Курс за професионална квалификация „Учител по предприемачество“

Бургаският свободен университет организира дистанционен курс за придобиване на учителска правоспособност по предприемачество, съгласно Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител" и НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

На завършилите се издава свидетелство за професионална квалификация „Учител по предприемачество“. Придобилите допълнителна професионална квалификация „Учител по предприемачество” могат да заемат длъжностите: „Учител по предприемачество” (5-12 клас); „Учител в група за целодневна организация на учебния ден“ (5-7 клас) и „Учител, хуманитарни и обществени дисциплини в занимания по интереси“.

Форма на обучението: дистанционна, онлайн (неприсъствено).

Програмата включва: Първи семестър - Педагогика, Психология, Компетентностен подход и иновации в образованието, Разработване на уроци за обучение в електронна среда, Приобщаващо образование, Педагогическа диагностика, Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда. Втори семестър - Методика на обучението по предприемачество, Училищно обучение по предприемачество; Педагогическа социология, Електронно обучение, Хоспетиране, Текуща педагогическа практика и Стажантска практика. Обучението приключва с практико-приложен изпит. Виж анотации на програмата.*

Обучението е предназначено за:

  • Лица, придобили висше образование от професионални направления: 3.8 Икономика; 3.7 Администрация и управление; 3.6 Право (спец. Право); 3.3 Политически науки (спец. Политология); 3.9 Туризъм (всички специалности); 3.5 Обществени комуникации и ИН (всички специалности); 1.3 Педагогика на обучението по… (всички специалности, включващи Информатика или информационни технологии);
  • Студенти от Центъра по икономически и управленски науки, Центъра по юридически науки в БСУ, като курсът се провежда паралелно с обучението им по бакалавърската или магистърската степен.

Продължителност: два семестъра.

Записване: Записването в курса е с онлайн регистрация. Може да става целогодишно и по всяко време.

Начало на обучението: след регистрация и внасяне на таксата за курса. До седмица след регистрацията и внасяне на таксата за обучението курсистът получава потребителско име и парола за достъп до учебните материали в платформата за електронно обучение. В периода на обучението курсистът има възможност да получава и онлайн консултации от преподавателите.

Такса за обучението: 1050 лв. на семестър за курсистите. Таксата е дължима при записване на курса. Плащането става онлайн или по банков път след задължителна онлайн регистрация. За практико-приложния изпит, с който приключва обучението, таксата е 500 лв. и се внася до една седмица преди изпита.

Регистрация

Платформа за електронно обучение

Координатор на курса:
Проф. д-р Галина Куртева
тел. 0887 755987
galiap@abv.bg

Учебен отдел:
Димитричка Цонева
тел. +359 56 900 421
d.tsoneva@bfu.bg