Курс за професионална квалификация „Учител по икономически дисциплини“

Бургаският свободен университет организира дистанционен курс за придобиване на учителска правоспособност по икономически дисциплини, съгласно Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител" и НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
На завършилите се издава свидетелство за професионална квалификация „Учител по икономически дисциплини“. Придобилите допълнителна професионална квалификация „Учител по икономически дисциплини” могат да заемат длъжностите: „Учител по предприемачество” (5-12 клас); „Учител по икономически дисциплини“; „Учител, хуманитарни и обществени дисциплини в занимания по интереси“.

Форма на обучението: дистанционна, онлайн (неприсъствено).

Програмата включва:
Първи семестър - Педагогика, Психология, Компетентностен подход и иновации в образованието, Разработване на уроци за обучение в електронна среда, Приобщаващо образование, Педагогическа диагностика, Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда.
Втори семестър - Методика на обучението по икономически дисциплини, Педагогическа социология, Електронно обучение, Дигитална компетентност и дигитална креативност, Хоспетиране, Текуща педагогическа практика и Стажантска практика.
Обучението приключва с практико-приложен изпит. Виж анотации на програмата.

Обучението е предназначено за: лица, придобили висше образование с професионална квалификация „Икономист”; ”Учител по география/Учител по география и икономика”; „Учител по технологии и предприемачество”; Географ, геолог и др. от област на ВО „Науки за земята”.

Обучението е предназначено и за студенти от Центъра по икономически и управленски науки, като курсът се провежда паралелно с обучението им по бакалавърската или магистърската степен.

Продължителност: два семестъра за курсистите, които имат диплома за висше образование с професионална квалификация „Икономист”. За студентите от ЦИУН има възможност сами да определят колко и кои дисциплини да запишат на семестър, така че да приключат учителския курс до дипломирането със степен на висше образование по икономика.

Записване: Записването в курса е с онлайн регистрация. Може да става целогодишно и по всяко време.

Начало на обучението: след регистрация и внасяне на таксата за курса. До седмица след регистрацията и внасяне на таксата за обучението курсистът получава потребителско име и парола за достъп до учебните материали в платформата за електронно обучение. В периода на обучението курсистът има възможност да получава и онлайн консултации от преподавателите.

Такса за обучението: 1050 лв. на семестър за курсистите, притежаващи диплома за висше образование по икономика. Курсистите, които са студенти в ЦИУН и са решили да записват отделни дисциплини, заплащат по 210 лв. на дисциплина. Таксата е дължима при записване на курса. Плащането става онлайн или по банков път след задължителна онлайн регистрация. За практико-приложния изпит, с който приключва обучението, таксата е 500 лв., които се заплащат до една седмица преди изпита.

Регистрация

Платформа за електронно обучение

Координатор на курса:
Проф. д-р Галина Куртева
тел. 0887 755987
galiap@abv.bg

Учебен отдел:
Димитричка Цонева
тел. +359 56 900 421
d.tsoneva@bfu.bg