Контакти

Адрес:
Бургас 8001, бул. "Сан Стефано" 62
Тел. :
056 900 400; 056 900 418
e-mail:
bfu@bfu.bg


captcha


 

 

Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
310 Президент проф. д-р Петко Чобанов 500 900-500  chobanov@bfu.bg
307 Ректор проф. д-р Милен Балтов 507 900-507  mbaltov@bfu.bg
306 Зам.-ректор проф. д-р Мария Алексиева 506 900-506  malex@bfu.bg
309 Пом.-ректор УД и акредитация Дарина Димитрова 426 900-426  darina@bfu.bg
413, 605 Административен директор проф. д-р Радостин Долчинков 533 900-533  rado@bfu.bg
310A Началник канцелария на президента Мария Кожева 501 900-501  maria@bfu.bg

 

Център по юридически науки
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
415 Декан проф. д.н. Мария Нейкова Кънева 535 900-535  mneikova@bfu.bg
12 Зам.-декан доц. д-р Славка Димитрова 442 900-442  sdimitrova@bfu.bg
513 Преподавател проф. д-р Силви Чернев 553 900-553  chernev@bfu.bg
513 Преподавател проф. д-р Момяна Гунева 553 900-553  mguneva@bfu.bg
507 Преподавател проф. д-р Александър Драгиев 547 900-547  adragiev@bfu.bg
507 Преподавател доц. д-р Александър Иванов 547 900-547  aivanov@bfu.bg
407 Преподавател проф. д-р Тодор Тодоров 527 900-527  todorov@bfu.bg
407 Преподавател проф. д-р Веселин Цанков 527 900-527  v.tzankov@bfu.bg
407 Преподавател проф. д-р Ганета Минкова 527 900-527  gminkova@bfu.bg
12 Преподавател доц. д-р Светла Маргаритова 442 900-442 margaritova@bfu.bg
407 Преподавател доц. д-р Валентин Георгиев 527 900-527  vgeorgiev@bfu.bg
407 Преподавател доц. д-р Боян Георгиев 527 900-527  bgeorgiev@bfu.bg
407 Преподавател гл.ас. д-р Валентин Енчев 527 900-527  venchev@bfu.bg
408 Преподавател доц. д-р Ваня Стаматова 528 900-528  vstamatova@bfu.bg
407 Преподавател доц. д-р Радостина Иванова 527 900-527  rivanova@bfu.bg
408 Преподавател доц. д-р Мила Иванова 528 900-528  milla@bfu.bg
408 Преподавател доц. д-р Анна Чолакова 528 900-528  acholakova@bfu.bg
408 Преподавател доц. д-р Красимир Коев 528 900-528  krkoev@bfu.bg
407 Преподавател доц. д-р Христо Павлов 526 900-526  hrpavlov@bfu.bg
507 Преподавател гл.ас. д-р Даниела Зарева 547 900-547  dzareva@bfu.bg
12 Преподавател доц. д-р Хасан Азис 442 900-442 hasanazis@bfu.bg
408 Преподавател д-р Кръстьо Георгиев 528 900-528 kgeorgiev@bfu.bg

 

Център по икономически и управленски науки
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
416 Декан проф. д-р Мария Нейчева 574 900-574  marian@bfu.bg
15 Зам.-декан доц. д-р Атанас Луизов 445 900-445  luizov@bfu.bg
310 Президент проф. д-р Петко Чобанов 500 900-500  chobanov@bfu.bg
309 Ректор проф. д-р Милен Балтов 507 900-507 mbaltov@bfu.bg
302 Преподавател проф. д-р Васил Янков 588 900-588  vjankov@bfu.bg
509 Преподавател проф. д-р Юлия Йоргова 549 900-549 yulia@bfu.bg
510 Преподавател проф. д-р Лина Анастасова 550 900-550  anastassova@bfu.bg
514 Преподавател проф. д-р Сава Димов 554 900-554  dimov@bfu.bg
510 Преподавател проф. д-р Галина Куртева 550 900-550  galiap@abv.bg
Б2 Преподавател доц. д-р Мария Желева 404 900-404  mariaj@bfu.bg
512 Преподавател доц. д-р Гергана Николова 552 900-552  gnikolova@bfu.bg
511 Преподавател проф. д-р Диана Съботинова 551 900-551  sabotinova@bfu.bg
512 Преподавател доц. д-р Галина Стоянова 552 900-552  g.stoyanova@bfu.bg
511 Преподавател доц. д-р Виляна Русева 551 900-551  vruseva@bfu.bg

