Магистърска програма „Начална училищна педагогика с чужд език” (английски език)

Основно звено: Център по хуманитарни науки
Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: Магистър по начална училищна педагогика с чужд език (английски) 
Форма на обучение: задочно 

 

Профил на специалността:

Магистърската програма по “Начална училищна педагогика с чужд език” (английски) осигурява овладяване и разширяване на знанията по чужд (английски) език, а също и по педагогика, по психология и по методика на чуждоезиковото обучение по английски език, свързани с концепции и тенденции в съвременните педагогически и психологически теории, школи и направления, както и овладяване на умения и компетенции за организация и ръководство на педагогическото взаимодействие по чужд език (английски) в началния етап на обучение; обогатяване на педагогическа компетентност, ориентирана към реализацията му като учител по чужд език (английски) в условията на началното училище или на подготвителния клас в училище; възможности и умения за анализ и адаптация на различни програми по чуждоезиково обучение, боравене с учебна документация и целесъобразни педагогически технологии за изучаване на чужд (английски) език; изграждане на собствен стил на педагогическо взаимодействие с децата в начален етап на обучение.

Обучение:
За завършилите ОКС „Бакалавър“ в професионално направление 1.2. Педагогика (Начална училищна педагогика, Предучилищна и начална училищна педагогика) - 3 семестъра (1,5 година). Завършва със защита на дипломна работа.

За кандидатите, завършили специалности от други професионални направления, е предвидена възможност за включване в програма с подготвителен модул дисциплини. 

Прием:
Приемът в магистърската програма по Начална училищна педагогика с чужд език (английски език) е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

 

 Учебен план и учебни програми