Магистърска програма „Дигитални медии и връзки с обществеността”

Основно звено: Център по хуманитарни науки
Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: Магистър по дигитални медии и връзки с обществеността
Форма на обучение: задочно, дистанционно 

 

Профил на специалността:

Магистърската програма по Дигитални медии и връзки с обществеността отговаря на тенденцията за развитие на съвременните корпоративни комуникации в контекста на дигиталните технологии. Тя надгражда и разширява познанията в областта на корпоративните медии и на бранд журналистиката, на социалните медии и на дигиталната реклама.

По време на обучението магистрантите развиват базови, ключови и специфични компетентности в сферата на комуникациите, свързани с поддържане на висока медийна култура в дигитална среда; с прилагане на ефективни комуникационни практики и на съвременни методи за изследване на масовите комуникации; с етични норми и стандарти за поведение в онлайн среда; с управление на конфликти и кризисен пиар. 

 

Обучение:
За завършилите ОКС „Бакалавър“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Връзки с обществеността, Журналистика, Обществени комуникации и социална психология и др.) – 2 семестъра и завършва със защита на дипломна работа.

За кандидатите, завършили специалности от други професионални направления, е предвидена възможност за включване в програма с подготвителен модул дисциплини. 

 

Прием:
Приемът в магистърската програма по Дигитални медии и връзки с обществеността е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

 

 Учебен план и учебни програми