Магистърска програма „Международен бизнес и мениджмънт (на английски език)“

Образователно-квалификационна степен: Магистър 
Професионална квалификация: Магистър по икономика
Форма на обучение: редовно, задочно

 

Профил на специалността:
Магистърската програма „Международен бизнес и мениджмънт (на английски език)“ отговаря на потребностите на съвременния пазар на труда от специалисти и мениджъри с актуална подготовка в сферата на международния бизнес. Учебният план е съобразен с държавните изисквания и с обучението по специалността във водещи чужди университети.

Студентите получават знания, умения и компетенции в различните аспекти на международния бизнес – международни финанси, маркетинг, комуникации, управление. Програмата има ясно изразен мултидисциплинарен характер, като осигурява подготовка и по предприемачество, организационна психология, въпросите на глобалната икономика, както и умения за анализ на бизнес данни и информация.

Обучението в магистърска програма „Международен бизнес и мениджмънт“ се провежда на английски език, за да отговори на търсенето от страна на завършили бакалавърски или магистърски програми на английски език в чуждестранни и български университети, кандидати с чуждоезикови компентенции, както и професионалисти с международна кариера.

 

Реализация на завършилите:
Завършилите магистърска програма „Международен бизнес и мениджмънт (на английски език)“  имат широки възможности за реализация като специалисти и управленски кадри в структурите на мултинационални компании и банки, специализирани външнотърговски кантори, предприятия, опериращи на чужди пазари, държавни органи, както и предприемачи в България и чужбина. То цели да   подобри  и специализираните езикови умения, необходими за успешната реализация на дипломираните.

 

Обучение:
За завършили специалности от професионалните направления 3.1.Социология, антропология и науки за културата, 3.2.Психология, 3.3.Политически науки, 3.4.Социални дейности, 3.5.Обществени комуникации и информационни науки, 3.6.Право, 3.7.Администрация и управление, 3.8.Икономика, 3.9.Туризъм, 5.13.Общо инженерство обучението е 2 семестъра (една година) и завършва със защита на дипломна работа. За кандидатите, завършили специалности от други професионални направления, е предвидена възможност за включване в програмата с подготвителен модул дисциплини.

 

Международна мобилност:
По европейската програма Eразъм+ студентите могат да получат стипендия за обучение в университети партньори в Германия, Гърция, Латвия, Полша, Чехия, Хърватия, Турция и др

 

Прием:
Приемът в магистърската програма по специалност “ Международен бизнес и мениджмънт (на английски език)” е с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен. Предвид че обучението се провежда на английски език, е необходимо кандидатите да представят документ или сертификат за владеене на английски език на ниво поне B2 според Общата европейска референтна рамка за езиците. Кандидатите, които не представят такъв документ, могат да положат изпит пред комисия за установяване на  чуждоезиковите си компетенции, необходими за провеждане на обучение на английски език. Резултатът от изпита се счита за "издържал" при оценка, не по-ниска от мн. добър 5,0.

 

За контакти:
проф. д-р Мария Нейчева
marian@bfu.bg

Ваня Абаджиева, Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 449
БСУ, стая 19
priem@bfu.bg

 

Учебен план и учебни програми

Платформа за електронно обучение

Онлайн кандидатстване