Курсове и продължаващо обучение

От: 01 април 2019 До: 30 декември 2019

Дистанционен курс за придобиване на квалификация „Учител по математика и по информатика" през 2019

Бургаският свободен университет  организира дистанционен курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по математика и по информатика“.  Курсът е предназначен за студенти или завършили висше образование по Природни науки, математика и информатика и Технически науки и дава учителска правоспособност  за преподаване на математика и информатика в средните училища и в…

От: 01 април 2019 До: 30 декември 2019

Дистанционен курс за придобиване на квалификация „Учител по икономически дисциплини“ през 2019

Бургаският свободен университет  организира дистанционен курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по икономически дисциплини“.  Курсът е предназначен за студенти или завършили висше образование с професионална квалификация „Икономист“ и дава учителска правоспособност  за преподаване на икономически дисциплини в средните училища и в професионалните гимназии. Обучението е дистанционно и се провежда…

От: 01 януари 2019 До: 30 декември 2019

Следдипломна квалификация по здравен мениджмънт за календарната 2019

Бургаският свободен университет предлага дистанционен курс за следдипломна квалификация по „Здравен мениджмънт” с хорариум 200 учебни часа, в съответствие с §3 от Наредба №9/2000 г. на Министерство на здравеопазването.  Курсът е предназначен за практикуващи здравни кадри и мениджъри, както и за лица, придобили ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по икономически, неикономически…

От: 16 януари 2019 До: 24 януари 2019

Курс за допълнителна квалификация на тема „Въведение в психодрамата” през януари 2019

Курсът е с продължителност 30 учебни часа. Лектор ще бъде доц. д-р Румен Бостанджиев, преподавател в БСУ, специалност Психология.

От: 26 януари 2019 До: 27 януари 2019

Квалификационен курс на тема „Арт-коуч и Арт-педагогика” през януари 2019

Курсът е с продължителност 32 учебни часа (16 присъствена форма+16 дистанционна форма). Лектор ще бъде доц. д-р Пепа Митева

От: 26 февруари 2019 До: 27 февруари 2019

Квалификационен курс за учители в детски градини през Февруари

Центърът по хуманитарни науки при Бургаския свободен университет организира квалификационен курс  „Превенция и преодоляване на агресия и конфликти в детската градина“. Курсът е с продължителност 16 учебни часа (8 присъствени+8 дистанционни). Ръководител на курса е доц. д-р Пепа Митева , преподавател в БСУ.

От: 01 януари 2018 До: 30 декември 2018

Квалификационни курсове в Бургаския свободен университет за календарната 2018

За кого се предназначени квалификационните курсове и тренинги? Детски, начални, прогимназиални и гимназиални учители, директори на детски градини,  училища и професионални гимназии, помощник-директори, главни учители, педагогически съветници и училищни психолози.  

От: 10 ноември 2017 До: 30 май 2018

Курс за учителска правоспособност по "Информатика и информационни технологии" и "Математика" през учебната 2017-2018

Бургаския свободен университет предлага възможност за придобиване на професионална квалификация „Учител по информатика и информационни технологии“ и „Учител по математика“ за специалисти, завършващи (завършили) специалностите в направленията Природни науки и Инженерни науки. 

От: 23 октомври 2017 До: 30 май 2018

Безплатно обучение по португалски eзик в БСУ през учебната 2017-2018

 Откриването на курса е на 23 октомври 2017 година, понеделник,  от 17.00 ч. в зала 431.

От: 01 ноември 2017 До: 30 май 2018

Курс за учителска правоспособност по икономически дисциплини през учебната 2017-2018

Курсът е за придобиване на професионална квалификация „Учител " с правоспособност за преподаване на икономически дисциплини в средните училища и професионалните гимназии.