Магистърска програма „Мултимедийни технологии и уеб дизайн”

 Основно звено: Център по информатика и технически науки
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Професионална квалификация: Магистър по мултимедийни технологии и уеб дизайн
Форма на обучение: задочно

Профил на специалността:
Студентите в магистърската програма по специалност „Мултимедийни технологии и уеб дизайн” получават теоретични знания за съвременните информационни технологии и тенденции за развитието им в областта на уеб дизайна и конкретни практически умения в прилагането на съвременните информационни технологии при мултимедийна обработка на аудио и видео информация. Също така получават специализирани знания за работа с интернет базирана мултимедийна среда и практически умения за обработка, компресиране, съхраняване и възпроизвеждане на мултимедийната информация.

Обучението включва курсове по мултимедийнна обработка на информацията, мултимедийни бази от данни, технически методи и средства за обработка на аудио и видео информация, интелектуална собственост, 3D визуализация, генериране на компютърна музика и др. В съответствие с изискванията на практиката в програмата се изучава мултимедиен дизайн, интернет базирани мултимедийни технологии, приложения на бази от данни. Завършилите получават професионална квалификация “Магистър по мултимедийни технологии и уеб дизайн”.

Практики и стажове:
Студентите от специалността владеят компютърни технологии и поддържат подготовката си на нивото на съвременните изисквания на информационното общество. Това им осигурява възможности за специализираща практика и практическо обучение във фирми в областта на информационните технологии и електронните медии. Студентите имат възможност и за практика в чужбина по програма Еразъм. Могат да участват в състезания по уеб дизайн, програмиране, роботика и др.

Международна мобилност:
По европейската програма Eразъм за студентите са осигурени стипендии за обучение в университет-партньор на БСУ във Великобритания, Германия, Португалия, Полша, Гърция, Турция и др.  

Професионална реализация:
Завършилите специалността „Мултимедийни технологии и уеб дизайн” могат да извършват творческа и приложна дейност в областта на мултимедийните информационни технологии, уеб технологиите, дейности в областта на рекламата и компютърния дизайн, компютърната обработка на аудио и видео информация.

Прием:
Магистърската специалност „Мултимедийни технологии и уеб дизайн” е интердисциплинарна и приемът се отнася за завършили бакалавърска степен по Информатика и компютърни науки, Електротехника, електроника и автоматика, Комуникационна и компютърна техника, Общо инженерство, Право, Икономика, Администрация и управление и определя качествата, изискванията за подготовка и областите на реализацията им.