Магистърска програма „Авиационен мениджмънт“

Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: Магистър по Бизнес администрация
Форма на обучение: редовно, задочно

 

Профил на специалността:
Дигитализираната магистърската програма „Авиационен мениджмънт“ е в сътрудничество с Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД и с гост-лектори ръководители на Летище София ЕАД и на Ръководство въздушно движение ЕАД. Тя предлага фундаментални знания и умения в областта на управлението на съвременната летищна и авиационна дейност. Учебният план е разработен съвместно с представители на бизнеса, като се предвижда участието на практици при провеждане на обучението. Студентите придобиват знания и умения по финансов инженеринг и финансови стратегии, европейски стандарти за качество, мениджмънт и комуникации, специфични знания и умения относно логистиката на летищата, системите за управление на сигурността, правните аспекти на управлението на авиацията. Завършилите магистърска степен по специалността „Авиационен мениджмънт“ могат успешно да се реализират като ръководители на различни равнища в сферата на авиацията; специалисти, консултанти и експерти по въпросите на авиационния мениджмънт; специалисти по управление и администрация в местните и държавни управленски структури; собственици и управители на самостоятелни бизнес единици, свързани с авиационната и летищна дейност.

 

Обучение:
За завършили специалности от професионалните направления 3.6. Право, 3.7. Администрация и управление, 3.8. Икономика, 3.9. Туризъм, 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, 5.3. Комуникационна и компютърна техника, 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация и 5.13. Общо инженерство обучението е 2 семестъра (една година) и завършва с дипломна работа. За кандидатите, завършили специалности от други професионални направления, е предвидена възможност за включване в програмата с допълнителен модул дисциплини. В специализираните курсове са предвидени въвеждащо концентрирано обучение с гост-лектори, периоди на работа в дигитална среда и последващ кратък семинар за представяне на резултати, а по някои е възможно обучение изисквано за работа от Фрапорт България на Летище Бургас.

 

Прием:
Приемът в магистърската програма по специалност „Авиационен мениджмънт“ е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

 

Свали брошура

 

 Учебен план и учебни програми