на трудовете, рецензии и становища от конкурса за длъжност "професор", професионално направление „Информатика и компютърни науки“, 4.6., обявен в ДВ, бр. 91/18 ноември 2011 г.

Публична лекция

 

Резюме на трудовете, рецензии и становища от конкурса за академична длъжност "професор", професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“, 5.3., обявен в ДВ, бр. 91/18 ноември 2011 г.

Публична лекция

 

Резюме на трудовете, рецензии и становища от конкурса за академична длъжност"професор", професионално направление „Маркетинг (Маркетинг в туризма)“, 05.02.26, обявен в ДВ, бр. 58/29.07.2011 г.

Публична лекция

 

Резюме на трудовете, рецензии и становища от конкурса за академична длъжност "професор", професионално направление  „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“, 05.02.07, обявен в ДВ, бр. 58/29.07.2011 г.

Публична лекция

 

Резюме на трудовете, рецензии и становища от конкурса за академична длъжност"доцент", професионално направление „Електротехника“, 02.04.00, обявен в ДВ, бр. 58/29.07.2011 г.

Публична лекция

 

Резюме на трудовете, рецензии и становища от конкурса за академична длъжност "доцент", професионално направление „Криминология“, 05.05.20, обявен в ДВ, бр. 58/29.07.2011 г.

Публична лекция

 

Резюме на трудовете по конкурса за академична длъжност "Професор", професионално направление „Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика в началните класове) “, 1.3 обявен в ДВ, бр. 1/ 3 януари 2017 г.

 • Резюме на трудовете на доц. д-р Евелина Динева.

Дата на публикуване в сайта: 03.04.2017 г.

Публична лекция

 

Резюме на трудовете по конкурса за академична длъжност "Доцент", професионално направление „ Икономика (Световно стопанство, МИО и международна търговска политика)", 3.8 обявен в ДВ, бр. 44/10 юни 2016 г.

Дата на публикуване в сайта: 10.09.2016 г.

 

 

Резюме на трудовете по конкурса за академична длъжност "Професор", професионално направление „Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика в началните класове) “, 1.3 обявен в ДВ, бр. 1/ 3 януари 2017 г.

 • Резюме на трудовете на доц. д-р Евелина Динева.

Дата на публикуване в сайта: 03.04.2017 г.

Публична лекция