 

Център по информатика и технически науки
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
413 Декан проф. д-р Радостин Долчинков 533 900-533  rado@bfu.bg
13 Зам.-декан доц. д-р Камен Сейменлийски 459 900-459  kdimitrov@bfu.bg
606 Преподавател проф. д-р Димитър Юдов 578 900-578  yudov@bfu.bg
Б1 Преподавател проф. д-р Ангел Тошков 591 900-591  angel@bfu.bg
014 Преподавател доц. д-р Стоянка Моллова 530, 431 900-530, 900-431  mollova@bfu.bg
015 Преподавател доц. д-р Силвия Лецковска 475 900-475  silvia@bfu.bg
409 Преподавател доц. д-р Николина Драгнева 485 900-485  dragneva@bfu.bg
410 Преподавател доц. д-р Пенка Георгиева 413 900-413  penka.georgieva@bfu.bg
410 Преподавател доц. д-р Евгения Николова 413 900-413  enikolova@bfu.bg
411 Преподавател доц. д-р Веселина Жечева 487 900-487  vessi@bfu.bg
417 Преподавател доц. д-р Пламен Ангелов 537 900-537  pangelov@bfu.bg
Б2 Преподавател доц. д-р Янислав Желев 404 900-404  jelev@bfu.bg
33 Преподавател доц. д-р Даниела Марева 433 900-433  dmareva@bfu.bg
417 Преподавател доц. д-р Димитър Минчев 477 900-477  mitko@bfu.bg
010 Преподавател доц. д-р Гинко Георгиев 403 900-403 ggeorgiev@bfu.bg
501 Преподавател ас. д-р Александър Иванов 408 900-408 alex.ivanov@bfu.bg

 

Център по хуманитарни науки
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
414 Декан доц. д-р Михаил Проданов 534 900-534  mprodanov@bfu.bg
14 Зам.-декан доц. д-р Зорница Ганева 444 900-444  zoriganeva@bfu.bg
301 Преподавател проф.д.п.н. Галя Христозова 503 900-503  hristozova@bfu.bg
503 Преподавател проф.д.ф.н. Калина Лукова 543 900-543  lukova@bfu.bg
306 Зам.-ректор проф. д-р Мария Алексиева 506 900-506 malex@bfu.bg
204 Преподавател проф. д-р Йонка Балтаджиева     baltadjieva@bfu.bg
504 Преподавател проф. д-р Евелина Динева 544 900-544 dineva@bfu.bg
503 Преподавател доц. д-р Веселина Ватева 543 900-543  vvateva@bfu.bg
506 Преподавател доц. д-р Диана Попова 546 900-546  dipopova@bfu.bg
505 Преподавател проф. д-р Татяна Коцева 545 900-545  tkotzeva@bfu.bg
505 Преподавател доц. д-р Румен Бостанджиев 545, 598 900-545, 900-598  bostandjiev@bfu.bg
506 Преподавател проф. д-р Пепа Митева 546 900-546  pepamiteva@bfu.bg
210 Преподавател доц. д-р Диана Циркова 517 900-517  dtsirkova@bfu.bg
505 Преподавател доц. д-р. Красимира Минева 545 900-545  kmineva@bfu.bg
419 Преподавател доц. д-р Милен Филипов 595 900-595  mfilipov@bfu.bg
505 Преподавател доц. д-р Дончо Донев 545 900-545 d.donev@bfu.bg
508 Преподавател доц. д-р Златина Димитрова 548 900-548  zl.dimitrova@bfu.bg
9 Преподавател ас. д-р Елена Кортезова      kortezova@bfu.bg
504 Преподавател ас. Камелия Станева 544 900-544  kstaneva@bfu.bg
412 Преподавател пр. Гергана Кирова 532 900-532  gkirova@bfu.bg
515 Преподавател пр. Димитър Бинев 541 900-541  binev@bfu.bg

