Магистърска програма „Начална училищна педагогика и информационни технологии“

Основно звено: Център по хуманитарни науки
Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: Учител по информационни технологии в началното училище
Форма на обучение: задочно 

 

Профил на специалността:

Обучението в магистърската програма има за цел да подготви специалисти, които имат знания, умения и отношения, осигуряващи им възможност за добра реализация в началното училище, защото в хода на академичния образователен процес се усвояват теоретични знания и практико-приложни компетенции за използване и прилагане на информационни технологии в обучението в началните класове.

Курсът на обучение е планиран така, че да дава приложимост на изучаваното учебно съдържание. Предвиден и хорариум за практически упражнения, за самостоятелна творческа работа по създаването на обучаващи материали, както и за оформянето на педагогически архив за ежедневно прилагане в практиката на началното училище.

Подготовката на магистрите е непосредствено насочена, както към преподаване на учебната дисциплина “Компютърно моделиране”, така и към приложение на информационни технологии при обучението по всички учебни предмети от І до ІV клас.

 

Обучение:

За завършилите бакалавърска степен в професионално направление 1.2. Педагогика (по специалности „Предучилищна и начална училищна педагогика“ и „Начална училищна педагогика“) обучението е 3 семестъра, единият от които - за разработка и защита на дипломна работа.

За завършилите бакалавърска степен в професионално направление 1.2. Педагогика (по специалностите „Предучилищна педагогика“, „Специална педагогика“, „Социална педагогика и др.) обучението включва подготвителен модул от дисциплини, който е съобразен с предварителната им подготовка и е с продължителност до два семестъра.

Кандидатите, завършили специалности от други професионални направления, се обучават 5 семестъра, единият от които - за разработка и защита на дипломна работа.

 

Прием:

Приемът в магистърската програма "Начална училищна педагогика и информационни технологии" е по документи – с диплома за завършено висше образование с бакалавърска и магистърска степен.

 

 Учебен план и учебни програми