Курсове и продължаващо обучение

От: 01 януари 2020 До: 30 декември 2020

Дистанционен курс за придобиване на квалификация „Учител по математика и по информатика" през 2020 г.

Бургаският свободен университет организира дистанционен курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по математика и по информатика“.  Курсът е предназначен за студенти или завършили висше образование по Природни науки, математика и информатика, Технически науки и Икономика и дава учителска правоспособност за преподаване на математика и информатика в средните училища и…

От: 01 януари 2020 До: 30 декември 2020

Дистанционен курс за придобиване на квалификация "Учител по икономически дисциплини" през 2020 г.

Бургаският свободен университет  организира дистанционен курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по икономически дисциплини“.  Курсът е предназначен за студенти или завършили висше образование с професионална квалификация „Икономист“ и дава учителска правоспособност  за преподаване на икономически дисциплини в средните училища и в професионалните гимназии. Обучението е дистанционно и се провежда…

От: 01 януари 2020 До: 30 декември 2020

Квалификационен курс "Здравен мениджмънт" през 2020 г.

Бургаският свободен университет предлага дистанционен курс за следдипломна квалификация по „Здравен мениджмънт” с хорариум 200 учебни часа, в съответствие с §3 от Наредба №9/2000 г. на Министерство на здравеопазването.  Курсът е предназначен за практикуващи здравни кадри и мениджъри, както и за лица, придобили ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по икономически, неикономически…

От: 01 април 2019 До: 30 декември 2019

Дистанционен курс за придобиване на квалификация „Учител по математика и по информатика" през 2019

Бургаският свободен университет  организира дистанционен курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по математика и по информатика“.  Курсът е предназначен за студенти или завършили висше образование по Природни науки, математика и информатика и Технически науки и дава учителска правоспособност  за преподаване на математика и информатика в средните училища и в…

От: 01 април 2019 До: 30 декември 2019

Дистанционен курс за придобиване на квалификация „Учител по икономически дисциплини“ през 2019

Бургаският свободен университет  организира дистанционен курс за придобиване на професионална квалификация „Учител по икономически дисциплини“.  Курсът е предназначен за студенти или завършили висше образование с професионална квалификация „Икономист“ и дава учителска правоспособност  за преподаване на икономически дисциплини в средните училища и в професионалните гимназии. Обучението е дистанционно и се провежда…

От: 01 януари 2019 До: 30 декември 2019

Следдипломна квалификация по здравен мениджмънт за календарната 2019

Бургаският свободен университет предлага дистанционен курс за следдипломна квалификация по „Здравен мениджмънт” с хорариум 200 учебни часа, в съответствие с §3 от Наредба №9/2000 г. на Министерство на здравеопазването.  Курсът е предназначен за практикуващи здравни кадри и мениджъри, както и за лица, придобили ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по икономически, неикономически…

От: 16 януари 2019 До: 24 януари 2019

Курс за допълнителна квалификация на тема „Въведение в психодрамата” през януари 2019

Курсът е с продължителност 30 учебни часа. Лектор ще бъде доц. д-р Румен Бостанджиев, преподавател в БСУ, специалност Психология.

От: 26 януари 2019 До: 27 януари 2019

Квалификационен курс на тема „Арт-коуч и Арт-педагогика” през януари 2019

Курсът е с продължителност 32 учебни часа (16 присъствена форма+16 дистанционна форма). Лектор ще бъде доц. д-р Пепа Митева

От: 26 февруари 2019 До: 27 февруари 2019

Квалификационен курс за учители в детски градини през Февруари

Центърът по хуманитарни науки при Бургаския свободен университет организира квалификационен курс  „Превенция и преодоляване на агресия и конфликти в детската градина“. Курсът е с продължителност 16 учебни часа (8 присъствени+8 дистанционни). Ръководител на курса е доц. д-р Пепа Митева , преподавател в БСУ.

От: 01 януари 2018 До: 30 декември 2018

Квалификационни курсове в Бургаския свободен университет за календарната 2018

За кого се предназначени квалификационните курсове и тренинги? Детски, начални, прогимназиални и гимназиални учители, директори на детски градини,  училища и професионални гимназии, помощник-директори, главни учители, педагогически съветници и училищни психолози.