 

Учебен отдел
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
19 Прием на студенти Ваня Абаджиева 449 900-449  vpetrova@bfu.bg
20 Инспектор ЦЮН Станка Мирчева 420 900-420  mircheva@bfu.bg
20 Инспектор ЦИУН Димитричка Цонева 421 900-421  d.tsoneva@bfu.bg
21 Инспектор ЦХН Добринка Кирова 453 900-453  dobi@bfu.bg
21 Инспектор ЦИТН Миглена Тодорова 454 900-454  m.todorova@bfu.bg
22 Технически сътрудник Ивелина Андреева 417 900-417  iandreeva@bfu.bg

 

Финансово-счетоводен отдел
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
103 Главен счетоводител Светлана Скендерска 466 900-466  svetlana@bfu.bg
101 Заместник главен счетоводител Женя Арабаджиева 465 900-465  jenipetkova@bfu.bg
101 Счетоводител Дафинка Стоянова 461 900-461  dstoianova@bfu.bg
101 Счетоводител Кремена Маркова 460 900-460  kmarkova@bfu.bg

 

Информационно осигуряване
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
205 Началник Елка Мавродиева 484 900-484  emavrodieva@bfu.bg
201 Инженер техн.поддръжка Теодор Алексов 482, 536 900-482, 900-536  taleksov@bfu.bg
201 Системен администратор Здравко Караджов 482, 483 900-482, 900-483  zdravkok@bfu.bg
213 Програмист Георги Лостов 490 900-490  glostov@bfu.bg
213 Програмист Мартин Маренов 590 900-590  martin@bfu.bg

 

Библиотека
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
Б8 Директор Диана Адамова 434 900-434  diadams@bfu.bg
Б3 Комплектоване и обработка Събка Мореева 405 900-405  sabina@bfu.bg
Б5 Заемна служба Анушка Чанева 439 900-439  chaneva@bfu.bg

 

Труд и работна заплата
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
206 Ръководител ТРЗ и КР Златина Забирова 486 900-486  zabirova@bfu.bg

 

Студентски съвет
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
209 Председател Димана Люцканова 518 900-518  ss@bfu.bg

 

Международно сътрудничество
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
412 Началник отдел Гергана Кирова 532 900-532  gkirova@bfu.bg

 

Енерго-механична служба
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
02 Ръководител Чавдар Димов 441 900-441  s.dimov@bfu.bg

 

Физкултурна дейност
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
14 Организатор доц. д-р Зорница Ганева 444 900-444  zoriganeva@abv.bg

 

Деловодство и машинопис
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
307 Деловодител Мартина Шивачева 508 900-508  m.shivacheva@bfu.bg 

 

Домакинска част
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
104 Домакин Георгина Атанасова 464 900-464  ginka@bfu.bg
515 Шофьор- снабдител Георги Проданов 555 900-555  

 

Отдел по качество
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
16 Инспектор по качество Светла Хаджиева 446 900-446  svhadjieva@bfu.bg

 

Офис за технологичен трансфер
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
Б2 Ръководител доц. д-р Янислав Желев 404 900-404  jelev@bfu.bg

 

Кариерен център
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
420 Координатор проф. д-р Диана Съботинова 551, 521 900-551, 900-521  sabotinova@bfu.bg