Магистърска програма „Иновации и предприемачество в началното и предучилищното образование“

Основно звено: Център по хуманитарни науки
Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: Детски учител, начален учител (с профил предприемачество)
Форма на обучение: задочно 

 

Профил на специалността:

Обучението в образователната програма е съсредоточено както върху предприемаческите подходи за усвояване на нови знания, така и върху приобщаващата педагогика. Чрез предприемачески елементи, като откриване и създаване на възможности, експериментиране, отразяване и управление на знанието, всеки студент може да усвои различни по степен знания, умения и отношения, като използва своите силни страни и индивидуални потребности.

Общата цел е да се изграждат предприемчиви, творчески настроени и гъвкави учители в детската градина и в класната стая, които използват разнообразни иновативни педагогически методи за изграждане на предприемаческа компетентност, в т.ч. обучение, основано на компетентностите и таланта; професионална практика; работа в екип по проекти; усет за визия и мисия.

 

Обучение:

За завършилите бакалавърска степен в професионално направление 1.2. Педагогика (по спец. „Предучилищна и начална училищна педагогика“) обучението е 3 семестъра, единият от които - за разработка и защита на дипломна работа.

За завършилите бакалавърска степен в професионално направление 1.2. Педагогика (по специалностите „Предучилищна педагогика“, „Начална училищна педагогика“, „Специална педагогика“, „Социална педагогика и др.) обучението включва подготвителен модул от дисциплини, който е съобразен с предварителната им подготовка и е с продължителност до два семестъра.

Кандидатите, завършили специалности от други професионални направления, се обучават 5 семестъра, единият от които - за разработка и защита на дипломна работа.

 

Прием:

Приемът в магистърската програма "Иновации и предприемачество в началното и предучилищното образование" е по документи – с диплома за завършено висше образование с бакалавърска и магистърска степен.

 

 Учебен план и учебни програми

Свали брошура