Магистърска програма „Бизнес администрация (Стопанско управление) ”

Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: Магистър по Бизнес администрация (стопанско управление) 
Форма на обучение: задочно, дистанционно

 

Профил на специалността:
В магистърската програма по специалността „Бизнес администрация (Стопанско управление)” студентите придобиват специфични знания и умения в областта на: диагностиката на организационно-икономическото състояние на фирмите;  стратегическия маркетинг и съвременната управленска отчетност за осъществяването на целенасочени пазарни проучвания при определяне на целите на развитие на стопанските организации (фирмите); управлението на риска и бюджетите на стопанските единици и звена; управление на качеството. Завършилите магистърска степен по специалността "Бизнес администрация (стопанско управление)" могат да работят като: ръководители на различни равнища на управление на фирмите, включително и на най-високите управленски равнища; функционални ръководители в управленската йерархия; помощници (висши щабни специалисти) на висшето ръководство в стопанските организации (фирмите); висши консултанти и експерти по управление и организационно развитие в стопанските организации; висококвалифицирани специалисти по управление и администрация в местните и в държавни управленски структури. 

 

Обучение:
За завършили специалности от професионалните направления 3.6. Право, 3.7. Администрация и управление, 3.8. Икономика, 3.9. Туризъм и 5.13. Общо инженерство обучението е 2 семестъра (една година) и завършва с дипломна работа. За кандидатите, завършили специалности от други професионални направления, е предвидена възможност за включване в програмата с подготвителен модул дисциплини. 

 

Прием:
Приемът в магистърската програма по специалност „Бизнес администрация (Стопанско управление)” е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

 

 Учебен план и учебни програми