Курс за „неврофийдбек и биофийдбек терапевт – ниво 1“

В края на 2023 г. беше проведен първият курс за „неврофийдбек и биофийдбек терапевт“, който получи високи оценки от участниците в него. Поради големия интерес към обучението за прилагането на терапевтичните подходи, базирани върху неврофийдбек и биофийдбек, Лабораторията за психологически и педагогически изследвания към Центъра по хуманитарни науки на Бургаския свободен университет организира втори курс за „неврофийдбек и биофийдбек терапевт – ниво 1“. Мотивацията за организирането на този тренинг е продиктувана от факта, че в последните години методите, базирани на съвременните невронауки, интегриращи постиженията на невропсихологията и психофизиологията с дигиталните технологии, доказаха своята ефективност в различни сфери – формиране на високи равнища на самоефикасност, преодоляване на различни познавателни дефицити, управление на професионалния стрес, немедикаментозна терапия в случаи на поведенчески, емоционални отклонения и разстройства на развитието и др. Курсът ще се проведе от същите опитни, лицензирани експерти в тази област, които реализираха първото обучение. Курсът е предназначен за студенти, специалисти и професионалисти, които имат интерес и притежават базовите познания за използване на биофийдбек и неврофийдбек методите при решаване на съответни проблеми сега или в бъдеще като практикуващи терапевти. Всички, които успешно завършат пълния курс ще получат съответни сертификати. Пълна информация за обучителите и обучението, програмата на курса, условията за регистрация и сроковете ще получите на следния линкове:

Обща информация

Програма

Регистрация и плащане