Дистанционен курс за придобиване на квалификация "Учител по технологии и предприемачество" през 2022 г.

Бургаският свободен университет организира дистанционен курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по технологии и предприемачество“. 

Курсът е предназначен за:

  • Лица, придобили висше образование от професионални направления: 1.2 Педагогика; 1.3 Педагогика на обучението по техника и технологии, по вс. сец. Включващи география, химия, физика, информатика или информационни технологии; 3.8 Икономика; 4.1 Физически науки (всички спецециалности); 4.2 Химически науки (всички спецециалности);  4.4 Науки за земята (спец. География); 4.6 Информатика и компютърни науки; 5. Област Технически науки (всички спецециалности)
  • Студенти от Центъра по икономически и управленски науки (спец. от проф. напр. 3.8 Икономика), Центъра по хуманитарни науки (спец. Педагогика) и Центъра по информатика и технически науки в БСУ, като курсът се провежда паралелно с обучението им по бакалавърската или магистърската степен.
  • Лица, завършили курса за професионална квалификация „Учител по информатика и математика“ към БСУ и притежаващи висше образование от областите Информатика и компютърни науки, Физически науки, Технически науки, Икономика, като за тях обучението е един семестър.
  • Лица, завършили курса за професионална квалификация „Учител по икономически дисциплини“ към БСУ, като за тях обучението е един семестър.

Обучението е дистанционно и се провежда онлайн. Записването в курса е онлайн, може да става целогодишно и по всяко време на https://borica.bfu.bg/kurs/09.php

 

Повече информация