Магистърска програма „Начална училищна педагогика с чужд език” (английски език)

Основно звено: Център по хуманитарни науки
Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: Начален учител с чужд език (английски език) 
Форма на обучение: задочно 

 

Профил на специалността:

Магистърската програма по “Начална училищна педагогика с чужд език” (английски) осигурява овладяване и разширяване на знанията по чужд (английски) език, а също и по педагогика, по психология и по методика на чуждоезиковото обучение по английски език, свързани с концепции и тенденции в съвременните педагогически и психологически теории, школи и направления, както и овладяване на умения и компетенции за организация и ръководство на педагогическото взаимодействие по чужд език (английски) в началния етап на обучение; обогатяване на педагогическа компетентност, ориентирана към реализацията му като учител по чужд език (английски) в условията на началното училище или на подготвителния клас в училище; възможности и умения за анализ и адаптация на различни програми по чуждоезиково обучение, боравене с учебна документация и целесъобразни педагогически технологии за изучаване на чужд (английски) език; изграждане на собствен стил на педагогическо взаимодействие с децата в начален етап на обучение.

 

Обучение:

За завършилите бакалавърска степен в професионално направление 1.2. Педагогика (по специалности „Предучилищна и начална училищна педагогика“ и „Начална училищна педагогика“) обучението е 3 семестъра, единият от които - за разработка и защита на дипломна работа.

За завършилите бакалавърска степен в професионално направление 1.2. Педагогика (по специалностите „Предучилищна педагогика“, „Специална педагогика“, „Социална педагогика и др.) обучението включва подготвителен модул от дисциплини, който е съобразен с предварителната им подготовка и е с продължителност до два семестъра.

Кандидатите, завършили специалности от други професионални направления, се обучават 5 семестъра, единият от които - за разработка и защита на дипломна работа.

 

Прием:
Приемът в магистърската програма по Начална училищна педагогика с чужд език (английски език) е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

 

 Учебен план и учебни програми