Курс за професионална квалификация „Учител по технологии и предприемачество“

Бургаският свободен университет организира дистанционен курс за придобиване на учителска правоспособност по технологии и предприемачество, съгласно Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител" и НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

На завършилите се издава свидетелство за професионална квалификация „Учител по технологии и предприемачество“. Придобилите допълнителна професионална квалификация „Учител по технологии и предприемачество” могат да заемат длъжностите: „Учител по общообразователен учебен предмет - технологии и предприемачество” (5-7 клас); „Учител по предприемачество” (5-12 клас); „Учител в група за целодневна организация на учебния ден“ (5-7 клас) и „Учител, хуманитарни и обществени дисциплини в занимания по интереси“.

Форма на обучението: дистанционна, онлайн (неприсъствено).

Програмата включва: Първи семестър - Педагогика, Психология, Компетентностен подход и иновации в образованието, Разработване на уроци за обучение в електронна среда, Приобщаващо образование, Педагогическа диагностика, Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда. Втори семестър - Методика на обучението по предприемачество, Методика на обучението по технологии; Училищно обучение по предприемачество; Комуникативни умения в обучението по технологии, Електронно обучение, Хоспетиране, Текуща педагогическа практика и Стажантска практика. Обучението приключва с практико-приложен изпит.  Виж анотации на програмата.*

Продължителност: два семестъра.

Обучението е предназначено за:

  • Лица, придобили висше образование от професионални направления: 1.2 Педагогика; 1.3 Педагогика на обучението по техника и технологии, по всички специалности, включващи география, химия, физика, информатика или информационни технологии; 3.8 Икономика; 4.1 Физически науки (всички специалности); 4.2 Химически науки (всички специалности);  4.4 Науки за земята (спец. География); 4.6 Информатика и компютърни науки; 5. Област Технически науки (всички специалности)
  • Студенти от Центъра по икономически и управленски науки (специалности от проф. напр. 3.8 Икономика), Центъра по хуманитарни науки (спец. Педагогика) и Центъра по информатика и технически науки в БСУ, като курсът се провежда паралелно с обучението им по бакалавърската или магистърската степен.
  • Лица, завършили курса за професионална квалификация „Учител по информатика и математика“ към БСУ и притежаващи висше образование от областите Информатика и компютърни науки, Физически науки, Технически науки, Икономика, като за тях обучението е един семестър.
  • Лица, завършили курса за професионална квалификация „Учител по икономически дисциплини“ към БСУ, като за тях обучението е един семестър.

Записване: Записването в курса е с онлайн регистрация. Може да става целогодишно и по всяко време.

Начало на обучението: след регистрация и внасяне на таксата за курса. До седмица след регистрацията и внасяне на таксата за обучението курсистът получава потребителско име и парола за достъп до учебните материали в платформата за електронно обучение. В периода на обучението курсистът има възможност да получава и онлайн консултации от преподавателите.

Такса за обучението: 1100 лв. на семестър за курсистите. Таксата е дължима при записване на курса. Плащането става онлайн или по банков път след задължителна онлайн регистрация. За практико-приложния изпит, с който приключва обучението, таксата е 500 лв. и се внася до една седмица преди изпита.

Регистрация

Платформа за електронно обучение

Координатор на курса:
Проф. д-р Галина Куртева
тел. 0887 755987
galiap@abv.bg

Учебен отдел:
Димитричка Цонева
тел. +359 56 900 421
d.tsoneva@bfu.bg