Магистърска програма „Публични комуникации и социална психология”

Основно звено: Център по хуманитарни науки
Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: Магистър по публични комуникации и социална психология 
Форма на обучение: задочно, дистанционно 

 

Профил на специалността:
Магистърската програма по специалността „Публични комуникации и социална психология”  дава научно-теоретични познания и професионално-практически умения в сферата на приложните комуникационни модели и стратегии за поддържане на висока медийна култура; за владеене на манипулативни комуникационни практики; за прилагане на съвременни методи за изследване на масовите комуникации; за лидерство чрез използване на различни модели на социална и емоционална компетентност; за управление на конфликти и кризисен пиар. 

 

Обучение:
За завършилите бакалавърска степен в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Връзки с обществеността, Журналистика и др.) обучението е 2 семестъра (една година) и завършва с дипломна работа. За кандидатите, завършили специалности от други професионални направления, е предвидена възможност за включване в програмата с подготвителен модул дисциплини. 

 

Прием:
Приемът в магистърската програма по специалност „Публични комуникации и социална психология” е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

 

 Учебен план и учебни програми