Магистърска програма „Предучилищна педагогика с чужд език” (английски език)

Основно звено: Център по хуманитарни науки
Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: Магистър по предучилищна педагогика с чужд език (английски) 
Форма на обучение: задочно 

 

Профил на специалността:

Магистърската програма по “Предучилищна педагогика с чужд език” осигурява овладяване и разширяване на знанията по чужд (английски) език, а също и на знанията и компетентностите в областта на педагогическите и на психологическите науки и по методика на чуждоезиковото обучение по английски език. Подготовката е в контекста на основни концепции и тенденции в съвременните психолого-педагогически теории, школи, и направления, както и овладяване на компетенции за организация и ръководство на педагогическото взаимодействие по чужд език (английски) в детската градина; обогатяване педагогическа компетентност на педагога във връзка с реализацията му като учител по чужд език (английски) в условията на детската градина или на подготвителната група; възможности и умения за анализ и адаптация на различни програми по чуждоезиково обучение, учебна документация и целесъобразни педагогически технологии за изучаване на чужд (английски) език от деца на възраст 3-6 години; изграждане на собствен стил на педагогическо взаимодействие с децата в детската градина.

Обучение:
За завършилите ОКС „Бакалавър“ в професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика, Предучилищна и начална училищна педагогика) - 3 семестъра (1,5 година). Завършва със защита на дипломна работа.

За кандидатите, завършили специалности от други професионални направления, е предвидена възможност за включване в програма с подготвителен модул дисциплини. 

Прием:
Приемът в магистърската програма по Предучилищна педагогика с чужд език (английски език) е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

 

 Учебен план и учебни програми