Курсове и продължаващо обучение

Дистанционен курс за придобиване на квалификация „Учител по математика и по информатика

Дистанционен курс за придобиване на квалификация „Учител по математика и по информатика"

Центърът по информатика и технически науки организира дистанционен курс за придобиване на учителска правоспособност по математика и информатика. Курсът е предназначен за студенти или завършили висше образование по Природни науки, математика и информатика и Технически науки.

Дистанционен курс за придобиване на квалификация „Учител по икономически дисциплини“

Дистанционен курс за придобиване на квалификация „Учител по икономически дисциплини“

Центърът по икономически и управленски науки организира дистанционен курс за придобиване на учителска правоспособност по икономически дисциплини. Курсът е предназначен за студенти или завършили висше образование по икономически специалности.

Курс за допълнителна квалификация на тема „Въведение в психодрамата”.

Курсът е с продължителност 30 учебни часа. Лектор ще бъде доц. д-р Румен Бостанджиев, преподавател в БСУ, специалност Психология.

Квалификационен курс на тема „Арт-коуч и Арт-педагогика”

Курсът е с продължителност 32 учебни часа (16 присъствена форма+16 дистанционна форма). Лектор ще бъде доц. д-р Пепа Митева

Следдипломна квалификация по здравен мениджмънт

Бургаският свободен университет предлага програма за следдипломна квалификация по „Здравен мениджмънт” с хорариум 200 учебни часа, в съответствие с §3 от Наредба №9/2000 г. на Министерство на здравеопазването. Обучението е организирано по реда на чл. 43 от Закона за висшето образование.

Квалификационен курс за учители в детски градини

Центърът по хуманитарни науки при Бургаския свободен университет организира квалификационен курс  „Превенция и преодоляване на агресия и конфликти в детската градина“. Курсът е с продължителност 16 учебни часа (8 присъствени+8 дистанционни). Ръководител на курса е доц. д-р Пепа Митева , преподавател в БСУ.

Квалификационни курсове в Бургаския свободен университет

За кого се предназначени квалификационните курсове и тренинги? Детски, начални, прогимназиални и гимназиални учители, директори на детски градини,  училища и професионални гимназии, помощник-директори, главни учители, педагогически съветници и училищни психолози.  

Курс за учителска правоспособност по "Информатика и информационни технологии" и "Математика"

Бургаския свободен университет предлага възможност за придобиване на професионална квалификация „Учител по информатика и информационни технологии“ и „Учител по математика“ за специалисти, завършващи (завършили) специалностите в направленията Природни науки и Инженерни науки. 

Безплатно обучение по португалски eзик в БСУ

Безплатно обучение по португалски eзик в БСУ

 Откриването на курса е на 23 октомври 2017 година, понеделник,  от 17.00 ч. в зала 431.

Курс за учителска правоспособност по икономически дисциплини

Курс за учителска правоспособност по икономически дисциплини

Курсът е за придобиване на професионална квалификация „Учител " с правоспособност за преподаване на икономически дисциплини в средните училища и професионалните гимназии.